DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBoekhouding/verantwoording

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f 11/11v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Specificatie kosten
Transport  
    .   .   .   .        f.11 
f 13035-18-.
 
 
Extraordinaire Devoiren, Vacatien, Tantieme van den
Rendant
Memorie  

Den uijtgaef bij vorige Staat in dato den 12° augusti 1775 breeder gespecificeert Bedraegt
   .   .   .   .  .
f 10887-3-1

  Bedraegt den geheelen Uijtgaev tot ultimo November
  1776
f 23923-1-1

   
Verders sal nog moeten betaelt worden Wegens Reele lasten en capitalen geaffecteert op de boedels van Hendrick en Lambert Akkermans de Som van
circa f 692-4-3
f 692-4-3

 
Item de personeele Prætensien en Schattingen van eenige boedels onder Heerlen. Monterende den Somme van circa
f 441-4-3

 
Zijnde over de voorschreve Boedels van Hendrick en Lambert Akkermans, uijt hoofde van eenige swarighden, nog geen Liquidatie gemaeckt. Dus dat Voorsch. lasten ook niet in uijtgaev hebben cunnen worden gebrogt. Dog Vermits hier door, soals meede door de Post van Schattinge en Personeele Prætensien (omtrent welcke den Rendant, So mogelijk, de Costen van liquidatie sal menageeren.) het Provenû der geconfisceerde goederen sal vermindert worden. So heeft den Rendant vermeent, het een en ander Provisioneel in uijtgaev te moeten stellen.
Aen den Advocaet C.J.S. De Limpens sijn staat van Salaris wegens Conferentien, en advijsen over het regt van confiscatie, Zijnde een van desselfs advisen gevoegt bij missive aen Haer Ho. Mo. d° 12 augusti 1775
f 120- -
 
     
 
 
Welcke lasten en Nadere betalingen souden bedragen de Somme van . . .
 
f 1253-9-2
       
 
Wanneer den geheelen uijtgaev Sal
 bedragen f 25176-10-3
         
 
Het geheele Provenû der geconfisceerde goederen tot ul° Novemb. 1776 Volgens Recapitulatie fol° 10 bedragende de Somme van twe en seventig duzend vijhonderd Veertig glds negenthien Stuivers Ligt . . .
En daer op nog onbetaelt sijnde . .
f 72540-19-
f...3772-12-1
 
     
 
 
Soo is deswegens tot dato voorsch. Ontfangen—
Waertegens den Uijtgaev Bedraegt . .
f 68768- 6-3
f 25176-10-3
 
 
 Dus nog in Cassâ de Somme van

 f 43591-16-
        
 
Vervolgens soude tot Betalinge der nog onvoldaene Staaten van Costen, door Haer Hoog Mogende uijt het Provenû der geconfisceerde goederen, konnen worden gedisponeert van Eene Somme van Drie en Veertig Duizend vijfhondert een en Negentigh guldens Sesthien Stuijvers Ligt       f 43591-16-
   

 
 uijtgaev
      f.11v  

      Ingevolge de vorige generaale Staat van de administratie der geconfiskeerde goederen door den Rentmeester Van Panhuys aen Haer Hoog Moogende toegesonden den 12. augusti 1775, bedroegt den uijtgaev tot dato voorschr. de Somme van Thien Duzend agt hondert Seven en tagentig guldens drie Stuijvers, een oort Brabants Maestrigter Cours
   
 dico  
 f 10887-3-1  
     
 
 

  Naderen uijtgaev zedert augusti 1775

 

 
   Bij vorigen Staat was in het cappittel van nadere ingekome rekeningen geomitteert Twee betalingen gedaen aen de Weduwe van den overleden Cijpier te Valckenburg    
 
 1° Ses Rekeninge bedragende..................
2° Een nadere Rekening bedragende de 
Som van f 491-8-3   Voldaen met...........
 f 328-9-1

f 450- - 
 
     
 f 778-9-1
 
 
Betaalt aen S'Lans Deurwaerder Stevens sijn nadere
Staat van Salaris en Verschotten, in het vercoop der
mobilaire en vaste Goederen der crimineelen ad . . . . .
Aen den Comptoorboode voor assistentie, opneemen der
Vrugten te Velde, ingenome informatien, ten eijnde eenige
Perceelen onder de hand te Vercopen, de Welcke bij
Publicq Vercoop aen het Land verbleven waren & sijne
Staat ad . . . . . . . . . . . .
Aen den Ramaker G. Raven voor een Radt tot de executie
Aen den Agent Visser, voor Port en overbrengen der
Staaten augusti 1775 . . . .
Nog nader betaalt aen Schattinge op de goederen der
crimineelen . . . .
Wegens Renten aen de Domeijnen en geestelijke goederen Verschult en geaffecteert op de goederen der crimineelen .
Betaalt aen Lasten en bij liquidatie geadjudiceerde
capitaalen geaffecteert op de goederen der crimineele de
Somme van . . . . . . . . . . .
     Zijnde bij vorige Staat gebrogt f 1510-2-.
Dus dat voorsch. Lasten en Capitaalen bedragen eene
Som van f 10044-8-.      Memorie
Betaelt aen den Scherprechter Hamel, ter instantie van
den Lt. Drost Vignon een Nadere Rekeninge ad . . . . .
Item alsnog een dito Rekeninge . . . . . . . . .
Den Rendant sal (onder het Welnemen van Haer Hoog
Moog.) alhier Provisioneel alleenlijk in uijtgaev Brengen
het Salaris en Tractement van een Eerste Commis of
Clerk, tot so eene Extraordinaire geextendeerde
administratie Nodig ad 90 Rijxdaelders of 225 Glds holl.
jaerlijx. Sulx van den Eersten julij 1774 Tot ult° junij
1776 en dus voor twe jaeren ad f 450 hollans doende ligt
 

f 80 - -
f 38 - -
f 31-2-3

f 9-18-2

f 209-10-1

f 29-11-1


f 8534-6-
f 1345-.-
f 1260-.-


f 720-.-
 
     
 f 12257- 8- 3
       
                        
Summa Bedraegt den uijtgaev zedert den 12 augusti 1775
 

 
f 13035-18- .   
 

Volgende fol.Naar boven Vorige fol.


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER