DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

Entree                Documenten                Beeldvorming

Sleinada S. J. P. (pastoor Arnold Daniels van Schaesberg)
“Nagtdieven en knevelaers binnen de Landen van Overmaze” —— 1779

“Voor al moet aengaende de Bokryers eenige kennisse geven aen den ge-eerden lezer, die misschien daervan niet onderrigt is: men heeft aen deze bende op veele plaetsen den naem gegeven van Bokkeryers, dat was te zeggen dat zy snagts als zy uyt stelen gingen, op Bokken reyden, deze Bokken en zoude geene natuerlyke Bokken geweest zijn, maer den duyvel in gesteltenisse van eenen ofte meer Bokken; deze duyvel zoude hun door de locht op eenen korten tyd gevoert hebben, alwaer ze geerne geweest hadden, zoo dat zy op eene nagt wel tien, zestien, twintig ende meer uren verre gevoerd wierden om te steelen en hunne vergadering te houden, en op deezen Bok weder te rug gevoerd wierden; eenige van de bende hebben zulks begonst te bekennen en eenen misch masch daer af zoeken te maeken; den wyzen Rechter nogtans heeft daer op geene bezondere attentie genomen. Alhoewel ik ook houde dat ze te voet hebben moeten gaen steelen: zoo zegge ik nogtans dat het in de magt van de duyvel geweest is van deze schelmen door de logt te voeren: om dit uyt de natuere aen den onverstandigen Philosooph te bewyzen, en als men dit begonst hy zoude wynig begrip daer af hebben: om aen den verstandigen nogtans niet wydloopig te zyn, bewyze ik het uyt de leeringe van den H. Thomas van Aquin. Ja.P.Q.110.art.2do alwaer te vinden is hoe dat de duyvelen werken in de natuerlyke zaeken: om te bewyzen dat den duyvel magt heeft om het menschen lghaem te vervoeren, dat bewyze ik onder andere uyt een der allerbondigste geschiedenissen van't H.Schrift by Mattheus aen het vierde hoofdstuk alwaer wy leesen, hoe onzen Saligmaker van den duyvel gevoerd is op de Tinne van den Tempel van Jerusalem, daer naaer eenen hoogen berg...”     (pag. 61/62)

 

“Als de zaeke zoo verre gong aengaende het vangen en hangen, in de landen van Overmaese, zoo dat het getal van de geexecuteerde en voortvlugtige ofte fugitive ontrent de 500 quam, gingen ter eenige zoo inlandsche als uytlanders, ofte door vooroordeel ofte uyt eygenzinnigheyd ofte uyt een andere passie deze zaek zoo verre doorgronden, dat zy eene onmogelykheyd maektde uyt deze bende en zoo verre gongen, dat de rechters van eene jae al te groote onrechtveerdigheyd, ja gelyk als van eene geld en bloedgierigheydin deze bende van hun ongegrond beschuldigt wierden. Hunne eerste redenen, moeste zoo ik geloove, deze zyn, de onmogelykheyd, dat zoo veele menschen pligtig zouden wezen, waer men zoo wynig gestoolen hadde, en ten anderen, dat zoo wynig dieveryen en inbreuken gepasseerd waren ten opzigte van de meenigvuldigheyd der geaccuseerdens: ik zegge als'er maer dertig gevangen en geaccuseerd waeren, dan zoude de zaek by u niet onmogelyk schynen, nu zegge ik twintig waeren ter genoegsaem geweest, om de dieveryen te begaen, de welke door de bende begaen en bedreven zyn, ergo zynder thien onschuldig: is de zelve ongegronde vonding en besluyt als van de voorige redenering. Men moet niet ligt geloof geven aen eenen schelm, zoude ik wyselyk oordeelen, om datter thien, twaelf aen de gallige zeggen, dat zy onschuldig en onnozel zyn, dat daerom het vonnis tegen hun onregtveerdig en ten onregte gegeven is, en dat den rechter eenen onregtveerdigen regter is. Neen, als een verstandig man moet ik zoo lang voor den rechter en zyn vonnis zyn tot dat zonneklaer my contrarie bewezen is.”   (pag.98/99)


Volgende visie

Lees een deel van dit boek online (in apart venster)               Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER