DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenBoekhouding/verantwoording

Overzicht van de administratie van W.H. van Panhuijs, rentmeester van Overmaze
voor de Staten Generaal d.d. 7 dec. 1776  —  f.13/13v  —  Nat. Arch.  ASG  5870

Recapitulatie nog openstaande kosten
RECAPITULATIE DER NOG OPENSTAANDE
Costen en Staaten so bij deese als voorgaende Staet
en Consideratien vermelt, en overgesonden.
Sulx ingevolge de Verminderingen en Taxatie
daer op geprojecteert — — —

De Staaten van kosten voor de geregte van Valcken-burg, wegens 91 Crimineele geexecuteerdens, en in contumacie gebannen bedragen f 31970-9-2
Soude connen betaalt worden met de Somme van

f 15955-0-0
f.13  
  
 
 Waer inne Schepenen............
Lt Voogt.............
adviseurs.............
Secretaris............
Bode..................
f 8050-.-
f 2520-.-
   135-.-
  4200-.-
   750-.-
 

 
 
f 15955-0-0Item aen de Selve wegens Costen van Proclamatie en Liquidatie over 15 Boedels, volgens nadere Staat. —
Aen den geregte van Heerlen denselven Staat monterende ter Somme van f 8572-19-1
................Met de Somme van—
f 1568-5-1


f 5180-0-0

   Waer uijt aen Schepenen...
Via Schout.............
Secretaris..............
Bode.....................
Landmeter.............
f 2600-.-
   800-.-
 1400-.-
  300-.-
   80-.-


      
f 5180-.-
   
 

  Aen gedeputeerde Schepenen van Heerlen der Selver Staat ad f 189-15-. met . . . .
  aen den geregte van Beeck der Selver Staat
ad f 410-10-0 met
  aen den geregte van Klimmen der Selver Staat
ad f 81-10-0 met

  Den Staat van den Advocaet en Procureur d'office sal om redenen bij vorig rapport gedetailleert, gebragt worden bij de Rekeninge van den Lt. Drossaert.
  Procureur Pelt deszelfs rekeninge ad f 149 -5 met
  Borgemeesters van Beeck, in plaetse van
f 100-10- aen den Borgemeester Lambermont Privative
Borgemeesters van Schimmert der Selver Staat
ad f 160-- met . . . . . . . . . . . . . . .
Borgemeester Ubags uijt de Heeck, ad f 32-10 met
  Chirurgijn Corriaux desselfs rekeninge ad f 507-12-. met


f 100-.-

f 320-.-

f  60-.-
f  80-.-


f 100-.-

f  80-.-
f  32-10

f 350-.-

     
 f 23825-15-1
 
 
 
 
 
       
 f.13v  
   
 Transport
 
 f 23825-15-1 
  Nadere Staat van den Advocaet en Procureur d'office als hier voor bij de rekening van de Drossaert
 Aen de Borgemeesters van Heerlen bij moderatie . .
  Aen den Chirurgijn J. Lucij Sijn Staat van vacatie en devoiren ad f 976-,- met . . . . .
 Aen den Scherpregter Sijne Rekeninge ad . .
  Aen den Lt. Drost. Vignon desselfs Eerste Staet
(na aftreck van f 2000 hollans door de 3 landen
 

f  80-.-

f 400-.-
  715-.-
 
   betaelt) bedragende
Item sijn Nadere Staat ad
 f 5671-1-.
f 6300-.-.
   
   Waer van gedefalkeert worden de
   
  betaelingen hiervoor bij memorie gebragt.
Aen gemelte Lt. Drossaert Voor Salaris van desselfs advocaet en Procureur wegens de geexecuteerdens en gesententieerde tot ul° Novemb. 1776 bedragende Volgens Overgelegde Staaten de Som van f 8540- -
in consideraties van de defroijementen en Verteringe
––– Provisioneel de Somme van . . . .
Aen de Weduwe van Lt. Drossaert Farjon het geene aen deselve bij Project Liquidatie sal Competeren ad . .
 f 11971-4-1

f 3350-0-0

f 1101-9-1
 
     
 f 17617-13-2
     

         
  Verklaere ick ondergeschreve op den Eed aen Het Land gedaen, dat Voorenstaende Staat, na mijne beste kennis en Wetenschap en na een nauwkeurig en exact ondersoeck volgens de Opregte Waerheijt te sijn gestelt, en dat bij mij of mijnen't wegen so voor mij in voege als Voor Bekent is, geen andere of meerdere Penningen sijn ontfangen als in deese Staat sijn gebragt. Alsmede dat alle de Posten in den uijtgaeve gebrogt, effectivelijck en ten Volle betaelt zijn. Ter oirconde getekent.
Maestricht den 7e decemb. 1776
   
                

                                

W.A. Van Panhuys

                                 
  
  
  
  
  

Vorige fol.Naar boven
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER