DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

bok

GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenProceskostenLiquidatie

Bok

Inbreng van andere schuldeisers en veilingvoorwaarden
 Valkenburg 1 april 1775  —  RHCL Maastricht  —   Arch.  LvO 8194 .......................  Extraordinarie
den 1e april 1775
 
Den WelEdelegestr. heer en mr. W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard deses Lands nom. Off, Executant en proclamant tegens Peter Mijlkens, Gerard Sijben, Stas Bakbier en Lins Schouteten geExecuteerdens, alsoo de derde brieven Proclamatoriaal behoorlijck sijn worden gedepescheert, gepubliceert en geaffigeert gelijck den boode relateert, soo versoeckt als nu celebratie des derden sitdags met aenstekinge der keertse ten fine  van absoluijt verkoop en impositie aen alle non inbrengers van een Eeuwig geswijg.

   ÷ De heer Schouth Franck brengt in tot laste Gerard Sieben pro ut dabit Scripto.

       

  ÷ Idem brengt in tot laste Stass Bakbier pro ut dabit Scripto.

       

  ÷ De Eerw. Religieusen van Calvarienberg brengen in pro ut dabit Scripto op panden van P. Muijlkens.

       

  ÷ Gasthuijsmeester van Valkenburg brengt in tot last
        Gerard Sieben pro ut dabit Scripto.


       

  ÷ Den Eerw. heer van Hees q.q. brengt in tot last
        Lins Schouteten pro ut dabit Scripto.

       

  ÷ De heer Boshouwers brengt in pro ut dabit Scripto op
        Pr. Muuijlkens.

       

   DECRETUM    

       

     Word den derde Sittag gehouden voor gecelebreert en het aensteeken der keertsse tot finael vercoop geaccordeert met impolitie van een eeuwig geswijg op alle non inbrengers.

       

  Volgende coop conditiens    

       


   Eerstelijck sal niemant mogen hogen, bieden off koopen ten sije voor de cooppenningen Solvent op pæne etc.

   Tweedens sullende respect. coopers gehouden sijn de cooppenningen van hun gekochtde inwemdig den tijd van vier weeken in goed en coursabel geld volgens Maestrichter cours over te brengen ten comptoire van den heer Reentmeester der domainen, op p
æne van non overbrenginge der penningen, dat het gekochde naeders sal worden geproclameert, en dat het minder geldende sal moeten suppleeren sonder van het meerder geldende iets te profiteeren.
 

       


   Derdens sullen dese landerijen worden verkocht met de Erfflasten daarop staande sonder dat die aen de cooppenningen sullen moegen worden gekort.
 

          Vierdens sullen de respect. coopers gehouden sijn om van de Landerijen welcke beackert ofte besaeijt mochten sijn, den akkerloon en saet volgens Lands costuijm te betaelen, sonder dat hier meede aen de cooppenningen sal worden gekort
 

       


   Vijfdens worden de Landerijen besaeijt sijnde, met dedaerop staende gewassene Schaere verkocht.
 

       


  Sesdens. Elck en een ieder cooper sal gehouden sijn, des gerequireert wordende, voor sijn gekochte cautie te præsteeren ten genoege van den heer Rentmeester der domainen.
 

       


   Sevende dient tot naerricht van de eventuele copers, dat er bij dese verkoopinge geene naestinge off vernaerderinge sal plaets hebben.
 

       

   Verslag van de openbare verkoping      klik hier
 

       

Naar boven.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER