DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

EntreeDocumentenGerechtskostenStat.Gen. & kosten

Nadere Resolutie der Staten-Generaal over de confiscatie der goederen van de geexecuteerde Bokkenrijders. - 16 December 1774 -
Transscriptie Jos. Habets 1887

 De Staaten-Generaal der vereenigde Nederlanden..............
allen dengeenen die deesen sullen sien of hooren leesen; salut: Doen te weten: Dat seedert eenigen tyd een goed aantal van crimineele vonnissen door de respective geregten binnen den Lande van Valkenburg, Partage van deesen Staat, zyn geweesen, waarby de goederen der gecondemneerdens zyn verklaard geconfisceert, en waaromtrent Wy by Onse Resolutie van den 2 November 1773 afstand hebben gedaan van het regt, Ons uit hoofde derselver confiscatie op die goederen competeerende, ten einde uit het provenu van dien soude worden voldaan de noodsakelyke kosten derselve crimineele procedures, voor sooverre het voorsz. provenu daartoe soude worden kunnen strekken, en dat de verdere noodsakelyke kosten door de drie Landen van Overmaaze, Partage van deesen Staat, gesamentlyk sullen worden gedraagen, nadien de voorsz. procedures ten algemeene nutte van deselve drie Landen, en ter beveiliging van eenieders leeven en besittingen zyn en werden besteed; dat ondertusschen den Rentmeester onser Domeynen over de voorsz. Landen W.H. van Panhuis, buiten staat werd gehouden om te konnen ontdekken de voorsz. geconfisqueerde goederen, en omtrent de verkoopinge van die te executeeren Onse aan hem gegeevene ordres, doordien die goederen niet behoorlyk worden op- en aangegeven, maar ter contrarie verduistert of in fraude van het regt der Hooge Overigheid syn vervreemd geworden; alsmeede dat niet dadelyk, nadat eenige decreeten van apprehensie ten lasten van voorsz. gecondemneerdens werkstellig zyn gemaakt, derselver goederen provisioneel zyn aangeslaagen, geinventariseert, onder behoorlyke sequestratie en administratie zyn gesteld.

En eindelyk, dat ook op sommige plaatsen in de voorsz. Landen van Valkenburg in het geheel niet werden gevonden leggerboeken der vaste of immeubile goederen, sooals Wy reeds by Onse Resolutie van den 5 December 1731 hebben geordonneert en gelast, in alle plaatsen der drie Landen van Overmaaze, Partage van deesen Staat, deselve in de behoorlyke ordre te maaken, en dat daar deselve al in het voorsz. Land van Valkenburg gemaakt zyn, by vervolg van tyd niet behoorlyk zyn onderhouden, by faute van af- en aanschryvinge, door welk een en ander de saaken in groote verwarring geraaken, en de kosten dier crimineele Procedures onvoldaan blyven, tot groote veragteringe der Justitie, alsmeede tot nadeel van de ingezeetenen der voorsz. drie Landen van Overmaaze.

Soo is 't, dat Wy daarin willende voorsien en daarop ingenoomen hebbende het advis van Onsen Raade van Braband en Lande van Overmaaze, hebben goedgevonden te ordonneeren en te gelasten, gelyk wy ordonneeren en gelasten by deesen aan alle vrouwen, vrienden en nabestaanden van diengeene welkers goederen by vonnissen van de respective Geregten binnen de voorsz. landen zyn verklaard geconfisqueert te zyn, om uitterlyk binnen veertien daagen na de publicatie deeses in handen van Onsen Rentmeester der Domeynen van Panhuys aan te brengen alle die goederen die de geexecuteerdens, fugitiven en die by evictie syn ingedaagd, staande huwelyk en binnen een jaar voor dat deselve geapprehendeerd of voortvlugtig geworden zyn, beseeten hebben, sonder onderscheid of deselve van de vrouwen of de kant der mannen gekoomen, of wel staande huwelyk geacquireet zyn.

Dat ook alle Pagters, Huurders en Debiteuren der voorsz. persoonen gehouden sullen zyn daarvan aanbreng mede te doen, gelyk ook de overleevende vader of moeder en andere togtenaars, in aansien der goederen voor de naakte proprieteit op de geexecuteerdens en fugitive versterven en op deselve gedevolveert, op poena dat de Vrouwen en Naabestaanden het een of ander verswegen of agtergehouden hebbende, al hetselve sal worden gehouden meede geconfisqueert te zyn en den overleedene Vader, Moeder of Togtenaar sal vervallen van de togte van alle de goederen des afgestorvene Echtgenoot: en sullen de Pagters, Huurders en Debiteuren, soo reeele als personeele, vervallen in eene amende van de dubbele waarde van het gunt sy verborgen en niet aangegeven hebben.

En ten einde den Drossard des voorsz. Lands des te beeter in staat werde gesteld, van desaangaande de noodige ondersoeking te kunnen doen, en de nalaatige de hiervooren gestatueerde straffen te doen ondergaan, gelasten en beveelen Wy alle Proost, Schouten, Secretarissen en anderen, het regt van realisatie hebbende, mitsgaders Notarissen, Landmeeters en respective Collecteurs, hunne Prothocollen, Registers en Leggerboeken exactelyk na te sien en te examineeren wat verkoopingen, permutatien, transporten, scheidingen of deylingen, belastingen of andere actens betreffende de geexecuteerdens, Gevonnisden of Fugitiven voor haar zyn verleeden, gepasseert of geregistreert, en daarvan aan gemelde Rentmeester van Panhuys een exacte en specifique opgaave te doen, meede uitterlyk binnen een Maand na de publicatie deeses en onder den eed in den aanvang van haare bediening gedaan.

Ten welken einde aan de respectieve Proost, Schouten en Secretarissen door onsen voorsz. Rentmeester sal worden ter hand gesteld een lyst der Geexecuteerdens, Gecondemneerdens en Fugutiven, omme te strekken tot derselver narigtinge, en tot informatie van de respective Notarissen, Landmeeters en Collecteurs, die sig aldaar konnen addresseeren.

En sullen de Proost, Schouten en Secretarissen, hier aan gebrekkig blyvende, vervallen in een amende van honderd ducatons, de collecteurs altoos voor inhabil verklaart tot collecte, en de Notarissen en Landmeeters voor den tyd van tien jaaren zyn en blyven gesuspendeert van hun ampt en functie.

Dat insgelyks alle soo reeele of personeele Crediteuren, eenig regt of actie pretendeerende op de goederen der Geexecuteerdens, Fugitive of by edicte ingedaagde persoonen, gehouden sullen zyn om uitterlyk binnen vier weeken na de publicatie deeses, haar egt of pretensie aan den voornoemde Rentmeester in geschrifte aan te geeven en behoorlyk te verifieeren, op poene van een eeuwig stilswygen en silentium.

Dat om in het vervolg diegelyke inconvenienten te vermyden, de respective Officieren en Geregten aan, en door wien men eenig decreet van apprehensie sal zyn verleend, gehouden sullen weesen behoorlyk sorge te draagen, dat soodra het voorsz. decreet te werk gelegd word, in gevalle de saake gedisponeert is tot confiscatie van goederen, hetzy volgens de placaaten of andersints, volgens de gemeene regten, de goederen by provisie sullen worden aangeslaagen, behoorlyk geinventariseert, gesequestreert en geadministreert, op poene dat ingevalle de respective Officieren, Geregten of Secretarissen daarinne nalatig worden bevonden, sullen verpligt zyn te vergoeden de schaaden welke daardoor veroorsaakt sal worden, aan diegeene ten wiens behoeven de goederen in cas van confiscatie by decisie der saaken sullen worden verbeurd verklaart.

Dat de respective Geregten onder welke de goederen dergeene tegens welke die Decreeten zyn verleend geleegen zyn, alsmeede de Collecteurs of of Schatheffers (des gerequireert wordende) respectivelyk gehouden sullen zyn alle onderrigtinge en elucidatien te geeven, ten einde de voorsz. inventarisatien sonder uitstel na behooren kan worden gedaan en voltrokken, en dat diegeene welke by het doen der inventarisatie eenige goederen ter quader trouwe verswygt of verborgen heeft, sonder die aan te brengen of op te geeven, verbeuren sal de dubbelde van de waarde van dien.

Gelastende en beveelende wyders aan alle Officieren en Regenten in de voorsz. landen van Valkenburg om ter plaatse alwaar alsnog niet zyn gemaakt behoorlyke Leggerboeken, conform onse Resolutie van den 5 December 1731, of daar deselve wel zyn gemaakt, maar in geene behoorlyke ordre onderhouden, door af- en aanschryvinge wanneer de goederen van Eygenaaren zyn veranderd, sorge te draagen dat uitterlyk binnen den tyd van ses maanden na de publicatie deeses, deselve boeken behoorlyk geformeert, en daar deselve wel zyn geformeert, dog defectueus bevonden, van de daarin voorkomende defecten gesuivert worden.

Wyders voortaan in een volkoomen ordre te onderhouden, op poene dat de Secretarissen voor elk defect dat na expiratie van gemelde ses maanden daarin sal worden gevonden, sal verbeuren een boete van vyftig guldens, booven de vergoedinge der schaade, welke diegeene, die daarin geinteresseerdens sullen zyn, daardoor koomen te lyden, en ten einde dat aan het gunt voorsz. is behoorlyk soude kunnen worden voldaan, sullen alle de geerfdens op seekere daartoe door de Officieren en Geregten te praefigeerende zitdaagen gehouden zyn op te geven het boendergetal welk yeder besit, met de belendingen en reigenooten van dien, en tegelyk betaalen voor het formeeren of dresseeren der voorsz. Leggerboeken aan den Secretaris twaalf stuivers voor elk perceel dat op syn naam nog niet is gebragt, en daarop moet worden gesteld, en bovendien verbeuren vyf en twintig guldens voor elke na dato van deese Publicatie versweegen of niet aangegeven Boender.

Dat ook, wanneer by vervolg van tyd de voorsz. Landen van Eygenaaren sullen veranderen, diegeene welke daaraan den eygendom sal verkrygen binnnen ses maanden, nadat hy bezit van dien sal hebben verkreegen, daarvan aan den Secretaris waar die goederen geleegen zyn behoorlyke aangeevinge sal doen, met opgave uit welken hoofde en wanneer hy den eygendom verkreegen heeft, ten einde van het een en ander de af- en aanschryvinge behoorlyk geschieden kan, met betaalinge aan de Secretaris twaalf stuivers voor de gemelde af- en aanschrijvinge, meede opverbeurte van vyf en twintig guldens voor elke boender waarvan gemelde aangeevinge langer dan ses maanden sal zyn versuimt.

Dat alle de hiervooren gemelde poenaliteiten, indien deselve binnen den tyd van twintig jaaren ontdekt of achterhaald worden, stand sullen grypen, en tegens de Contraventeurs tot betaalinge van dien, door den Fiscaal van Braband, den Rentmeester der Domeinen en andere Officieren des Lants van Valkenburg, yeder by preventie sal kunnen worden geprocedeert, sullende een derde der boetens worden geprofiteert door den aanbrenger, een derde door den Fiscaal of Officier die de calange sal doen, en het overige derde door de Bank of Plaats waaronder de calangie geschied.

En opdat niemand van hetgeene voosz. staat eenige ignorantie hebbe te pretendeeren, lasten en beveelen Wy, dat deese alomme in den Lande van Valkenburg, Partage van deesen Staat, sal worden gepubliceert en geaffigeert daar sulks behoord en te geschieden gebruikelyk is.

Gedaan in den Hage den etc.

 

Naar boven


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER