DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSEntree Documenten EMAIL Processtukken In Beroep


PROCESSTUKKEN


Protest van Anna Cremers vrouw van Caspar Hoogkirchen
bij de schepenen van Kerkrade
Algemeen Rijksarchief te Brussel  OFB 1266


 

Aen de Heeren van Jusititie    
van Kerckrade         


Verthoont reverentelijck Anna Krymers, huysvrouwe van Jaspart Hochkirchen, dat het is formerlijck gedisponeert ende gefiatteert bij den 54e artikel 'Laeti Introitus' van den jaere 1549 dat men mach niemanden staende ter goeder naeme ende faeme vangen, tenzij datter sijn suspicien ende datter van desche suspicien sijn volcomene informatien.
Het is nochtans gearriveert dat men den man van verthoondersse, hebbende ontrent achthien jaeren gewoont op de straet, bancke van alhier, ende gedurende dese jaeren hebbende gestaen ten goeden naeme en faeme, is van wegens den Heeren Officieren van alhier gesaiseert ende gevangen worden, zonder dat de verthoondersse gehoort noch van eenighe decret van 'prise de corps', veel min dat zij zoude gecommitteert gehadt hebben eeninghe misdaet ofte dat eenighe suspicien van misdaet souden tegens hem militeren.
In der veugen dat de verthoondersse haer vindt gepriveert van haeren mann zedert ontrent eenen maend zonder dat sij van hem heeft hooren spreeken ofte mommelen.
Daer nochtans bij den seesden artikel van het 'Reglement Generael in materie van Proceduyre int Criem' de anno 1570 geordonneert staet dat den gevangenen binnen vier en twintigh uren van sijne detentie moet promptelijck geinterogeert worden ingevalle gheen legitime beletsel en waere en in dyen gevalle binnen drij daeghen ten langsten; ende dat bij distinente placcaerten ende edicten geordonneert dat de priessen int crimineel moeten comandelijck ende binnen ses maenden geinstructueert sijn ende ter hochster in swaere Criemens binnen de twee jaeren.
Ende gemerckt dat de verthoondersse in de vaste meyninghe is dat haer man sonder redenen is worden gevanghen, dat hij sulx soude bethoonen in gevalle hij kennisse souden draeghen van het geene men hem wilde imputeren; dat booven dyen de verthoondersse geen acces tot haeren man en heeft connen vercrijghen; dat 'in omnem ventum' de defensie natuurlijck is ende door ende bij alle rechten aen een ieder gepermitteert daerover, keert sich de verthoondersse soo voor haer als voor en mann ende familie tot de Justitie.

Ooydmoedelijck biddende gelieve gedient te worden t'ordonneeren aende Officier alhier t'avoueeren binnen ses uhren naer costume deser alle de redenen, uyter crachte van de welcke hij heeft den mann van de verthoondersse doen saiseren ende in gevangenisse te stellen ende aldaer alnoch te houden, sijn prosesse par instrueren
Ofte ten minste dat hij commandelijck gereguleert sal worden sijne pretense actie teghens hem t'aenspanningh ende haer ad legemente recht te setten ende sijne feyten van belaestinghe oover te geven
Ende sulcx gedaen sijnde te permitteeeren aen den voorsegden man der verthoondersse van sich daer teghens te defenderen naer gewoonlijcke wijse in dese Landen van Overmaese gesisteert ende te kiesen ofte hem ex officio te denomineren ten dyen eynde procureur ende advocat ende aen hun te verleenen den noodigen acces tot den gevanghen om S. ubique met cossent ofte dat andersints van  recorn...te nemen pro ut ... .

Dit doende S.
Ende was geteekent P.E. Lijs
Leger was: colleta concordant & quod attestor
ende was  ... J.J. Maset not. publ.
Concordant cum attestor
J. Scheen Huyssier du Roij (deurwaarder des Konings) 

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER