Bokkenrijders en hun afstammelingenEntree

Inhoud

Register

EmailAlofs


005

Sintes Nijst, dagloner in Haasdal, gefolterd, galg 1775

...Dion. ALOFS (1705-75) x Corn. AKKERMANS (1695-1763)Peter Ploumen

Dionysius Alofs wordt genoemd 'Sintes Nijst' naar de roepnaam van zijn vader. Hij is geboren in Haasdal en 14 jan. 1705 gedoopt in Schimmert als zoon van Vincentius en Catharina Clermont, een broer van Gertrudis Alofs getrouwd met Peter Ploumen*. Hij woont in Haasdal, verdient de kost als dagloner en heeft ook wat eigen grond. In 1768 ondertekent hij nog eigenhandig een akte, maar tijdens het proces is hij daartoe niet meer in staat.
Hij trouwt rond 1730 met de tien jaar oudere Cornelia Akkermans, gedoopt 26 aug. 1695 in Schimmert als dochter van Arnold en Maria Schillings. Vijf kinderen worden uit dit huwelijk geboren tussen 1730 en 1740. Cornelia Akkermans overlijdt 18 aug. 1763 in Schimmert. Nijst moet geld lenen in 1768 en 'verclaert hoe dat hij in leven van sijne huijsvrouwe nu over thien jaer geleden genoodsaekt is geweest, mits hunne bestialen gestorven waeren, tot incoop van andere horenbeesten van sijne soone Joannes Alofs noch ongehouwd geselle te ontleenen eene somme van seven pattacons gelijck mede tot begraffenisse van sijne huijsvrowe en andere costen daer op loopende, eene somme van thien pattacons, en mits den slechten en miserabelen tijt tot onderhoud en nooddr... over viertien dagen geleden, eene somme van dertien pattacons en dus tesaemen van denselven bekent ontfangen te hebben eene somme van hondert en twintig guldens off dertig Pattacons, ende mits hij comparant niet in staat en is, om dese somme aan sijnen soone te cunnen restitueeren, soo is dat hij tot securiteijt vandien, aen sijnen voors. soone cedeert vier groot roeden wijde..., gelegen tot Kleen Haesdael aen den pool, onder Meerssen ...'. Tijdens het proces zijn naast de genoemde zoon ook nog twee dochters in leven.
Het proces tegen Nijs is zo ongeveer aan het einde van de vervolgingen opgepakt en hij wordt weinig in de dossiers van andere beschuldigden genoemd. Arrestatie en insluiting in Valkenburg 9 maart 1775, scherp verhoor 18 maart en het vonnis luidt doodstraf. Nijst sterft 70 jaar oud op 4 april 1775 aan de galg op de Lommelenberg bij Valkenburg.


ZIE VERDER:

Documenten: Lijst scherper examen 18 apr. 1775
..........Opbrengt executoriale verkoop
..........Lijst Valkenburg juli 1776

LIT. - S.J.P. Sleinada, 'Oorsprong, oorzaeke; bewijs' (1779) p. 48 *
...- J. Russel 'De rooversbenden in de landen van Overmaas' (1877) p. 33 [deels kopie Sleinada]
...- A.Blok 'De Bokkenrijders' (1991) p. 222, 352 [samenvatting]
...- F. van Gehuchten 'Bokkenrijders. De schande van Limburg II' (2014) p. 144, 251, 258
* Klassieke literatuur over Bokkenrijders online

Boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER