DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS

bok

GERECHTSKOSTEN

Entree Documenten Proceskosten Liquidatie

Bok

Openbare verkoping geconfisceerde landerijen
van Peter Muijlkens, Gerard Sijben en Stas Pakbier
 Valkenburg 26 april 1775    RHCL Maastricht     Arch.  LvO 8194 
Extraordinarie den 26. april 1775(Volgen de Erven van Peter Muijlkens)# Eerstelijk twee groot roeden lants geleegen aen den Blinckert onder Haesdael. Reijgenoten: ter eenre Elisabeth Muijlkens, ter andere Matthijs Swelschen.
Ingestelt de groot roede ad sestien  gld.
En verbleven aen den heer Proclamant.
  8 - ,, -
(Tersijde stond) de post is voornoemde parceel op den 16. junij de novo ingestelt de cleen roede ad drij Stuvers.
En verbleven aen P.Bouwens de cleen Roede ad 4 stuvers    dico  ,, - 4 -


..........................

# Item 5 groot roeden weijde geleegen op het Heuffken Uijtschietende op de Steeg.
Ingestelt ad twintigh stuvers.
En verbleven aen den heer Proclamant
  110 - ,,
(Tersijde stont:) op den 16. junij is dit parceel de novo ingestelt ad sestien stuvers de cleen roede.
En verbleven aen P. Bouwens ad twintig stuvers de cleen roede   dico  -  1 - ,, -

  51 - 12 -

# Item twee groot roeden weijde op de Steeg uijtschietende. Reijgenoten: een sijde Matthis Swelschen en is bij meetinge bevonden drie cleen roeden meer als twee groot roeden.
Ingestelt door de vrouw van Peter Mulkens ad eenen gulde de cleen roede.
En verbleven aen den heer Secretaris ad eenen gulde vier stuvers   dico 1 - 4 -

(Tersijde stond:) verclaert den ondergeschrevene dese weijde overgelaeten te hebben aen
Joěs Timmers van Haesdael.
(Was geteekent:) P.van den Heuvel

van Stass Bakbier

210 - ,, -

# Huijs, hoff en weijde geleegen in de Heek. Reijgenoten: ter Sonne opganck Arnold Haesen, onderganck het wederdeel. Groot aen maete drie groot tien en 1/24 cleen roeden belast met een cop rogge aen de geestelijcke goederen.
Ingestelt ad hondert guldens.
En verbleven aen Willem Stassen ad twee hondert tien gld.   dico 210 - ,, -van Gerard Sijben


176 - ,,


# Huijs, hoff en weijde gelegen in de Heek, inbegrepen vijff en viertig cleen roeden coolhoff. Reijgenoten: een sijde Reijnier Sijben, ter andere Nelis Riempst, een hoofd de Straet.
Ingestelt ad hondert guldens.
En verbleven aen Leonard Witmakers ad hondertses en seventig Guldens.         Borg Joěs Geerlings
Eerdere veiling van deze percelen 1 april 1775

       

Naar boven.

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER