DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBoekhouding/verantwoording

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f10/10v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Opbrengst geconfiskeerde goederen / Specificatie kosten
Generale Recapitulatie
van het Product der Vercogte
geconfisceerde goederen
f.10  
 
 
Ontvangen
Nog te ontvangen

Pagina 2 Versa
 Wegens 55 crimineele onder de Bancke van Heerlen .   

f 6609-10-1
f    729-8-   

 
Pag. 4 Versa
  

Wegens 43 crimineele onder Beeck . 
ontfangen 
item wegens Fransis Hagmans  

f 18201- 5-3 
f    255-17-1 


   

f 18457-3-  
f 1433-14-1
  Pag. 9      
 
Wegens 97 onder Klimmen  
 
f 42618-8-  
f 1348-10- 
  Pag. 9 Versa      
 
Wegens 6 onder Meerssen  
 
f  1083-5-2 
f 261 -  -   
     

 
Sunmma bedraegt den ontfangst
 
f 68768-6-3
f 3772-12-1
 
Waer bij comt het geene Vercogt
betaalt is, ter
 en nog niet
 Somme van
f 3772-12-1
 
     

 

Dus Sal het geheel Provenϋ der Vercogte
geconfisceerde goederen Tot Ult. Novemb. 1776
comen te bedragen de Somme van Twee en
Seventig Duzend Vijfhondert Veertig guldens
negentie Stuivers Ligt Brabants Maestrichter Cours
  f 72540—19—
f 72540-19- 
 

 


Specificatie der nog Openstaande costen

f.10v 
  Ingevolge der Origineele Staaten en Rekeningen bij missive van den 12. augusti 1775 aen Haer Hoog Mogende Toegesonden bedroegen de nog openstaende Rekeningen en Staaten tot dato voorsch. overgegeven

   
 
Voor Lt. Voogt en Schepenen van
Valkenburgh...................................
Voor het geregt van Heerlen..........
Voor gedeputeerde Schepenen .....
Voor het geregt van Beeck............
Voor de geregte van Klimmen......
Rekeningen van den Advocaet en
Procureur d'office.........................
Procureur Pelt..............................
Borgemeester van Beeck.............
Borgemeester van Schimmert.....
Borgemeester van Heek..............
Chirurgien Corriaux ...................
Nadere Rekeninge van den Advocaet
& Procur. d'office ad....................


f 31970-  9- 2
f   8572-19- 1
f     189-15- .
f     410- 5- .
f      81-10- .

f  2500- .- .
f   149- 3- .
f  400-10- .
f  160- . - .
32-10- .
507-12- .

f   3060- .- .
   
   
   
 
Dus in het geheel 
f 48035- . - .
   
  De Welcke Volgens de Consideratien van den onderschrevene op de Voorsch. Staaten ingevolge de Orders van Haer Hoog Mog. bij Voorsch. Missive gevoegt (onder verbeteringe) konden gemodereert en Betaalt worden met de Somme van vier en twintig duijzend Seshondert Seven en Tagentig guldens Thien stuijvers
f 24687 - -
 
Item der Rekeninge van Beijde Borgemeesters van Heerlen na het formeren van voors, Staat overgegeven en bij messive van 12 augusti 1775 gevoegt ad . . . . . . . . . .
Den Staat van den Drost Vignon tot julij na aftrek van f 2000 hollans door den Lande betaalt ad. . . . . . .
De Rekeninge vab de Wed. Farjon volgens project Liquidatie in de Staat van costen van den 12 augusti 1775 geinsereert
 


f    80 - -

f 5671- 4-


f 1101- 9- 1
—————
f 6852-10-1
     
  Dus bedragen de voorsch. Staaten en Rekeningen bij vorig rapport van den 12 augusti 1775 gevoegt na Taxatie en moderatie de Somme van . . .
 f 31540- 3- 1
   
de Rekeninge van den Scherpregter ad f 1760 Ligt, bij vorigen Staat Gebrogt onder de openstaende rekeningen 't Zeedert door den Rendant voldaen, en hier voor in uijtgaev gebrogt zijnde, en daer tegens alhier bijgevoegt. Zijnde de Rekeninge van Borgemeesters van Heerlen ter Somme van f 80 ligt, So is daer door de Somme Wegens Openstaende
 
  Rekeningen bij vorige Consideratien gebrogt ad . . . . . .
   Vermindert met de Som van . . . . .
f 33220-3- 1
f   1680-  -
 
     
 
          Dus bedragen de voorsch. openstaende Rekeninge f 31540-3-          

Volgende fol.Naar boven Vorige fol.


Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER