DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenChirurgijn en Scherprechter

Rekening van Chirurgijn Thomas Corriaux — periode mei 1775 / januari 1776 — Pag. 1 / 2
Nat. Arch. ASG 5871

 

 

 

  


  Verklaere ik ondergeschreve Professor
  in de medicijnen, geëxamineert te hebben
  de nevenstaende rekening van den chirurgijn
  Tomas Corriaux, sulx ter requisitie van
  den Wel. Ed. gestr. Heer Van Panhuijs, en
  bevonden dat dezelve, wat de visites en
  het verbant betreft, in redelijkheyt
  te sijn opgestelt. Dog also de geleverde
  medicamenten met meerder menagement
  hadden kunnen gebruykt worden, so
  vermeent den ondergeschrev. dat voornoemde
  rekening monterende ter somme van f 449-3-
  Lvgt. soude kunnen betaelt en voldaen
  worden met drie hondert gls Lvgt.
  Aldus onder verbeteringe verklaert
  Maestricht den 1. augusti 1777.
  J. B. Vrijthoff

onbetaald

Rekening N. 2
van
Thomas Corriaux
geswore chirurgijn van de
Stad en La
nde van Valkenb.
overgebrogt
12 mei 1777


Rec. 8 aug. 1777
Reekening van Vacatien Devoiren
en Verschotten
Door

Thommas Corrioux geswore Chirurgijn
Van de Stadt en Lande van Valkenburg
Partage van Haar HoogMog.
gedaen op ordre
Van den Heer Lt. Drossart Vignon
in behoeve van de Cremineelen
Specteerende tot de Bende Boos-
wigten in den Lande van Valkenburg

 
 


Den 12 mey 1775 tot den 17de gevaceert
bij den gedetineerden Pieter Bosch Lvgt
om denselven te cureeren van de ge-
volgen van de torture en denselven
tweemaal s'daags verbonden, doende
voor 12 rysen ieder rys a 3 stuivers
Hollands of 5 stuivers Ligt. - - - - - - - - - - - - - f 3- , ,- , ,
Item alsnog gevaceert den 18.19.20 en
21 mey en denselven eens dags ver-
bonden komt voor 3 stuivers Hollands
of 5 stuivers Ligt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1- , ,- , ,
Gebruykt de volgende medicamente:
Finet Spiritus 7 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 2-  2- , ,
Balsem universel 8 uncia - - - - - - - - - - - - - - -f 1-  4- , ,
Soment Aromat Lag No VI - - - - - - - - - - - - -f 4- , , - , ,

1775 . 23 mey
Gevaceert bij den gedetineerden Antoon
Brassé
aen denselven geordoneert en
gelevert fol. fen. 1 uncia - - - - - - - - - - - - - - - f , ,-  5- , ,
Den 24ste repetitiën - - - - - - - - - - - - - - - - - -f , ,-  5- , ,
Item Emp. defen 2 uncia - - - - - - - - - - - - - - - f , ,-10- , ,
Comt voor vacatie - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -f , ,-10- , ,
                                                                          ————
                                                                         f 14-16- , ,p.2------------------------ --------------------------f 14-16- , ,

1775 mey 24. Gevaceert bij Joannes Daniels om denselven
te cureeren van de gevolgen van de tortuur
en denselven twemael daegs verbonden.
Sulx van den 24. mey tot den 10. junii sijnde
18 daagen. Comt voor ieder verbant als
voor 2 stuivers Hollands of 5 stuivers Ligt - - f 9- , ,- , ,
Van den 11 tot den 21. Junii eens daegs comt
voor ieder verbant als voor 5 stuivers dus
voor 11 rysen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 2-15- , ,
Voor mecicamenten verbruykt:
Tinet. Spirit. 16 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 4-16- , ,
Bals. universel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 2- , ,- , ,
Foment. arom. No III - - - - - - - -- - - - - - - - - -f 2-10- , ,
Aen linne voor verbant - - - - - - - - - - - - - - - - f 3- , ,- , ,

28 junii gevaceert bij Joannes Severijns om den
selven te cureeren van de gevolgen
van de tortuur sulks van den 28. voornoemt
tot den 6. julii zijnde 9 daagen iedere dag
tweemael - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 4-10- , ,
Aen medicamenten gebruykt:
Tinet. Spirit. 3 uncia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 1-10- , ,
Bals univ. 6uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  , ,-15- , ,
Linne voor verband - - - - - - - - - - - - - - - - - - f  , ,-15- , ,


Den 3 julii gevaceert bij Hendrik Habets om
denselven te cureeren van de gevolgen
der tortuure en denselven twee en
drie mael daegs verbonden van den
3 julii tot den 33 dito sijnde 19 daagen.
Comt voor 45 verbanden - - - - - - - - - - - - - - f 11- 5- , ,
Aan medicamenten verbruykt:
Tinet Spirit. 20 uncia - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 6- , ,- , ,
Bals univ 10 uncia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 2- , ,- , ,
Fom. ads. Lag. No X - - - - - - - - - - - - - - - - - -f 4- , ,- , ,
Linne voor verbandt - - - - - - - - - - - - - - - - - - f 3- , ,- , ,
                                                                        —————
                                                                         f 72-12- , ,


 


Pag. 3/5Pag. 6/7Naar boven


EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER