DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Corpus Delicti

Corpus delicti dec. 1773 van een overval die nooit heeft plaats gevonden
bij Campo op het Nieuwe Huis achter Schimmert
RHCL Maastricht  --  LvO 1723Aan de Heere Schout en
Schepenen der Heerlijkheijt
Nut

Verthoont nedrigs den Notaris J. Stijnen hoe dat aangesegt
sijnde in te nemen beedigde declaratie aangaande een
diefstal met gewelddading, mishandelinge en cnevelarie
[pretensieuselijk] begaan in't sogenaamde nieuwe huijs
gelegen agter Schummert onder uwer Edele Erentfeste
jurisdictie en bewoond door sekeren Campo
...Eedelijke verhooringe ter
instantie van den Notaris
J. Stijnen ingevolge Reques-
te heden in Judicio Extraord.
der Heerlijkh. Nuth
Gepresteert ende geappointeert,
genoemen  heden den 6 dec. 1773

Compareerden heden op dato ende ter Requeste als voorschr.
Den Eersaemen Nicolaes a Campo, oud ontrent de 35 Jaeren
behoolijck gedaegt. Den welcken naer voorgaenden gepresten
Eede heeft verclaert dat hij van jongs af aen tot den sterfdaeg
toe van desselfs vaeder bij denselven gewoont ende notanter
met hem altijd gewoont heeft in sijn huijs genaemt het nieuwe
huijs, gelegen in dese jurisdictie tusschen Schimmert en Grijse-
grubben. Ende den Deponent ondervraegt sijnde ofte hem
kennelijk was dat ten tijde dat desselfs voors. vaeder in voors.
nieuw huijs gewoont hebbende oijt mogte bestolen, ofte door
dieven eenige geweldadigheden, mishandelinge, ende kneve-
larijen aen hem ofte de sijnige int selve huijs moeghte gebeurt
sijn, heeft verclaert noijt nochtvan inbraek nochte van stelen,
veel weeniger van knevelarijen die souden in t selve huijs
geperpetreerd sijn geweest, noijt gesien, nochte uijt den mont
van desselfs vaeder gehoord te hebben. Gevende als redenen
van weetenschap dat desselfs voorschr. vaeder altijd alle sijne
huijshoudinge ende wat daer inne passeerde hem Deponent
heeft aenvertrouwt ende dat hij deponent als wanneer iet het
minste daer af moeste weeten.
Ende dese aen hem deponent voorgelesen sijnde heeft over
al daer bij gepersisteert ende eijgenhandigh onderteekent
nijcolas A Campo
Quod attestamur
W. Akkermans schepen
P. Cremers schepen
J.B. Meijs secret.
Compareerde heden in judicio Extraordinario 7a decembris
der Heerlijckheijt Nuth ende ter requeste als voor, den Eer-
saemen Merten Campo (Sone van wijlen Nicolaes Campo
den ouden) oudt ontrent de 40 jaeren, behoorlijk gedagt. Den
welcken naer voorgaenden gepresteerden eede heeft verclaert
dat hij eenen geruijmen tijt met desselfs vaeder gewoont heeft
in sijn huijsgenaemt het nieuwe huijs gelegen in dese juris-
dictie tusschen Schummert en Grijsegrubben. Ende den depo-
nent ondervraegt sijnde ofte hem kennelijk was , dat in den
tijde dat desselfs voorsegden vaeder in voorsegden sijn
nieuwe huijs gewoont hebbende, oijt mochte bestoolen, ofte
door dieven eenige gewelddadigheden, mishandelingen ofte
knevelingen aen hem ofte de sijnige in't selve huijs mochte
gebuert sijn, heeft verclaert noijt nochte van inbreuck nochte
van stelen, veel weeniger van knevelerijen die daer souden
geperpetreert sijn geweest in het selve nieuwe huijs, nochte
uijt den mont van desselfs vaeder gehoort te hebben.
Maer deponeert verders den vorigen deponent dat hij
gehoort in de presentie van de Lietennent Kas van Beeck
en Husmans van Brunsem ende den soone van de  notaris
Swildens van Voerendael dewelcke ten sijnen huijse waeren
drinckende gepasseert eenen maent dewelcke van  voor-
genoemde diefstal waeren sprekende gehoort te hebben
uit den mont van G. Klinckenberg Lantmeter, dat hij alsdoen
en ... gesegt heeft dat hij Klinckenberg uijt den mont van
den vaeder van den deponent gehoort heeft dat hij geseijt
hadde
Ende dese sijne depositie aen hem deponent de verbum ad
verbum voorgelesen sijnde heeft over al daer bij gepersis-
teert ende eijgenhandig onderteekent.
Martinus a Campo
Quod attestamur
W. Ackermans schepen
P. Cremers schepen
J.B. Meijs secretaris
Eedelijke Verhooringe genoe-
men Ingevolge Requeste
overgegeven door den Notaris
J. Stijnen, en appointemente
daer opgegeven in Judicio
Extraordinario der Heerlijck-
heijt Nuth heden den 6 dec.
1773

Heden dato voorss. hebben wij ondergess. Schepenen en
Secretaris der voorss. Heerlijkheit nuth ende ter voorss.
Requisitie ons getransporteert tot de Straeten ten huijse
van Gabriel Limpens denwelcken impotent sijnde, oudt
ontrent 83 Jaeren onsen gewesenen mede Schepen. Ende
aen hem, op sijnen Eede gepresteert bij het aencomen van
sijn officie van de oprechte waerheijt te seggen, gevraegt
ofte hij noijt en hadde gehoort van seekere inbraeke, dief-
stal en knevelinge die eertijds souden gepasseert sijn
geweest bij wijlen Nicolaes a Campo in sijn leven gewoont
hebbende in het Nieuwhuijs tusschen Schimmert en Grijse-
grubben, heeft verclaert en gedeponeert als volght:
Dat hij deponent in ter Straeten gewoont heeft van noch
lange te vooren eer Campo sijn huijs aldaer gestaen heeft,
dogh van niemant uijt het huijs noch van niemant uijt de
naburschap noijt gehoort te hebben dat Campo voorss.
oijt souden bestolen geweest. Verclaert verders dat hij
deponent met geseijden Campo goede Naburschap ge-
hadt heeft ende hem Deponent veele saken en affairen
vertelt ende betrouwdt. meer als aen andere menschen,
doch noijt het minste van hem gehoort heeft dat hij sou-
de bestoolen geweest sijn.
Dese aen den Deponent van Woordt tot Woordt voor-
gelesen sijnde, blijft daerbij persisteren ende in oirconde
heeft dese eijgenhandig onderteekt

........G. Limpens
Quod attestamur
W. Ackermans schepen
P. Cremers schepen
J.B. Meijs secretarisNaar boven


EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER