DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


BEELDVORMING

Entree                Documenten                Beeldvorming

Krantenberichten uit de de jaren 1773 - 1776

Bron: de site 'Historische Kranten' van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 


MASTRIGT, den 1.Mey. extract uit een Brief van Faulquemont of Valkenburg, (in het Quartiert van Overmaas) 2 Uuren van hier gelegen, gedagtekend den 30. April.

" Voorleeden Dingsdag, den 27 dezer, is het grootste
" gedeelte dezer Plaats door den Brand verwoest: Dezel-
" ve ontstond vlak tegen over het Landshuis, agter in
" de Stal van een kleine Wooning, uit hetwelke de Man
" naar het Veld, en de Vrouw een ogenblik te vooren
" naar de Canaal-Moolen gegaan was, want nauwlyks
" was zy een snaphaan-schoot ver van huis, of de Vlam
" brak door, en sloeg met zulk een yslyk geweld van Huis
' tot Huis voort, tot zelfs buiten de Poort, dat in een  
" groot Uur Tyds 35 à 37 Huizen, met al wat daar in
" was, in den Asch gelegd wierden. By gebrek van
" Brandspuiten, Brandemmers, Ladders en Haken, was
" 'er geen middel van redding, weshalve men de Vlam,
" zoo ver de Wind dezelve dreef, moest laaten woeden. Het
" geen de Lieden geborgen hebben, is geen noemens
" waardig: Hooy, Stroo, Vrugten, veel Koebeesten en
" Varkens zyn verbrand, ook twee Menschen omgeko-
" men, en verscheide elendig door de Vlam beschadigd
" en geschroeid. De droevige toestand is onbeschryflyk;
" de Menschen kunnen nauwlyks onder 't Dak komen
" en zonder den bystand en de mildadigheid der hier na
" by gelegene Huizen van Schaloen en Oost zouden de
" meeste Lieden geen Brood tot hun Levensonderhoud, nog
" Voeder voor hunnen weinige geborgene Beesten hebben.
" Het Steedje, dat niet ryk was, is voor altoos geruineerd,
" zoo 'er geen mildadige Harten gevonden worden, en
" indien men geen voorzorg in 't werk steld, ligt het
" nog aan verder gevaren bloot. dewyl het naar alle
" waarschynlykheid door Booswigten is aangestoken: want
" de Vrouw uit het Huis, waar de Brand ontstaan is,
" wil met eede verklaren, dat 'er geen vonk vuur in
" haar Woning is geweest. Dit vermoeden vind te meer
" grond, nadien men hier voor enige Tyd een troep
" Struykrovers in de Bank van Heerle ontdekt heeft,
" die verbonden geweest zyn met de berugte Bende van
" 's Hertogenrade, van welke 'er verscheide in hegte-
" nis genomen, en eenige in de voorleede Week ge-
" hangen zyn, zynde 'er 4 van dezelve te vooren uit-
"broken, van welke 'er een gezegd heeft, dat hy
" het Steedje verbranden zoude, eer men hem ophing.
" De geene, die de Brand met aandagt hebben be-
" schouwd, meenen ontdekt te hebben, dat dezelve op
" twee a' drie Plaatzen gelyktydig begonnen is,. Wat
" 'er van zy is den Hemel bekend, dog dat het juist regt
" tegen over het Stadhuis is uitgebarsten, doed een ieder
" denken, dat men het voorneemen gehad heeft, om
" gedurende de Wanorder van den Brand de Gevange-
" ne te verlossen. Had dezelve beneden aan het Stad-
" je begonnen, was 'er geen eenig Huis, nog de
" Kerk, nog de Pastory overgebleeven, dwyl het sterk
" uit het Oosten woey. Het gejammer en geschreuw
" der Menschen, en het loeyen der Beesten, was aller-
" yslykst, en de verwoesting kan met geen drooge oo-
" gen beschouwd worden. Zoo ras de tyding van dat
ongeval alhier kwam, zond men na daar een Detache-
ment Ruitery en een Infantery, en een Brandspuit, welke,
te laat komende, van weinig dienst geweest is.
<Middelburgsche courant 08-05-1773>


MAASTRICHT, den 13. May. Naar waarschynlykheid, zal het deezen Zoomer te Spa brillanter zyn dan in voorige Jaaren. De Prins Bisschop van Luik wil het verblyf der Vreemdelingen aldaar zoo aangenaam maaken, als mooglyk is; Hy heeft de noodige beveelen gegeeven tot verbeetering van de groote Weegen, het verfieren van de Wandelplaatsen, en het reinigen der Straaten, omtrent de zaaken van Politie is een nieuw Reglement uitgevaardigd. De rust en zeekerheid, die daar altijd plaats heeft gehad, word niet weinig vermeerderd door de strenge beveelen tegen alle Landlooperen, van welke het Land geheel gezuiverd is; zynde zelfs aan alle Bedelaaren verbooden zig omstreeks Spa optehouden.
<Groninger courant 21-05-1773>


VALKENBURG, (2 Uuren van Maastrigt) den 12 July, Byna dagelyks worden 'er, zoo hier als in onze Nabuurschap, verscheide van 't groot Rot Struikrovers, Dieven en Moordenaars opgebragt; alhier zitten 'er reeds 25 gevangen, waaronder zig 5 Vilders bevinden, dewelke eersdaags hunne verdiende Straf Loon staan te ontfangen.

<Middelburgsche courant 22-07-1773>


MAASTICHT den 11 November. Buiten de Misdaadigers, die reeds te Valkenburg, Heerdal, Hertogenrade, en andere plaatsen geexecuteerd zyn, heeft men 'er voorleeden Maandag, te Elslo, wederom 6 opgehangen, en dien zelfden dag, des avonds ten 9 uuren, 5 anderen van Elslo voornoemt, wederom op ons oud Stadhuis, in de gevangenis gebragt.


MAASTRICHT den 11 November. Buiten de Huisbrakers en Dieven, welke te  Valkenburg, Heerdel en Hertogenrade, reeds zyn ter Executie gebragt, wierden 'er gepasseerde Maandag, te Elslo, 6 van dat Gespuis met de koord gestraft: nadat de Regtspleging geschied was wierden 'er  dienzelven Dag van Elslo voornoemd 's Avonds ten 9 Uuren, wederom 5 van die Bende op ons oud Stadhuis in de Gevangenis gebragt.
<Middelburgsche courant 18-11-1773>


MAASTRICHT den 18 November, Den 12 deezer, zyn 'er op Heer, kort by Heerle, wederom 6 Kwaaddoeneren met de Koorde gestraft; ook is de berugte Aarts Schelm, de Vilder van Heerel, leevendig gerabraakt, en het Hoofd afgehouwen.
<Groninger courant 23-11-1773>


MAASTRICHT, den 19. November. Woensdag den 12. dezer zyn 'er op Heer kort by Heerle wederom 6 kwaaddoenders met de koorde gestraft; ook is de berugte Aardschelm den Vilder van Heerle levend gerabraakt, het hoofd afgehouwen en op een Pin gezet.
<Middelburgse courant 25-11-1773>


MASTRICHT, den 8. December. Den 26 der voorleden Maand zyn 'er agter Beek wederom 4 misdadigers, behorende tot het onlangs ontdekte complot Gauwdieven en Huisbrekers, met de koorden gestraft en na die Executie wederom 4 andere in hegtenis genomen. Den 1 dezer zyn er te Elslo ook 2 van die Bende gevat en hier binnen gebragt: den 3 dezer zyn er te Clemmen 5 van die Bende ter dood gebragt, en eergisteren zyn 'er 6 andere, onder een escorte Ruiters, van hier naar Elslo gevoerd en aldaar opgehangen; des anderen daags zyn er 2 andere van dat Volk op nieuws gevat.
<Middelburgsche courant 18-12-1773>


MAASTRICHT den 25 Januari. De Rooveryen der Gaauwdieven houden hier omstreeks gestaadig aan; over de twee honderd van dat Gespuys zyn reeds opgehangen, Agt anderen staan nu wederom dat lot te ontfangen; op de rondom liggende Dorpen ziet het 'er zoo slegt uit, dat de Inwoonderen die verlaaten.
<Groninger courant 04-02-1774>


MASTRIGT, den 12, February. Op Dingsdag den 8 dezer zyn er te Beek wederom 6 Misdadigers, behorende tot het complot Dieven en Huisbrekers, en voorleden Woensdag te Elslo 7 andere met de Koord gestraft geworden.
<Middelburgsche courant 22-02-1774>


MAASTRICHT, den 17. February. Gisteren, des Avonds omtrent 6 Uur, heeft zig boven deze Stad een zwaare Bliksemstraal vertoond, waar op een felle Donderslag volgde, die de geheele Stad in vreeze stelde.
<Middelburgsche courant 26-02-1774>


MAASTRICHT, den 10. July. Den 7 dezer zyn te Valkenburg wederom 4 Delinquenten van de groote complice geëxecuteerd.
<Middelburgsche courant 23-07-1774>


VALKENBURG den 29 Juli . Gisteren zyn 'er wederom 3 van het groot Complot Gaauwdieven naar den Houtemerberg, kort by de Vilter Hey gevoerd, en na aldaar Hunne Sententie aangehoord te hebben, met den koorde gestraft.
<Groninger courant 05-08-1774>


VALKENBURG den 10. Augustus. Den 28. laatstl. zyn 'er wederom 5 van het groot Complot Gauwdieven naar den Houtemerberg, kort by de Vilter Hey, gevoerd en, na aldaarhunne Sententie aangehoord te hebben, met de koorde gstraft, dat 'er de dood na volgde.
<Middelburgse courant 23-08-1774>


MAASTRICHT den 3 Augustus. Van Wellen, een Dorp vier en een half uur van deze Stad geleegen, en behoorende onder de Jurisdictie van Munster Bilsen, word het volgende gemeld: Gisteren, zynde Maandag den 1 Augustus, wierden van Munster Bilsen onder escorte van een commando Luiksche Soldaten, 8 misdadigers herwaard gebragt, die zig, volgens hunne sententien, aan een meenigte gruwelyke euveldaaden hadden schuldig gemaakt, en waar van de eerste de regterhand afgekapt en vervolgens geworgd en verbrand wierd, waar na, de 6 anderen ook geworgd en verbrand zynde, de laatste gerabraakt, zyn Lighaam op het Rad en zyn Hoofd op een pin ten toon gesteld wierd. Terwyl deeze Executie verrigt wierd, zyn 'er wederom 13 in hegtenis genoomen en naar Munster Bilsen gebragt waar onder een Lieutenant van de Schutterye, die als een Heer te Paard zat, en van het zelve geligt wierd.
<Groninger courant 09-08-1774>


MAASTRICHT den 10 September. Woensdag den 7 deezer, zyn te Wellen, vyf uuren en een half van deeze Stad, wederom 11 Kerkschenders en Moordenaars geexecuteerd; zynde 6 van dezelven geworgd en verbrand, en 5 leevend door het vuur tot assche verteerd geworden.
<Groninger courant 16-09-1774>


MAASTRICHT, den 10. September. Gepasseerde Woensdag, den 7 dezer, zyn te Wellen, 5½ Uur van hier gelegen, wederom elf Kerkroovers en Moordenaars van het afschuwelyk Complot geëxecuteerd; vyf wierden levendig verbrand en zes zyn alvoorens geworgd en ook door het Vuur tot assche verteerd.
<Middelburgsche courant 17-09-1774>


MAASTRICHT den 18 September. Van Aaken wordt berigt, dat het Najaarseizoen aldaar thans het brillantste zal zyn; koomende 'er daaglyks nog Lieden van rang aan, en 'er worden nog verscheidene vreemdelingen van distinctie verwagt, waar van de meesten den Winter te Aaken zullen doorbrengen. en de Baaden zoo lang gebruiken, als de tyd het zal toelaten. Men heeft op nieuw, een nieuwen Troup Comedianten derwaarts laaten koomen.
<Groninger courant 23-09-1774>


   Te Valkenburg, zyn weder van het bekende complot Dieven en Rovers, 10 geexecuteerd, een geraadbraakt en 9 gehangen; aldaar waren ook weder 4 andere van dat Gevankelyk binnen gebragt.
<'s Hertogenbossche courant 02-12-1774>


VALKENBURG, den 4. November. Heden zyn een half Uur van hier wederom 10 van het zeer groot complot Dieven en Rovers geexecuteerd, zynde een geraadbraakt en 9 gehangen. Gepasseerde nagt zyn 'er 4 van 't zelve gespuis alhier binnen gebragt.
<Middelburgsche courant 08-12-1774>


KEULEN, den 12. December. De Prinsen van Hohenlohe en van Salm, beide Domheeren, zyn alhier aangekomen, hebbende de latstgenoemde Prins, op zyne reize herwaards, in het Land van Limburg, den Weg met 6 voet Sneeuw bedekt gevonden. De Postillon, dezer Dagen tusschen Maastricht en Aken vermist, is, volgens ongekomene tyding, nog niet weer gevonden. Opde groote Koude, die wy gehad hebben is thans een zagt Weer gevolgd.
<Middelburgsche courant 27-12-1774>


's GRAVENHAGE den 29 December. ...
   Vermits, ingevolge een Publicatie van H. H. Mog. de Heeren Staten Generaal in dato den 16 dezer, zeer veele Crimineele Vonnissen door de Geregten in den Landen van Valkenburg, Partage van dezen Staat, zyn geweezen, waar by de Goederen der Gecondemneerden als geconfisqueerd verklaard zyn, En Nadien den Rentmeester der Domeinen van H. H. Mog. W. H. van Panhuis buiten staat word gehouden om de voorsz. geconfisqueerde Goederen te ontdekken en omtrent derzelver Verkoping de aan hem gegeven ordres uit te voeren, door dien die Goederen, in Plaats van dezelve behoorlyk aan te geven, ter contrarie verduijsterd, of in fraude van het Recht der Hooge Overigheid vervreemd geworden zyn.
Volgt tekst Plakkaat  (in nieuw venster)
<'s Hertogenbossche courant 03-01-1775>


's GRAVENHAGE den 30 December. ...
Van wegens hunne Hoog Mogenden, is eene Publicatie in dato den 16 dezer, van hier verzonden, raakende den Lande van Valkenburg, partage van deezen Staat, aangaande de crimineele Vonnissen wegens de Geconfisqueerde Goederen der  Gecondemneerden; als meede betreffende het behoorlyk Boekhouden.
< Groninger courant 03-01-1775>


MAASTRICHT, den 24 Juny. Gepasseerde Donderdag zyn 'er weder 7 Perzoonen van de grouwelyke Bende te Valkenburg opgehangen.
<Middelburgsche courant 04-07-1775>


MAASTRICHT den 7 February. De inwoonders der Dorpen hier omstreeks, langs de Maas zyn sedert twee dagen, door het kruijen van het Ys, in naare omstandigheden geweest. ... Tusschen het Dorp Smeermaas en het Steedje Recheym wierp zig een Ysdam op, die den waterloop geheel stopte, hier door raakte het van booven komende Water en Ys buiten de Oevers, waar door de Velden, Huizen en Heggen zeer veel geleden hebben. Door den Ysdam liep het Water zodanig op, dat de Huizen op de vlakte buiten de Bospoort alhier, tot aan de Daken onder water stonden. ...
<'s Hertogenbossche courant 13-02-1776>


MAASTRICHT, den 14. Mey. Gepasseerde Donderdag den 9 dezer zyn te Valkenburg wederom 3 Boosdoenders, van meergemelde godlooze bende, op de ordinaire gerichtsplaats opgehangen.
<Middelburgsche courant 25-05-1776>


   van Maastricht meld men: Niet tegenstaande de Menigte van voorbeeldige straf-Oefeningen, welke zederd eenige Jaaren in deze nabuurschap hebben plaats gehad, schynd de bende gauwdieven niet zeer verminderd, noch afgeschrikt te wesen. Zy verspreiden zich wyder door het Land, voornaamlyk na de kant van Aken en de Dorpen aan die zyde gelegen. Verscheide benden van jonger zoon zyn verdweenen, en van derzelver Dorpen na Holland en Duitschland vertrokken om, zoo zy voorgaven, dienst te neemen, doch men meend, dat zy medepligtige in verscheide plaatzen van Holland hebben, en dat hun fielteryen in de een, of andere streek van dat Land zullen uitbreeken; om die reden kunnen alle Magistraaten van Steden en Dorpen niet te zorgvuldig wezen, om acht te geeven op alle lediggaande doortrekkers, en de zulke aan te houden, die met geen behoorlyke passen voorzien zyn. Verscheide dezer landloopers zyn, zoo als men berigt, na Holland gevoerd onder den naam van recruten. Men kan derhalven niet omzigtig genoeg wesen met dezulke te onderzoeken, die zich zelven aanbieden, dewyl het zeer gevaarlyke knaapen zyn, want schoon jong van jaaren, zyn zy egter oud in guiterien.
<Middelburgsche courant 22-08-1776>
Volgende visie

Naar boven

EmailINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER