DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

kop

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie


Uiteindelijke verdeling van de opbrengst van de openbaar verkochte vaste goederen
van Peter Muijlkens, Gerard Sijben, Stas Pakbier en Lins Schouteten
 Valkenburg 19 november 1776    RHCL Maastricht     Arch.  LvO 8194


zwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaard zwaardzwaardzwaardzwaard
 Liquidatie gemaekt over de Cooppenningen geprovenieerdt van den gesententieerde Pieter Mulkens van Haesdael, zoo als deselve op den 1 en 26 april en 16 junij 1775 voor den Hooge Gerechte der Stadt en Vrijheijdt Valkenborg sijn worden vercogt en bij 't uijtgaen der brandende keertse aen de meestbiedende verbleeven.zwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaard zwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaardzwaard

De cooppenningen van de verkogde goederen geprovenieerdt bedraegen de somme van een Duijsendt ses hondert ach en vijftig Guldens, elff stuijver en drie oord        1658 - 11 -  3
Dico
1658 -11 - 3


Gesien, gelesen en geexamineerdt alle verbalen en Decreeten in Saeke gehouden en gegeven mitsgaders de verificatiens der respective Inbrengers  en Crediteurs, en geleth waer op eenigsints te letten stonde ofte conde moveeren, Scheepenen van't Hooge Gerechte der Stadt en Vrijheijd Valkenburg ter manisse van den Wel Ed. Heer Lt. Voogd in materie van Liquidatie regt doende, adjudiceeren als volgt:
Eerstelijk voor aendeel in de Gerechtscosten van dese proclamatie als komende de overreste van de Boedels van Gerard Sieben, Stas Pakbier en Schoutteten, dewelke seffens sijn worden geproclameerd, Procureur en bode daer inne begreepen gelijk meede de costen op den aenbreng en partage gevallen volgens gemodereerde staet - - - - -
  198
- 8
-


Voor't maeken van deese Liquidatie -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -   -  -
   12 - ,, -


Secretaris voor't Copieeren en registreeren van deselve - - - - - - -  -

     4 - ,, -


Idem voor Billet van Dagement van twee Inbrengers - - - - - - - - -  -
 ....1 - ,, -


Bode voor het doen van Dagement   -   -   -   -   -   -   -   -   -    - 

     1

- ,,
-


Procureur d'office voor vacatie tot pronuntiatie - - -  -   -    -     -   -

     2

- ,,

-


Aen de Collecteur van Schimmert voor veragterde Schat  - - - - - -

   26

  4

- 3


Item adjudiceeren aen de Religieusen van St.Anna Dal anders Calvarienberg genaemdt tot Maestricht haerlieder ingebracht en geverifieerd Capitaal ad twee hondert Guldens gecreeert de 7. Februarij 1771 en behoorlijk gerealiseerdt den 2. maert 1771.
Dus alhier - - - - - - - -    200- ,,

-


Item aen deselve voor veragterde Interessen tot dato deeses - - - - -

   47

-10

-


Item aen deselve voor Realisatie regten en Nederleggen  - - - - - - - - 

     5

-10

-


De meeereste der Cooppeningen ad elf Hondert een en vijftig Guldens en negen Stuijvers worden als geconfisceerd sijnde geadjudiceerdt aen't Landt     Dico      1151- 9-

1649
- 1
- 3Waermee de totaele Cooppennigen geabsorbeerdt sijn worden de verdere Inbrengers in't geheel gelaeten daer en alsoo
Actum in Jud. Extr. de 19. Nov. 1776
Coram omnibus demptis Kraen en VCotshuijsen


Ter Ordonnantie
P. Van den Heuvel

Veiling 1 april 1776 ♦♦♦ Veiling 26 april en 16 juni 1776

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER