DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenIn Beroep

PROCESSTUKKEN

Schout Fabritius van Ubach over de zaak Albert Wauben
12 januari 1744
— Algemeen Rijksarchief te Brussel  OFB 1266 —

Bok

Messeigneurs

Reservant tres respectueusement d'avis sur la requete qu' Elisabet Broun femme a Albert Weubens m'a fait insinuer le 18 Xbre dernier, j'ai l'honneur d'informer Vos Seigneuries qu'une nombreuse bande de voleurs s'etant insensiblement decouverte dans le Pays de Rolduc et circonvoisins, qui depuis quelques annéés ont par force majeure invadés plus de 30 eglises, deux chateaux, une abbaye et plus de vingt maisons, ou ils ont commis respectivement des profanations, des vols tres considerables, des assinats, meurtres et autres crimes dont le nom seul fait horreur. Tous les officiers tant du dit pays que des circonvoisins se sont trouvés, en aquit de leur devoir, obligés d'employer tous leurs soins pour tacher d'extirper une bande aussi pernicieuse au bien et repos publique. Et qu'entr'autres certain Nicolas Peters, inhabitant du ban d'Ubach ressort du dit Pays de Rolduc, dont je suis officier, ayant eté accusé par certain Pier Douven prisonnier a Kerkraedt comme son complice dans plusiers vols d'eglise, infractions et pillage de plus d'une douzaine des maisons dont les pauvres inhabitants ont etés maltraittés par touttes sortes de tournements inouis par ces bandits pour les obliger a decouvrir leur argent et meilleurs meubles, et d'autres faits enormes dont le souvenir seul fait horreur.

bok

Mijne Heren,

Met veel respect een mening gevend over het smeekschrift dat Elisabet Broun vrouw van Albert Weuben me heeft doen betekenen 18 december jongstleden, heb ik de eer Uwe Heren te berichten over een talrijke bende van dieven, geleidelijk ontdekt in het Land van 's-Hertogenrade en omgeving, die sinds enkele jaren met groot geweld meer dan dertig kerken, twee kastelen, een abdij en meer dan twintig huizen zijn binnengedrongen, waar zij respectievelijk gepleegd hebben heiligschennis, zeer aanzienlijke diefstallen, doodslag, moorden en andere misdrijven waarvan de naam alleen al schrik aanjaagt. Alle officieren evenzeer van het genoemde land als van de omgeving, zijn bij de vervulling van hun plicht gedwongen geweest al hun inspanningen te richten op het uitroeien van een bende die zo gevaarlijk is voor het welzijn en de rust van de gemeenschap. En dat onder anderen een zekere
Nicolas Peters, inwoner van de bank van Ubach, in het gebied van genoemde Land van 's-Hertogenrade, waarvan ik officier ben, beschuldigd door zekere Pier Douven, gevangene te Kerkrade, als zijn medeplichtige bij verscheidene kerkdiefstallen, inbraken en plundering van een dozijn huizen, waarvan de arme bewoners mishandeld zijn met alle soorten van ongehoorde kwellingen door deze rovers om hen te dwingen hun geld te tonen en hun beste goederen, en van andere gewelddaden, waaraan te denken alleen al schrik inboezemt.
Et comme le dit Nicolas Peters etait d'ailleurs notoirement suspect de mauvaise vie, je n'ai cu Messeigneurs d'autre partie a prendre que celui de demander prise de corps a sa charge et de le faire saisir, sous l'appui d'une decret que les Echevins d'Ubach m'ont accordés apres avoir demandé et obtenu a cet regard l'avis de deux jurisconsultes, je n'ai pas manqués de poursuivre ce criminel selon les ordonnances crimineles nous préscrittes. Et c'est apres avoir été comdamné a la question par les mêmes Echevins, toujours ensuite de l'avis donné par deux avocats gradués, que ce prisonier, sans avoir voulu soubir des tournements, a fait la decouverte de plus de soixante de ces complices dans plusieurs faites atroces, et avoué ingenuément d'avoir avec ses camerades forcé plusieures eglises, invadé et pillé plusieures maisons en maltraitté les inhabitants tant par le feu que d'autres tourments de facon qu'il n'y a pas de guerison a esperer pour eux.

En daar de genoemde Nicolas Peters bovendien verdacht werd van een slechte levenswandel, Mijne Heren, had ik geen andere keuze dan een bevel tot gevangenneming te vragen van de Schepenen van Ubach en hem te laten grijpen, met toepassing van een besluit door de Schepenen van Ubach genomen op mijn verzoek en na hierover twee rechtsadviezen te hebben ingewonnen,  [en] heb ik niet verzuimd de misdadiger te vervolgen volgens de voorgeschreven strafrechtelijke verordeningen. En toen, na veroordeeld te zijn tot de [scherpe?] ondervraging door dezelfde Schepenen, steeds na het advies gegeven door twee advocaten met academische titels, heeft deze gevangene, zonder de tortuur te willen ondergaan, meer dan zestig van zijn medeplichtigen verraden in meerdere wreedheden, en heeft zonder dwang bekend met zijn kameraden verscheidene kerken te hebben opengebroken, binnengedrongen in meerdere huizen en deze geplunderd te hebben waarbij de inwoners mishandeld zijn zowel met vuur als met andere kwellingen op een manier dat er geen hoop op verbetering is voor hen.
Cette decouverte Messeigneurs m'a obligé de m'informer plus avant et des prisoniers de cette bande detenus au même sujet dans les jurisdictions voisines ont si unanimement et avec les mêmes circonstances declarés la même chose que nous n'avons pu douter de sa realité. Et que moy entr'autres je me suis trouvé forcé de faire imprisoner par interval traize inhabitants du district d'Ubach et par instruire leur proces toujours ou par avis ou a l'intervention de deux jurisperites si avant que dix d'entr'eux ont etés executés ensuite des sentences portéés en forme due a leur charge. Les aveus de ces malheureux ont etés si circonstanciés et si conformement unanimes qu'il n'etait pas possible de s'y méprendre outre que les dits dix executés ont persistés jusqu'a la mort dans les confessions successivement par eux faites tant a leur egard que celui de leurs complices, sans avoir revoqué la moindre chose.
Deze onthulling, Mijne Heren, heeft me verplicht verder informaties in te winnen en gevangenen van deze bende gedetineerd vanwege dezelfde zaak in de naburige rechtsgebieden, hebben zo eensluidend en met dezelfde uitvoerigheid dezelfde verklaring afgelegd dat wij hun echtheid niet hebben kunnen betwijfelen. En dat ik, onder andere, me gedwongen heb gezien op diverse tijdstippen dertien inwoners van het district Ubach gevangen te laten zetten en voorbereidend onderzoek te doen voor hun proces, altijd op advies van of met tussenkomst van twee ervaren rechtskundigen, zodat tien van hen terechtgesteld zijn na rechtsgeldige vonnissen overeenkomstig de aanklacht. De bekentenissen van deze ongelukkigen zijn zo uitvoerig geweest en zo gelijkvormig en eensluidend dat het niet mogelijk was dit anders te verstaan dan dat de genoemde tien geëxecuteerden tot aan de dood volhard hebben in de opeenvolgende bekentenissen door hen afgelegd zowel over zichzelf als over hun medeplichtigen, zonder ook maar iets herroepen te hebben.
Je n'entrerai pas dans un detail de touttes les circonstances qui ont precedés et accompagnés cette decouverte si importante au repos publique. Je ne dirai pas non plus que la plus grande partie des eglises, maisons, abbaye et chateaux les plus forts n'ont pas etés l'abri de leur insulte et pillage, tant au Pays de Rolduc et Fauquemont, qu'au Pays de Gueldre, Juliers et circonvoisins, ou l'on a ressenti la temerité et la cruauté de cettes trouppes de bandits et que les eglises, chateaux et maisons qui ont etés epargnés jusqu'a present se trouvent encor aujourdhui dans un risque continuel et danger eminent de subir le même sort.
Ik zal niet in detail ingaan op al de omstandigheden van deze ontdekking, zo belangrijk voor de openbare rust. Ik zal niets meer zeggen dan dat het overgrote deel der kerken, huizen, abdij en de sterkste kastelen geen bescherming hebben geboden tegen hun aanranding en plundering, evenzeer in het Land van 's-Hertogenrade en Valkenburg, als in het Land van Gelder, Gulik en omliggende streken, waar men zeer boos is geweest over de vermetelheid en de wreedheid van deze roverbenden, en dat de kerken kastelen en huizen die tot nu toe gespaard zijn gebleven, nu nog voortdurend in gevaar verkeren en het risico lopen hetzelfde lot te ondergaan.
Je ne dirai rien aussi des peines et fraix qu'il a fallu employer pour decouvrir cette terrible bande ou pour parvenir a la punition de ceux qui d'entr eux ont deja essuiés et souffert leurs justes sentences.
Ik zal ook niets zeggen over de moeiten en kosten die men heeft moeten aanwenden om deze vreselijke bende te ontdekken of om tot de bestraffing te komen van hen die inmiddels hun rechtvaardig oordeel hebben ondergaan.
Je ne detaillera pas non plus tous les crimes les plus enormes et execrables qui ces bandits ont perpetrés. Ils sont infinis et sans nombre: inceste, adultere, violation des filles, vols et prophanasions des eglises, infractions des maisons, assasinats, homicide, meurtre et même parricides etoient leurs crimes familiers. Et dont plusieurs executés ont etés convaincus selon leurs propres aveus reiterés tant par leurs respectives recollections que par les confrontations aves leurs complices tant avant qu'apres leurs sentences.
Ik zal niet verder in bijzonderheden ingaan op alle zeer grote en verfoeilijke misdrijven die deze rovers hebben bedreven. Het is een oneindig aantal: incest, echtbreuk, schending van vrouwen, diefstal en heiligschennis in kerken, inbraken in huizen, sluipmoord, moord, doodslag, zelfs vadermoorden waren voor hen gebruikelijke misdrijven. En wegens deze zijn verscheidene terechtgestelden veroordeeld na hun eigen herhaalde bekentenissen zowel bij hun respectievelijke recollecties als bij confrontaties met hun medeplichtigen zowel vóór als na hun vonnissen.
Aveus uniformes contenant la verité de tous leurs crimes tant a leur regard que celui de leurs complices.
Enfin aveus si formels et si souvent reiterés qu'on ne peut douter leur verité.
Gelijkluidende bekentenissen die de waarheid bevatten over al hun misdaden, zowel over die van henzelf als die van hun medeplichtigen.
Kortom, zulke stellige bekentenissen en zo vaak herhaald dat men de echtheid daarvan niet kan betwijfelen.
Je ne dirai rien aussi du nombre de cette terrible troupe de bandits, tant nos prisons que celles des pays voisins en sont rempliés et pour celle moins la moitié de cette bande est encor fugitive et rode dans le voisinage, ce qui cause une alarme inexprimable a touttes les honêtes gents du pays qui ont quelque chose a perdre.

Mais pour donner un petitte teinture a cette Cour Suprême de l'exces de malice qui anime ces malheureux, j'ai l'honneur de produire icy sub numeris 1° et 2° copie des execrables serments qu'ils ont fait avant d'etre enrollés dans cette terrible societé.
Ik zal ook niets zeggen over het aantal van deze vreselijke roverstroep, zoveel dat onze gevangenissen en die van naburige landen er vol van zijn en dan nog is minstens de helft van deze bende nog steeds voortvluchtig en zwerft door de omgeving, hetgeen een onbeschrijfelijke ontsteltenis teweegbrengt bij alle eerlijke lieden in het land die iets te verliezen hebben.
Maar om dit Hoge Gerecht een kleine beschrijving te bieden van de buitensporige kwaadaardigheid die deze ongelukkigen bezielt, heb ik de eer hier onder nummers 1° en 2° afschrift voor te leggen van de verfoeilijke eden die zij afgelegd hebben voordat zij in dit vreeswekkend gezelschap werden opgenomen.
L'en seroit assé Messeigneurs pour donner une idéé de la malice noire et damnable de ces gens. Il est connu d'ailleurs a tous et un chacun des trois Pays d'Outremeuse avec quelle cruauté et barbarie inouie ces bandits ont tourmentés les persones qu'ils ont volés et pillés pour leur faire declarer leurs argents et meubles. Quel artifice, quelle invention, quels tourments n'ont ils pas employés a cet effect?
Het zou genoeg moeten zijn, Mijne Heren, om een idee te geven van de zwarte en schandelijke boosaardigheid van deze lieden. Het is trouwens bekend aan alles en iedereen in de Landen van Overmaze met welke wreedheid en barbaarsheid deze schurken de mensen hebben gefolterd die ze hebben bestolen en geplunderd, om hen te laten zeggen waar hun geld en kostbaarheden waren. Welke list, welke bedenksel, welke folteringen zijn niet voor dat doel gebruikt?
Il seroit inutil de rememorer a Vos Seigneuries combien strictes et rigoureux sont les placarts et edits que cette Cour Souveraine a fait emaner a l'egard des autheurs et complices des crimes de cette nature j'ai l'honneur de m'y rapporter et crois (sous tres humble correction) qu'on ne scauroit trop rapidement travailler a l'extirpation d'une bande pareille, dont la posterité aura de la peine a croire l'existence.

Je me bornerai donc Messeigneurs a dire que la susdite requete est rempie d'errreur et de calomnie, uniquement inventié pour dilayer la juste punition d'un insigne voleur ou pour denigrer un officier et occasioner des grands fraix a un homme qui ne tache qu'a faire son devoir pour faire punir des crimes si enormes et si prejusticiables au bien et repos publique.
Het zou nutteloos moeten zijn om bij Uwe Heren in herinnering te brengen hoe streng en veeleisend de plakkaten en edicten zijn die dit Soevereine Hof heeft doen uitvaardigen betreffende de plegers en medeplichtigen van misdrijven van de aard waarover ik hier de eer heb verslag uit te brengen en waarvan ik geloof (onder zeer nederige verbetering?) dat men zou moeten denken niet snel genoeg te werken bij de uitroeiing van een dergelijke bende in het bestaan waarvan het nageslacht moeite zal hebben te geloven.
Ik zal me dus beperken Mijne Heren tot zeggen dat het voornoemde verzoekschrift vol staat met fouten en laster, alleen maar verzonnen om de rechtvaardige straf van een verachtelijke dief te vertragen of om een officier zwart te maken en grote kosten te veroorzaken voor een man die slechts zijn plicht tracht te doen om misdaden te bestraffen die zo groot zijn en zo schadelijk voor de openbare rust.
En effect le mari de la suppliante a été saisi et emprisoné ensuite d'un decret de prise de corps m'accordé par la justice de Ubach, cy joint n°.3°.
In werkelijkheid is de man van de verzoekster aangehouden en in bewaring genomen nadat mij een bevel tot gevangenneming is afgegeven door het gerecht van Ubach, hierbij gevoegd no. 3°.
Decret que la justice n'a donné qu'apres avoir consulté a cet effect deux jurisperites et qui d'ailleurs est fondé sur les denonciations libres et volontaires et même sermentiés par Nicolas Peters et Catharine Bemelmans, tous deux executés a Ubach. Et qui immediatement avant mourir m'ont requis de les faire encor comparaitre en justice pour y exonerer leurs consciences et declarer enfin tant des faits perpetrés par eux mêmes qu'ils avaient receles jusqu'a lors, que pour denoncer des complices ulterieurs, qu'ils avouent d'avoir recelés par malice.
Een decreet dat het gerecht eerst heeft afgegeven na hiertoe twee ervaren rechtskundige te hebben geraadpleegd en dat trouwens is gebaseerd op de vrij en vrijwillig afgelegde en zelfs beëdigde beschuldigingen door Nicolas Peters en Catharine Bemelmans, beiden terechtgesteld in Ubach. En die alvorens te sterven mij verzocht  hebben dat ik hen nog eens in het gerecht zou oproepen om hun geweten te ontlasten en ten laatste verklaringen af te leggen over daden door henzelf bedreven die zij tot dan toe hadden verheeld , en om de laatste mededaders te beschuldigen, die zij bekenden uit kwaadaardigheid verborgen te houden.
Decret encor corroboré par la denonciation formele de certain Jan Lauffs, executé dans la terre franche de Rimbourg. Touttes ces pieces sont icy jointe avec les recollections qui ont suivies sub num. 4°, 5°,6° et 7°.
Decreet nog versterkt door de uitdrukkelijke beschuldiging door een zekere Jan Lauffs, terechtgesteld in de vrijheerlijkheid Rimburg. Al deze stukken hierbij gevoegd met de recollecties die gevolgd zijn onder num. 4°, 5°,6° en 7°.
Il conste hors de touttes ces pieces qu'Albert Weubens, mari de la suppliante est denoncé positivement et circonstancielement comme leur complice dans plusieures infractions de maisons, vols nocturnes et asssasinats de beaucoup des persones et d'autres attentats enormes.
Uit al deze stukken blijkt dat Albert Weubens, man van de verzoekster zeer duidelijk en uitvoerig is verraden als hun mededader bij verscheidene inbraken in huizen, nachtelijke diefstallen en moordaanslagen op vele personen en andere zeer grote vergrijpen.
Ces denonciations sont encor depuis corroboréés par les depositions de deux autres de mes prisoniers nommément Jacque Tribels et Godefroid Thonis, qui a l'exemple des premiers deja morts la dessus sans le moindre revocation, denoncent positivement et avec la même unanimité le mari de la suppliante pour leur complice dans quantité des faits qui font certainement horreur.
Deze beschuldigingen zijn nog verder versterkt door de verklaringen van twee anderen van mijn gevangenen, met name Jacque Tribels en Godefroid Thonis, die naar het voorbeeld van de eersten hierboven, reeds overleden, zonder ook maar iets te herroepen, duidelijk en met dezelfde overeenstemming de man van de verzoekster aangeven als hun medeplichtige bij een aantal daden die zeker schrik aanjagen.
Si même cette Cour Souveraine doutait de la realité de ses faits je m'offre d'en remettre et remettrai effectivement entre les mains de l'Office Fiscal les corpora delictorium perpetrés dans plusieurs endroits qui en ferant une preuve suffisante.
Als zelfs dit Soevereine Hof de echtheid van deze feiten betwijfelt bied ik aan hiervan te overhandigen en zal ik daadwerkelijk in handen van het Officie Fiscaal geven de corpora delictorum gepleegd op verscheidene plaatsen die hiervan voldoende bewijs zullen leveren.
Du reste je ne crois pas Messeigneurs que dans un cas inoui ou tout a fait extaordinair il puisse se trouver soit irregularité soit nullité dans mon procedé a l'egard du dit prisonier.
Overigens geloof ik niet, Mijne Heren, dat in een zaak zo volslagen ongehoord of ongebruikelijk hetzij een onregelmatigheid, hetzij nietigheid gevonden kan worden in mijn procesvoering ten aanzien van de genoemde gevangene.
L'on m'accuse dans la requete d'avoir fait enlever cet homme de haute lute: il est vrai qu'ensuite du decret susdit je l'ai fait guetter pendant quelques semaines que mes emissaires n'ont cie(?) l'attrapper par ce que se sentant coupable, il a latité long tems jusqu'a ce qu'enfin il a été saisi pendant la nuit dans sa maison: etant tout habillé et dormant sur une chaise, apparament pour etre d'autant plus tot pret a s'evader en cas de besoing.
Men beschuldigt mij ervan in het verzoekschrift deze man met geweld te hebben laten oppakken; het is waar dat ik hem na het voornoemde decreet gedurende enkele weken heb laten bespieden, dat mijn afgevaardigden hem niet hebben kunnen grijpen omdat hij, zich schuldig voelend, zich lang schuil heeft gehouden tot hij tenslotte is gegrepen in zijn huis gedurende de nacht terwijl hij geheel gekleed op een stoel lag te slapen, duidelijk om vooral sneller klaar te zijn om te ontvluchten bij onraad.
Il est aussi vray qu'apres son emprisonement j'ai demandé selon les Ordonnances Crimineles de l'an 1570 arret, inventarisation et sequestration de ses biens. Je crois encor ne m'etre aquitté que de mon devoir a cet regard.
Het klopt ook dat ik na zijn gevangenneming volgens de Criminele Ordonnantie van 1570 beslag, inventarisatie en bewaring van rechtswege heb gevorderd. Ik geloof nog steeds dat ik me in dit opzicht alleen maar van mijn plicht gekweten heb.
Mais la suppliante n'est pas bien conseilléé de soutenir dans la requete que j'aurais du lui rendre compte des raisons que je pouvais avoir, de faire imprisoner son mari. Je ne connais aucune loix que prescrive cecy a un officier acteur, non plus que celle de donner acces a une femme aupres de son mari prisonier pour les crimes les plus atroces. Quoyque je puisse bien dire de n'avoir jamais vu la suppliante bien loing qu'elle s'aurait adressé a moy pour les fins susdites. Je conviens que les Echevins d'Ubach sont des paysans et cette Cour Suprême n'ignore pas ques les cours subalternes ne sont pas composés par des licentiés. Mais le President-Echevin du dit Ubach ne laisse pas d'avoir etudié en droits dans l'Université de Cologne et est en même tems Echevin de la Haute Cour de la Ville et Pays de Rolduc, et les autres des gens de probité et de conscience qui savent lire et ecrire, qui ont intervenie cy devant a plusieures procedures crimineles et qui enfin n'ont donnés aucun decret substantiel en cause qu'avec l'intervention ou par avis de deux avocats gradués.
Maar de verzoekster is slecht geïnformeerd om staande te houden in het smeekschrift dat ik haar rekenschap verschuldigd zou zijn over de beweegredenen die ik zou kunnen hebben om haar man gevangen te zetten. Ik ken geen enkele wet die dat voorschrijft aan een officier die handelend optreedt, en evenmin een om een vrouw toegang te geven tot haar man in arrest voor de meest wrede misdrijven. Ofschoon ik wel kan zeggen de indienster van het smeekschrift nooit gezien te hebben, terwijl zij zich toch tot mij gewend zou hebben voor de voorschreven verzoeken. Ik geef toe dat de Schepenen van Ubach boeren zijn en dit Hoge Hof is heel goed bekend met het feit dat lagere rechtbanken niet samengesteld zijn uit afgestudeerde juristen. Maar de President-Schepen van het genoemde Ubach heeft wel rechten gestudeerd aan de Universiteit van Keulen en is ook Schepen van het Hoog Gerecht van Stad en Land van 's-Hertogenrade, terwijl de anderen rechtschapen en gewetensvolle lieden zijn die kunnen lezen en schrijven, die hiervoor opgetreden hebben bij verscheidene strafzaken en die ten laatste geen enkel belangrijk besluit in deze zaak genomen hebben dan met tussenkomst of op advies van twee afgestudeerde advocaten.
Au reste le mari de la suppliante a été dabord apres son emprisonement interrogé judiciellement et quoy qu'avec la derniere malice il s'est trop bien souvenu du serment execrable qu'il a fait en entrant dans cette terible societé en deniant tous les faits que j'ai posé a sa charge, Vos Seigneuries, a la penetration des qu'elles rien n'echappe, trouvrons dans les pieces jointes matiere suffisante pour le convaincre dans son tems de l'enormite de ces crimes. Au reste, Messeigneurs, dans un cas comme cett'une(?), je ne crois qu'il s'agisse de donner au dit prisonier soit avocat, soit procureur.
Verder is de man van de verzoekster dadelijk na zijn gevangenneming voor het gerecht ondervraagd en heeft hij zich met de uiterste kwaadaardigheid heel goed de verfoeilijke eed herinnerd die hij heeft afgelegd bij intreden in dat verschrikkelijk gezelschap, terwijl hij alle daden ontkende die ik hem ten laste heb gelegd.  Uwe Heerschappen aan wier scherpzinnigheid niets ontgaat, wij zullen in de bijgevoegde stukken voldoende materiaal vinden om hem op zijn tijd te veroordelen vanwege deze zeer grote misdaden. Verder Mijne Heren geloof ik niet dat ervan sprake is om aan de genoemde gevangene een advocaat te geven of een procureur.
Et j'ose mettre en fait que personne de tous ceux qui sont deja executés de cette bande ne s'est avisé d'en demander, quoy  que je me conformerai toujours aux decrets de la justice dans la poursuite de cette cause.
En ik durf te stellen dat geen enkele van al degenen van deze bende die al terechtsgesteld zijn het verstandig vond erom te vragen, hoewel ik mij [natuurlijk] altijd zal houden aan de rechtsbesluiten bij het vervolgen van deze zaak.
Au moyen de ce j'espere et j'estime que cette Cour Souveraine sans avoir egard a cette requete uniquement inventéé pour interrompre le cours de la justice dans une cause qui interesse tant la publique, la rejettra en ferant sommairement la surceance y margéé, et qui apres avoir condamné la suppliante dans les fraix mal a propos occasionés /? elle me permettra afin que le crime soit punit, de parinstruire le proces du criminel en question sur le pied commune selon qu'il s'appartient ou qu'autrement etc. Ayant l'honneur d'etre aves tres profond respect
Midden in deze zaak hoop ik en verwacht ik dat dit Soeverein Hof zonder acht te slaan op dit smeekschrift, dat alleen is bedacht om de loop van het recht te hinderen in een zaak die van zulk belang is voor het publiek, dit zal verwerpen door onmiddellijk de schorsing op te heffen die opgelegd is en dit na de verzoekster veroordeeld te hebben in de ten onrechte veroorzaakte kosten. En het mij zal toestaan opdat de misdaad bestraft worde, het proces te vervolgen van de misdadiger in kwestie op de gewone voet zoals passend is en anderszins etc. Hebbende de eer vol van respect te zijn


Messeigneurs


De vos Siegneuries
Mijn Heren


Van Uwe Heerschappen


    Le tres humble et tres
    obeisant serviteur
    A. L. Fabritius officier
        d'Ubach
Ubach le 12 janv. 1744
    De zeer nederige en zeer
    gehoorzame dienaar
    A. L. Fabritius officier
        van Ubach
Ubach de 12 jan. 1744
Vertaling uit het Frans: John van Eekelen

Naar boven

EMAIL 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER