DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherp verhoor Geerke Steijnen van Neerbeek 21 en 22 sept. 1773
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8166

© Maaike van
       EekelenPersoneele Resposiven
onder Scherper Examen gedaen
...Door
den gedetineerde Gerrit Steijnen
van Neerbeek Gedetineerde
...Ter Instantie van
den Wel Edel Gestrenge Heer
Luitenant Hoogdrossard deeses
Lands nomine officij informant
...over
D'Articulen Interrogatoir
heeden ter Rolle overgegeeven
© Maaike van
       Eekelen
Art.1.
Martis den 21 sept. 1773

Is gesisteerdt  van weegens den Heer Luitenant-Drossardt voornoemdt den gedetineerde Gerrit Steijnen de welcke serieuselijk aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen en gevraegd over voornoemde Articulen bij de negative is blijven persisteeren.
Waeromme 't vonnis van scherpere examinatie voorgelesen sijnde en van denselven ... behoorlijke territie gedaen sijnde, op de stoel van torture gebonden en de duijm schruijve geappliceerdt en bij de negative blijvende versteeren is de Regter scheen schruijve geappliceerdt geworden, waerna bekende

Te gehoren onder eene bende Gauwdieven

Art.2.Dat met den gedetineerde onder de selve Bende gehooren,
1) Gerrit en
2) Andries Steijnen,
3) Marten de 4)Wael,
5) Joannes Vrusch,
6) Wilhelmus Glasmakers,
7) Abraham Nathan,
8) Willem Erckens,
9) Leentje Claessens,
10) Otto Roomans,
11) Machiel Lemmens,
12) Peter Clermonts,
13) Joannes Pijls,
14) den Majeur,
15) Dirk Hersseler.
Wanneer op vaste belofte van de waerheijd te sullen bekennen en de complicen te ontdekken hem de scheenschruijve is worden los gelaeten.
16) Andries Schoerkens wonende tot Neerbeek Spaens over Dirk Herseler
17) Geerke Penders op 't Spaens Neerbeek wonende
18) Wilhelmus Matthijs aen den aerboom, een slootmaker en wolspinder, getrouwt met eene vrouwe van Neerbeek genaemt Cecilia
19) Erke Erkens te neerbeek naest Dirk Herseler woonende wiens vrouwe genaemd is Geertruij
20) Jan Smeets in Neerbeek getrouwt met Liesbet Erkens
21) Leonardus Penders, jonkman wonend in 't midden van Hollands Neerbeek

Nadien 't middag is, is aen den Gedetineerde eenige tijd van beraedt gegeeven en met verdere ondervraeging gesupercedeert tot na den  eeten en heeft den gedetineerde naer duijdelijke prælectuur hier bij blijven persisteeren ten eijnde dese gehandt merkt

merk + van
Gerrit Steijnen
Nobis præsentibus
LG Pelt - J.Theod vCraen - PVandenHeuvel
J Wateler - JLWintgens

Continuatio post meridiem


Is wederom gesisteerdt den voornoemde Gedetineerde Geerke Steijnen de welke serieuselijk aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen, heeft verders verclaert dat nog  complicen sijn


22) Frederik Pisters
{doorgehaald: 23 Giles Lemmens}
23) Roer an Daem anders Daem Goossens
24 Matthijs Smeets,
dat hij Gedetineerde onder hunnen bende heeft hooren spreeken van
Welter Penders, Marie Hans, aen 't Wolfeijnde, schoonvader van Pieter Lemmens, Joannes Steijnen , Pieter Lemmens, en dat Willem Erkens en Frederik Pisters sulx tot hem Gedetineerde gesegt hebben.

Art. 3.

Segt noijt geenen Eedt onder hunne Bende gebruijkelijk uijt geworen te hebben, als alleenlijk dat Dirk Hersseler daege naer den begaene Diefstal bij Walraven tot hem Gedetineerde gekomen is, hem aen sijn huijs aenroepende, seggende dat hij hem iets te seggen hadde. Dat hij Gedetineerde bij hem op de straet komende als doen heeft moeten beloven van hem noijt te beklappen, nog geen van 't geheele complot. Dat soo hij sulxs niet doen wilde dat Dirk Hersseler hem gedreijgdt heeft om hem den Hals te breeken.


Art.4.

Dat hij Gedetineerde plichtig staet aen verscheijde Huijsbraeken en Diefstallen.


Art.5.

Plichtig te staen aen de diefstallen begaen
1° bij Walraven in de Maesbandt
2° tot Heungen bij Millen
3° Aen 't nieuw huijs bij Campo achter Schimmert
4° Dat hij met Willem Erkens mede is geweest tot Wijnandsrade den nagt dat den diefstal aldaer is begaan. Dat hij Gedetineerde d'overige complicen heeft sien staen, maer niet bij hun geweest is. Dat Willem Erkens hem op 't veldt heeft laten staen terwijl hij bij d'andere complicen gegaen is en dat hij gedetineerde geen van deselve gekendt heeft.


Art.6.

Bekendt als voor plichtig te weezen aen den geweldigen diefstal begaen bij Walraven in de Maesbandt. Dat daerbij geassisteerdt hebben 1. Willem Erkens, 2. Dirk Hersseler, 3. Peter Clermondts, 4. Martin de Wael 5. Gerrit en Andries Steijnen, 7. Wilhelmus Glasemakers, 8. Freeke Pisters, 9. Roer an Daemen, 10 Gilis Lemmens, 11. den Majeur, 12. Ott. Romans, 13. Helmus Matthijs, 14, Jan Smeets, 15. Geerke Penders, Getrouwdt met een vrouwspersoon de welke sig noemt Marie, 16. Andries Schoerkens, Jonkman wonende bij sijn moeder in, over Dirk Hersseler op 't Spaensch.

Dat Dirk Hersseler hem Gedetineerde s'nademiddags voor begaene diefstal hem den eersten aenslag gegeeven heeft ten tijde hij in de herberg 'de Vingerhoed' beesig was te drinken met Matthijs van Daelem en Matthijs Jansen. Dat Dirk Hersseler hun jenever te besten gaf op straet en dat hij teegens hem Gedetineerde gesegt heeft, kom met, ik weet een goede avantagie voor u. Dat hij Gedetineerde met Dirk Hersseler doen is gegaen tot bij Walraven alwaer sij de overige complicen gevonden hebben.
Dat Dirk doen 't eerste tot hem gesegt heeft dat het was om te steelen. Dat Dirk Hersseler hem gedetineerde op schildtwagt heeft geset aen den Dijck aen een tuijning van planken. Dat Dirk daerop na de andere complicen is toegegaen, en met de selve de Deur van 't huijs geforceerdt heeft en dat sij dus in huijs gekomen sijn. En dat hij Gedetineerde heeft hooren seggen dat sij alle vindt en draegbaere effecten gestolen hebben. Dat in tusschen dat hij Gedetineerde op schildtwagt stonde Dirk Hersseler bij hem gekomen met een glas brandewijn 't welk hij uijt gedronken heeft waer naer hij Gedetineerde over Steijn is weg geloopen naer Beek toe.
Dat hij Gedetineerde bij voorn. diefstal gewapent is geweest met eenen stok.
Dat hij Gedetineerde uijt voorn. Diefstal niets geprofiterdt heeft als dat hem Dirk Hersseler ten sijnen huijse eenige daegen daer naer braef getracteerdt heeft met vis en hem Lustig heeft laeten drinken.

Nadien 't avond is, is met verdere ondervraging gesupercedeert tot morgen
en heeft den Gedetineerde naer duijdelijcke voorlesing hierbij blijven persisteeren ten eijnde dese gehandtmerkt

merk + van
Geerke SteijnenNobis præsentibus
J Wateler - PVandenHeuvel
LG Pelt - J.Theod vCraen
JLWintgens

Continuatio Woensdag den 22 sept. 1773

Is wederom gesisteerdt den Gedetineerde Geerke Steijnen van weegens den Heer Informant voornoemt, de welke aengemaendt sijnde verder de waerheijdt te gestaen, verclaerdt heeft:


Campo aen
't nieuw
huijs

[zie ook corpus delicti]
Verders als voor plichtig te staen aen den diefstal begaen bij Campo aen't nieuw huijs achter Schimmert geleegen. Dat daerbij geassisteerdt hebben, Willems Erckens, Joannes Vrusch, Dirk Hersseler, Roer an Daemen, Martin de Wael, Joannes Pijls en een meenigte aen hem onbekende complicen.

Dat Willem Erkens aen hem Gedetineerde den eersten aenslag van voornoemde Diefstal heeft gegeeven ten tijde hij Gedetineerde aen desselfs huijs besig was te naegen of snijderen en dat wel den eijgenste avondt van voornoemde Diefstal. Dat hij Gedetineerde met den selven is gegaen achter door de Hoolstraet van Beek uijt op Geen Hout, van daer op de Bisschoppe, van daer door 't veldt regt op Campo aen, alwaer sij sij hebben vinden staen Dirk Hersseler en d'overige complicen.
Dat hij Gedetineerde daer komende door Willem Erkens en Dirk Hersseler in een weijde achter  't huijs op schildtwagt is gesteldt geworden, om welke reeden geene omstandigheeden van voornoemde Diefstal en weet. Dat hij Gedetineerde naer bijna een uur op schildtwagt gestaen te hebben door Willem Erkens van sijne post is afgeroepen geworden. Dat hij Gedetineerde als doen alleenig regt op Nut is gegaen en aldaer gebleeven is tot s'anderendaegs wanneer hij naar Neerbeek geretourneerd is.
Hebbende hij Gedetineerde niets van voornoemde Diefstal geprofiteerdt als dat hij eenige daegen na begaene Diefstal door Dirk en Willem Erkens lustig is getracteerdt geworden en braef met de selve gedronken heeft in plaetse van betaeling.
Dat hij gedetineerde bij voornoemde diefstal gewaepent is geweest met eenen stok soo als de andere complicen meede waeren

Heungen
bij Millen


Verders verclaert den Gedetineerde meede plichtig en handdadig te weesen aen den geweldigen diefstal begaen tot Heungen bij Millen.
Dat daerbij geasisteerdt hebben Dirk Hersseler, Willem Erkens, Melser van Geverik reeds doodt, Joannes Vrusch, Geerke Penders, Andries Scheurgers, Martin de Wael, Roer an Daemen, Freeke Pisters, Joannes Pijls, Andries en Gerrit Steijnen, Machiel Lemmens, den Majeur, Willem Glasemakers en meer andere aen hem onbekende Complicen.
Dat Dirk Hersseler hem Gedetineerde den eersten aenslag van voornoemde Diefstal gegeeven heeft den selven avondt dat hij begaen is, ten tijde hij Gedetineerde langs Dirk sijn Huijs naer Lutteraedt meende te gaen. Dat Dirk hem aenriep en tot hem vroeg of hij wat sael werk wilde draegen na Millen, dat hij daer nae toe moeste gaen. Dat sij doen te saemen nae Lutteraedt sijn gegaen, van daer over de heijde op den Steijnweg van Sittardt, van daer agter langs de Meule Beek af door een steegh langs 't huijs van Arens, een wijntapper, door 't veldt latende Overhoven op de linkerhandt leggen op Millen aen.
Dat sij aldaer in een huijs sijn gegaen en een glas brandewijn gedronken hebben. Dat Dirk Hersseler hem toen gebragt heeft naer Millen alwaer sij eenige Complicen hebben vinden staen en andere nog naderhandt bijgekomen sijn. Dat hij Gedetineerde aldaer komende  door Dirk Hersseler is op schildtwagt gestelt geworden in een straet langs een graef. Dat hij tot hem seijde, blijft maer staen, ik sal strak weer bij uw komen, dat intusschen soo daer iemandt komt die niet en spreekt ofte antwoordt, laet denselven voorbijgaen, maer soo iemandt komt die spreekt, dat hij als dan moeste uijt de weg gaen en naer 't huijs komen om hem te waerschouwen.
Dat naer een uur vertoefens Willem Erkens tot hem Gedetineerde gekomen is, seggende 't is gedaen, dat hij daerop met voornoemde Willem is weggegaen. Wanneer intusschen Dirk Hersseler bij hun gekomen is hem Gedetineerde vraegende of hij met hem wilde gaen naer geen Broexske bij sijne schoonouders. Maer dat hij Gedetineerde dat niet heeft willen doen en regt met Willem naer Neerbeek is toegegaen, ieder naer sijn Huijs.
Dat hij Gedetineerde niets van voornoemde Diefstal geprofiteert heefdt heeft, alhoewel Willem hem Gedetineerde sijn aendeel belooft hadt te sullen geeven, maer selvs agter houden heeft.
Dat hij Gedetineerde bij voornoemde Diefstal gewapent is geweest met eenen stok.

Addendo segt dat van den Diefstal  van Wijnandtraede hij Gedetineerde twee à drie schellingen geprofiteerdt heeft van Willem, dat hij de selve aen sijn huijs verdronken heeft. Dat Willem tot hem seijde dat Gelag sal nu doodt en te niets blijven.

Verder verclaerdt dat nog Complice van Voornoemde Bende is Gerrike de Grote Broek, wonende te Craenkel in de Daelstraet so vermeent, getrouwt, een daglooner van professie en de welke eertijds nae Holland ging werken, Groot van Postuur, Bruijn Haeijr, rond van aengesigt, dat hij geassisteerdt heeft te Heungen bij Millen hebbende een stok in de handt.

Verders verclaerdt dat Willem Erkens tot hem Gedetineerde gesegt heeft dat onder hunnen bende gehoordt Daem Goosens aen't Wolfendt alias Mordavit, Jannekens Damen, soo al ook Piter Lemmens als meede Gerardus Muijlkens.
Addendo segt dat bij den Diefstal begaen bij Campo nog geassisteerdt heeft Peter Clermondts gewaepent met een stok, den Majeur dewelke altoos voor aen bij die van Beek was en gedurig rondging bij de diefstallen om te sien nae de posten. Erke Erkens alias Leene Erke wonende agter de kerk te Beek, Hendrik Laeven wonende op de Hoolstraet soo vermeendt, meede Gerardus Muijlkens. Verders dat hij gesien heeft bij voornoemde diefstal Ott. Roomans, Leonardus Penders van Neerbeek.

Verders dat bij den Diefstal tot Heungen mede geassisteerdt heeft Matthijs Smeets alias Cromme Tijs.

En heeeft den Gedetineerde naer duijdelijke voorleesing hier bij blijven persisteeren ten eijnde deese eijgenhandig onderteekendt

merk + van
Geerke SteijnenNobis præsentibus
J.Theod vCraen - PVandenHeuvel
LG Pelt - J Wateler
JLWintgens


boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER