DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Scherp Examen van Joannes Eeven 22 okt 1773
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168Personele Responsiven onder
Scherper Examen gedaen
..........Ter Instantie
Van den Weledelgestrenge Heer
Luitenant-Drossard deeses Lands
nomine officii Informant
..........Door
Johannes Eeven Gedetineerde op
den landshuijse van Valkenburg
..........Over
D'artikelen Interrogatoir op
gisteren ter crimineele Rolle
overgegeeven

..........Vrijdag den 22 Oct. 1773

Is gesisteerdt van weegens den Heer Informant den gedetineerden Joannes Even,
Welke serieuselijk aengemaendt sijnde buijten territie de waerheijdt gestandt te doen bij de negative is blijven verseeren. Waeromme 't Vonnis van Scherper Examen tot laste van den Gedetin. op gisteren beraemdt aen hem voorgelesen is geworden.
Wanneer bekende over tien jaeren of daerontrent twee gerven kooren gestoolen te hebben. Addendo segt sulxs gedaen te hebben wegens armoede en honger.
Niets verder willende bekennen is de territie behoorlijk op 't aldersterkste gedaen. En verders bij de negative persisteerende is op den stoel van tortuur gebonden, waernaer de duijmschruijve geappliceerdt geworden.
Wanneer bekende. Gevraegdt sijnde over voorschreven artikelen geandtwoordt heeft:

Art.1.  Te gehooren onder eene bende berugde Gauwdieven. Onder de selve te behooren t'sederdt de diefstal gebeurt op der Esschen en dat Heijliger Gerits hem vervoerdt heeft.


Art.2.  Dat onder hunne bende nagtsdieven gehooren:
1. Heijliger Gerits
2. Frans Willem Heysschen in't Wustenraedt
3.. Willem van den Camp op't Rittersbeek, een daglooner
4. Piter Jutten
5. Lodewijk Weijers op der Esschen
6. Paulus Dremmen wonende in't Goedt van ter HoensHuijs......
7..Johannes Haesen op't Rittersbeek
8.  Coen Sporken op't Rittersbeek 
en meer andere Complicen welke hem Gedetineerde niet willen bijvallen en dewelke hij ook niet gekendt heeft.

En heeft bij dese voorschreven bekentenisse buijten pijn en banden blijven persisteeren daer bij voegende dat hij bij de diefstallen op der Essche en bij Campo begaen, geassisteerdt hadde en vermits 't middag is en den Gedetin. een soort van de quade siekte of bevalling overkwam, is met verdere ondervraging gesupercedeert tot nademiddag en nadien den Gedetin. alles revoceerde en seijde sulxs gesegt te hebben op aenraeden van Heijliger Gerits. Soo is Heijliger Gerits in instante afgelaeten dewelke den Gedetineerde in face gesegt dat sijn voorgeeven gelogen was, dat hij noeijt sulxs gedaen hadde en ook sulxs niet konde doen, nadien te verre van hem afleijde en de schildtwagten te seer agt naemen dat sij niet konden te saemen spreeken.
En heeft naer duijdelijke prælectuur bij't recanteeren gebleeven en heeft deese geteekendt.

nit war. J eve

Johans even

Nobis præsentibus

J.Theod.VCraan.......P.VandenHeuvel
J.L.Wintgens.....L.G.Pelt
A. Wilmar
Continuatie post meridiem eodem die

Is wederom gesisteerdt voornoemde Gedetineerde Joannes Eeven de welke aengemaendt sijnde de waerheijdt te bekennen bij de negative en't recanteeren van sijn gesegde heeft blijven persisteeren.
Waeromme den selven om twee uuren op de stoel van tortuur gebonden is en naderhandt de regter scheenschruijve geappliceerdt is geworden.
Wanneer bekende plichtig te weesen aen de diefstal begaen op der Esschen en aen't nieuw huijs en verders gevraegt over voorschreven artikelen:

Art.1.  Verclaerdt onder eene bende nagtsdieven te gehooren.

Art.2.  Dat onder hunnen bende gehoren:
1.  Willem Ramaekers alias Willem op de Camp, getrouwt met eene vrouwe genaemt Lisbet
2.  Coen Sporken
3.  Johannes Hasen
4.  Frans Willem Heysschen uit Weustenraedt
5.  Paulus Drummen in't Hoenshuijs
6.  Heijliger Gerits
7.  Pieter Jutten
8.  Pieter Mingeler
9.  Lodewijk Weijers
en verdere andere Complicen aen hem onbekendt.

Art.3.  Dat hij gedetineerde niet plichtig staet aen 't uijtsweeren van den Eedt bij hunne bende gebruijkelijk

Art.4.  Plichtig te staen aen de Diefstallen begaen op ter Esschen en aen't Nieuw Huijs

Art.5.  Expedivit se præcedente

Art.6. Dat met hem Gedetineerde bij den diefstal (Geleden voor vijfthien jaeren of daer ontrent) gebeurt op de Esschen in de Herberg geassisteerdt te hebben alle voornoemde Complicen welke hem duijdelijk zijn voorgeleesen, en meer andere aen hem onbekende.
Dat Willem op de Camp hem den eersten aenslag heeft gegeeven om al daer te gaen steelen. Dat sij sig versaemelt hebben aen dese seijde ter Vieren in de alley en vandaer met hun, - sijnde de selve alle van Rittersbeek of Weustenraedt, - gegaen is op de Esschen en aldaer de vreemde Complicen gevonden hebben. Dat daer komende hij Gedetineerde door Willem van de Camp op dese seijde van de Essche op Schildtwagt is gesteldt geworden.
Weetende hij Gedetineerde om die reede geen omstandigheeden van voornoemde diefstal op te geeven. Dat naer een half uur op Schildtwagt gestaen te hebben, hij Gedetineerde heeft hooren hulp roepen en daer op loopen is gegaen, soo als de andere Complice meede gedaen hebben. Dat hij Gedetineerde gewapent is geweest met eenen stok, d'overige Complicen dewelke hij gesien heeft meede met stocken. En heeft hij Gedetineerde uijt handen van Willem op de Camp s anderen daegs voor sijn aendeel uijt voornoemde diefstal ontfangen twee schellingen.

Verders dat bij den diefstal gebeurt bij Campo aen 't Nieuwhuijs geassisteerdt hebben Paulus Dremmen, Coen Sporken, Heijliger Gerits, Johannes Haesen, Frans Willem Heysschen, Lodewijk Weijers op de Esschen, Piter Jutten, Piter Mingeler, en meer andere complicen welke hij Gedetineerde niet gekent heeft. Dat Willem van de Camp hem den Eersten aenslag gegeeven heeft. Addendo segt dat Willem op de Camp en Frans Willem Heysschen hunne oppersten waeren. Komende Willem op de Camp met andere Complicen hem Gedetineerde den selfden avond aenroepen, waerop sij samenderhandt gegaen sijn naer't Nieuwhuijs en aldaer de voornoemde complicen gevonden hebben. Dat hij Gedetineerde daer komende inde Herle Straet, als men van Nuth opkomt door Willem op de Camp en Frans Willem Heysschen op Schildtwagt is gesteldt geworden, seggende tot hem Gedetin. dat wanneer iemand aenquam hij Gedetineerde op op hun moeste aenkomen en hun waerschouwen. Dat naer drie vierendeels uur op Schildtwagt gestaen te hebben, voornoemde Willem Raemaekers, anders Willem op de Camp en Frans Willem Heysschem hem Gedetineerde sijn komen aenroepen, geevende voornoemde Willem hem voor sijn aendeel uijt voornoemde diefstal denselven avond vijfthien stuijvers. Sijnde hij Gedetineerde bij voornoemde diefstal gewapendt met eenen stok. Konnende hij Gedetineerde geene omstandigheeden van voornoemde diefstal geeven, nadien op schildtwagt verre van't Huijs gestaen heeft.

Verders verclaerdt den Gedetineerde nergens meer bij geweest te sijn.
En heeft naer duijdelijke prælectuur hier bij blijven persisteeren en dese eijgenhandig onderschreeven

Jonnes eve

Nobis presentibus
J.Theod.VCraan
J. Wateler
J.L.Wintgens  
A. Wilmar
P.VandenHeuvel    
L.G. PeltVervolg van deze verhoren

bovenzijde


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER