DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

bok

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie

Bok

Openbare verkoping geconfisceerde landerijen
van Peter Muijlkens, Gerard Sijben, Stas Pakbier en Lins Schouteten
 Valkenburg 1 april 1775    RHCL Maastricht     Arch.  LvO 8194 










....................................
....................................
Extraordinarie den 1e april 1775


 


....................................
...................................
Volgt de parcelen van Erven van Peter Muijlkens

 


.................................... ....................................



 
# Eerstelijck huijs, hoff en weijde geleegen in Groot Haesdael. Reijgenoten: het wederdeel, d'ander de Steeg. Belast met seven coppen roggen aen de geestelijke goederen groot twee morgen, ingestelt door den procureur Guinoseau ad vierhondert vijftig gld. Dico 450 - ,, - ,,

En verbleeven aen Clara Penders
[moeder van P. Muijlkens, JvE],
borg Willem Willems van Haesdael, ad vierhondert twee en vijftigh guldens, dico - - - 452 - .


Tersijde stond: de post is gecompareert Clara Penders en heeft verclaert voornoemde huijs en weijde gekocht te hebben voor haere Schoendochter Peternel Weustenraed en voor der selver kinderen verweckt bij Peter Muijlkens mits dat sij comparante haer levens lang daer aen de tocht sal hebben. Soo als mede Peternell Weustenraed naer haar en mans dood mede de tocht sal hebben en blijven behouden. Aldus gedeclareert in Judicio Extr. den 21e april 1775 (Was gehandmerckt: merck + van Clara Penders; onderstond: nobis presentibus; was geteekent P. Van den Heuvel, F. Theod. Craen)
.......................... ....................................

(Lager stont:) Op heden den 12. meij 1775 compareerde voor ons ondergeschr. Scheepenen van den Hoogen gerecht der Stad en Vrijheijd Valkenborg, Clara Penders wed. Peter Muijlkens te kenne gevende dat sij voor ons op den 1e april 1775 uijt de geconfisceerde goederen bij uijtgaen der brandende keertse gekocht hadde huijs, hoff en weijde, geleegen tot Groot Haesdael voor de somme van 452 gld. Dat de comparante ten daege van den incoop verklaert hadde, dat voorschr. huijs etc. naer haere dood soude weesen voor der selver kintskinderen van Peter Mijlkens. Doch dat sij Comparante en haere schoendochter Peternell Weustenraed haer leven gedurende daer aen betochtigd souden weesen. En dat de Comparante tsedert voorn. incoop tot haar hertseer van haere voorn. Schoondochter seer verachterlijck word mishandelt. Dat voorn. Schoendochter selfs den toelegt formeerde om alles wat maar mogelijk was te vercoopen, om dan derselver hier geEvadeerden en gebannen man te volgen. Waeromme de Comparante bedugt was dat sij dan met de kinderen soude belaeden blijven, off wanneer de kinderen hunne ouders soude volgen groote armoede en quaede tuchten souden ondergaen. Om welck te verhoeden, de Comparante beraaden was van haere bij incoop gedaene verclaeringe bij desen te herroepen en gemelde incoop voor haar Comparante in volle meesterschap en ter haerer dispositie te willen behouden; ten dien desen versocht ten onsen Protocolle te worden gestelt en dese geteeckent die et dato quo supra. (Was gehandmerckt)
Dit + merck heeft de wed. Muijlkens selfs gestelt. (Onderstont:) Nobis presentibus. (Was geteeckent:) J. Theodor. Craen, J.L. Wintgens, H. Wilmar.



       

 Bij meetinge bevonden
118 Cl. Roeden



144 - 
141 - 12 - -

# Item ses groot roeden lants geleegen in het Lintjesvelt; Reijgenoten: een lange sijde Matthis Frissen, ter andere Jan Queisen belast met vijff coppen haver en vijff stuijvers cappoengeld aen de domeijnen.
Ingestelt boven den last ad twintigh stuijvers voor de cleen roede.

En verbleven aen Clara Penders, borgh als voor, vier en twintig de cleene roede,  dico - - - 1 - 4 - ,,

  (Besijde stont:) De post is gecompareert Clara Penders, en heeft verclaert voorn. stuk landt ad ses groot roeden overgelaten te hebben aen Willem Willems van Haesdael. (onderstont:) me presente (Was geteekent:) Pvan den Heuvel.    

 



        47 - 10
# Item twee groot thien cleen roeden geleegen in het selve veld, Reijgenoten: een lang sijde het wederdeel, ter andere sijde de gemeene heijde. Belast met een halff vat haever en tien oort Cappoengeld aen de domeijnen.
Ingestelt ad achttien stuvers de cleen roede
en verbleven aen de vrouwe van Peter Muijlkens
ad negentien stuvers - 19


       

 



           107 - 5
# Item drij en een halve cleen roeden geleegen aen de Slak. Reijgenoten: een sijde Matthijs Frissen, ter andere het wederdeel.
Ingestelt ad dertig stvs de cleen roede.


En verbleven aen de vrouw ad drie en dertig stvs.
Dico - - 1 - 13
borg Lijsbeth Muijlkens.
.(tersijde stont:) de post heeft de vrouw van P. Muilkens verclaert neffenstaende stuck ad drie groot, tien cleen roeden over te laeten aen Matthis Frissen van Haesdael. (Onderstont:) me presente. (Was geteekent:) P. van den Heuvel, J. Theodor. Craen 
   

 


      115 - 10
# Item drie en een halve groot roeden gelegen op den Ulestraeter Weg. Reijgenoten: een lange sijde Jan Queisen, d'ander d'heer Calander.
Ingestelt de cleen roede ad dertig Stvs.

En verbleven aen de vrouw ad drij en dertig stuvers
dico - 1 - 13 -
Borg deselve.
(Tersijde stont:) De post verclaert de vrouw van Peter Muijlkens 't selve land overgelaeten te hebben aen Steven Nuchelmans. (Onderstond:) ita testor (Was geteekent:) P. van den Heuvel
   

bij meetinge maer bevonden 90 cl. roeden

210 -
189 -
# Item eenen morgen geleegen in het Bosservelt. Reijgenoten:
een lange sijde Jan Queisen, ter andere Machiel Klinckhamer, een hoofd Wijnand Gelekercken.
Ingestelt de cleen roede ad dertigh Stuvers

En verbleven aen Wijnand Gelekercken
ad twee en viertig Stvs
Dico 2 - 2 -

       

 


      128 - ,, -
# Item vier groot roeden lands geleegen in de Slak aen het Boske. Reijgenoten: een sijde d'Erffgen. Sommia, ter andere sijde en een hooft den weg.
Ingestelt de cleen roede ad dertig Stvs

En verbleven aen d'heer advocaat Limpens
ad twee en dertig Stvs dico 1 - 12 -
  (Tersijde stont:) de post verclaert de heer advoc. Limpens dit parceel lands overgelaeten te hebben aen Thomas Hons van Haesdael. (Onderstont:) ita testor (was geteekent:) P. van den Heuvel.
   


         52 - 10
         29 - 2 - 3
# Item eenen halven morgen bosch langs het voors. Stuck geleegen.
Ingestelt ad twintig Stvs. de cleen roede.

En verbleven aen den hr. advoc. Limpens
ad een en twintig Stvs. dico - 1 - 1 -.
Dese post van eenen halven morgen bosch is abusive weegens de groote opgegeven en moet in plaetse van dien maer sijn seven en twintig en drie quart Cleene Roede. Quod attestor P. van den Heuvel
(Tersijde stond:) de post verclaerd den heer advoc. Limpens dit parceel bosch overgelaten te hebben aen Thomas Hons van Haesdael. (Onderstont:) ita testor (Was geteeckent:) P. van den Heuvel.



   



# Item twee groot roeden gelegen aen den Blinckert. Reijgenoten: een sijde het wederdeel, van Elisabeth Mulkens, ter andere Matthijs Swelschen.
Ingestelt de cleen roede ad dertigh Stuvers. En verbleven aen de Proclamant ad dertig Stvs
dico - - 1 - 10







# Item 5 groot roede weijde geleegen op het heufke uijtschietende op de Steeg mede belast naer rato in de seven coppen rogge van het huijs.
Ingestelt ad viertig stvs en verbleven aen de proclamant
ad 40 Stvs.




 

 

77 - 10
# Item een halve morgen lands geleegen aen den Vloetsgraeff. Reijgenoten: d'andere sijde en een hoofd Matt. Swelschen.
Ingestelt ad dertig Stuvers de cleen roede.

En verbleven aen de vrouw ad een en dertig Stvs
Dico - - 1 - 11 -
(Tersijde stond: de post heeft de vrouw van P. Muijlkens verclaert 't selve landt overgelaeten te hebben aen Steven Nuchelmans. (Onderstond:) me presente (Was geteekent:) P. van den Heuvel.

 

  # Item twee groot roeden eijde op de Steeg uitschietende. Reijgenoot Matthis Swelschen.
Ingestelt ad viertig Stuvers de cleen roede. En verbleven aen de proclamant ad viertigh Stvs - dico - - 2 - - -




 

 



201 - 10
# Item Ses groot en tien cleen roeden lands gelegen onder Meerssen aen de Brummecoul. Reijgenoot: Peter Coox, ter andere sijde den Blockweg, in beleeninge genomen voor ses jaeren door Steven Nuggelmans op den 30. april 1772 voor een hondert sestig gld.
Ingestelt ad agt en twintigh Stvs.

En verbleven aen de vrouw ad een en dertig Stvs
dico - - - 1 - 11
 (tersijde stond:) de post verclaert de vrouw van Peter Muijlkens 't selve land over te laeten aen Steven Nuchelmans. (onderstond:) quod attestor (Was geteekent:) P. van den Heuvel

 

       

(Volgt de Erve van Lins Schouteten.)





 





150 - 10
# Een stuck lands aen maete vier groot ses cleen roeden geleegen achter Aelbeeck. Reijgenoten: een sijde Joh. Habets, ter andere Willem Akkermans, voor hoofd Hend. Snakkers.
Ingestelt de cleen roede ad dertig Stvs.

En verbleven aen de vrouw ad vijff en dertig stuvers       dico  - 1 - 15 Borg Joes Mullens.
(Tersijde stond:) de post verclaert de vrouw van Lins Schouteten dit tersijde stuck lands over te laeten aen den Borg Joes Mullens. (Onderstond:) ita testor (was geteekent) P. van den Heuvel



       


Stas Bakbier








# Huijs, hoff en weijde geleegen in de Heek. Reijgenoten: Sonne opganck Arnold Haesen, onderganck het wederdeel. Groot aen maete drie groot tien en 1/24 cleen roeden belast met een cop rogge aen de geestelijcke goederen.
Ingestelt boven den last ad tweehondert guldens. En verbleven aen de proclamant.












  
57 - 12 -
# Item ses en dertig cleen roeden lands geleegen in het Slekske op den Moeneweg. Reijgenoten: oost: de erfgenamen Thomas Jacobs; suijd: Nijst Bakbier;
west: gem. Moleweg.
Ingestelt ad vijff en twintig Stvs de cleen roede.

En verbleven aen Steven Ecken
ad twee en dertig Stuijvers dico 1 - 12 -







           Gerard Sijben








# Huijs, hoff en weijde gelegen in de Heek. Reijgenoten: een sijde Reijnier Sijben, ter andere Nelis Riempst, een hoofd de Straet, en vijff en viertigh cleen roeden weijde inbegrepen de huijsplaets en coolhoff, te saemen.
Ingestelt ad twee hondert guldens.
En verbleeven aen den Proclamant.












158 - 8 -
# Item ses en negentig cleen roede lands geleegen aen den voetpaet. Reijgenoten: Oost mevrouwe Pesters en Peter Stassen.
Ingestelt ad dertig stuijvers.

En verbleven aen Steven Ekken
ad drij en dertig stuijvers dico 1 - 13 -

       

  Voor de aanloop naar deze verkoping, - eindlijst andere schuldeisers en veilingvoorwaarden      klik hier
 

       

Vervolg van deze veiling 26 april 1775

Naar boven.

Email











INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER