DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBoekhouding/verantwoording

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f 12/12v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Specificatie kosten

Nadere ingekome Rekeningen

Na het afsenden van het vorig Rapport, en niet als voor wijnige
dagen is door is door den Stads Chirurgijn Lucij aen de onderges. overgegeven den Staat van Vacatien en devoiren door den selven gepromeriteert tijdens den Lt. Drost Farjon, in het assisteren bij de Torture en cureren van de getortureerdens , bedragende over de 122 dagen ad f 8 Ligt s'daegs f 976.
Welcke Rekeninge den onders. vermeent, dat om redenen bij
missive geallegieert, Soude konnen voldaen worden met de Som
van een hondert Rijxdaalders . of .............................
De nadere en nog onbetaelde rekeninge van den Scherpregter
bedraegt de Somme van ..............................................
De Nadere Staat van Verschotten door den Lt. Drost Vignon
zedert den 17e julij 1775 tot den 17e Novemb. 1776 gedaen,
so aen detensie costen, Wagten, Commandoos, Verteringen
van s'Lans Doctor, advocaet en Procureur d'office,
Scherpregter, en andere Verschotten, bedraegt volgens
overgelegde rekeninge

     f.12

f 400 - -

f 715 - - 
 
1° aen de Cipier 
2° Aen Wagten en Commandoos
3° Aen verteringen etc.
4° aen den Vilder
5° allerley Uijtgaeve
 
f 1572-16-3
f 1578- -
f  960- 8-2
f    35- -
f 2153-15-
—————
f 6300- - 1

De nadere Staat van Salaris voor den advocaet en Procureur
d'office overgegeven den 30 Novemb. 1776. Wegens de 26 geexecuteerdens en 7 fugitiven in Contumariam gebannen, dus
samen 33. crimineele bedraegt ad f 60 voor advocaet en
Procureur de Somme van . f 1980
om redenen bij vorige Consideratien fol. 21 en 22 gedetailleert, omtrent de Staaten van Salaris van den advocaet en Proc.r d'office , tot dato deses door den Lt. Drost gedfroijeert , en in sijne rekeninge in uijtgaev gebragt, Soude den onderges. Vermeenen dat wegens de 26 geexecuteerdens aen den Lt. Drost voor advocaet en Procureur buijten de Verteeringe soude connen


worden toegelegt voor ieder dertig guldens dus
Wegens Seven fugitiven en in Contimariam
gebannen, ieder ad f 20 ligt voor advocaet en
Procureur
f 780- -


f 140- - 
f 920- -
 
De costen van Vercoop der Vaste goederen van de crimineelen door den geregte van Valckenburg gespecificeert in de Respective liquidatien geformeert over 15 Boedels van geexecuteerdens en fugitive, inbegrepen de costen van liquidatie door den selve ten comptoire overgebrogt, bedragen de Somme van
f 1568- 5- 1
   


  Dus bedragen de Nader Overgegeven en nog onbetaalde Rekeningen,
na voorgaende moderatie en aftreck
f 9903- 5- 2

f.12v  
  en aftreck van f  576 aen Stadschirurgijn
en 1060 aen advocaet en Procureur van het office
de Somme van negenduizend, negenhondert drie guldens vijf
stuijvers twe oort Licht.................................................dico

f 9903- 5- 2
     De verdere Openstaende Rekeningen hier voor fol 11 gespecificeert en bij vorige missive van den 12 augusti gevoegt . . .
 
f 31540- 3- 1
      
    Dus in't geheel  f 41443- 8- 3
     
     Behalve de geregtscosten en Vonnisgelderen van nog 33 geexecuteerdens en seventhien fugitiven, waer van door het
geregte van Valckenburg, tot dato deeses geen Staaten zijn
opgemaakt of overgegeven. De welcke ook altoos Naderhant met
Sekere Somme so als bij vorig Rapport breder gedetailleert aen
het Voorsch. geregt soude konnen worden voldaen, of wel met
sodanige Somme als Haer Hoog Moog. sullen goedvinden en
Oordeelen te Behooren soals meede de Rekeningen der Proost
schouten, Secretarissen, Notarissen en Landmeters, wegens d'overgegeven Extracten.
De in cassâ zijnde Penningen, na aftreck der Reets gedaene
betalingen, soals hier voor fol. 11 is gespecificeert, bedragen de
Somme van
 f 43591-16-.
     En daer uijt Betaelt Wordende de nog openstaende Costen.
Soo als hier voor gedetailleert ad
 f 41443- 8- 3


So soude nog in Cassâ blijven
 
f 2148- 7- 1
 
                      
 Den Rendant heeft aen den Lt. Drost Vignon tot betalinge van de
kosten van detensie, Commandoos, Escortes en andere crimineele oncosten in Verscheijdene Reijsens Voorgestreckt en betaalt de
Somme van Negen duzend Vierhondert glds. Ligt zoals bij
desselfs overgegevene Rekeninge Blijkt; Segge f  9400
Item aen Verscheijde Leeden van den geregte, de wed. van
Wijlen den Lt. Drost Farjon en endere dewelcke door haere
Crediteuren wierden gepursuiveert, insgelijx op rekeninge van
Haere pretensien voorgestreckt eene Somme van f 6781- - 1
Dog vermits de Staaten van Verschotten van den Lt. Drost.
Vignon, hier voor in de calculatie van de nog openstaende
Costen bij Vorige Staat gespecificeert, door deese betalinge
niet sijn worden Vermindert, So worden de Voorsch.
betalingen ook alhier Maer alleen gebrogt bij
      

Memorie


  Volgend fol. Naar bovenVorige fol.


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER