DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Joannes Eeven: ontkenning, nader verhoor, recollectie  23, 27 en 28 okt. 1773
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

 

Recollectie gehouden op
den Landshuijse van Valkenburg
Ter Instantie
van den Wel Edel Gestrenge Heer
Luitenant-Drossard deses Lands
nomine officii Informant
..........Door
Joannes Eeven Gedetineerde op
den Landshuijse van Valkenburg
..........Over
Desselfs Responsiven
onder Scherper Examen
gedaen op den 22. Oct. 1773

Saturni hac 23. Oct. 1773

Is gesisteerdt voor ons ondergeschreeven Scheepe-
nen van den Hooge Geregte der Stadt en vrijheijdt
Valkenburg van wegens den Heer Informant den
Gedetineerde Joannes Eeven. Dewelke gebrogt
sijnde buijten de plaetse van tortuur semoto omni
terrore buijten pijn en banden om behoorlijk gere-
colleerdt te worden over derselver responsiven
onder Scherpe Examen gedaen. Aen dewelke de
selver responsiven voornoemd duijdelijk van woor-
de tot woorde voorgelesen sijnde, heeft verclaert
aen geene diefstallen plichtig te staen en dat de
daerbij genoemde personen voor soo verre aen
hem bekendt is aen geene diefstallen plichtig
staen. Dat hij voornoemde persoonen op't aen-
raeden van Heijliger Gerits heeft opgegeeven.
En heeft naer duijdelijke voorleesing bij sijne re-
cantatie blijven persisteeren, en heeft deese ten
dien eijnde onderteekendt.

Johannes eve

Nobis presentibus

J.Theod.VCraan J.Wateler P.VandenHeuvel   
A. Wilmar L.G. Pelt
 

Continuatio van verhoring
onder Scherper Examen
gedaen
..........Ter Instantie
Van den Wel Edel Gestrenge
Heer Lt. Drossard deses Landts
nomine officii Informant
..........Door
Joannes Eeven Gedetineerde

Donderdag den 28. Oct. 1772 (?)

Is wederom gesisteerdt van weegens den Heer
Informant, den gedetineerde Joannes Eeven om
naders ondervraegt te worden over voorschreven
Artikelen Interrogatoir en aengemaendt sijnde de
waerheijdt gestandt te doen, heeft verclaerdt te
blijven persisteeren bij sijne vorige Responsiven.
En nadat deselve aen hem duijdelijk van woorde
tot woorde voorgeleesen waeren, heeft verder
verclaerdt aen de diefstallen daerbij gedetailleerdt
plichtig te staen en dat alle de daerbij genoemde
persoonen Complicen van de bende nagts dieven
sijn en aen de opgegeevene diefstallen plichtig
staen. En dat hij deselve persoonen herroepen
heeft uijt oorsaeke deselve alle naebuuren en
goede bekende van hem waeren. Vermeenende
verder dat hij Gedetineerde alsnu gedaen hadde
en daerdoor los soude koomen. Verclaerende ver-
ders niets meer te weeten of geen verdere Dief-
stallen plichtig te staan. En te persisteeren bij sijn
voorig gedeclareerde ten fine dese eijgenhandig
onderteekendt.
Johannes ewe

Nobis presentibus
P.VandenHeuvel
J.Theod.VCraan ♦ L.G. Pelt
J.Wateler ♦ A. Wilmar

Recollectie gedaen op den
Landshuijse van Valkenburg
ter Instantie
Van den Wel Ed. Gestr. Hr. Lt.
Drossard deeses Lands nom.
off. Informant
..........Door
Joannes Eeven Gedetineerde

Vrijdag den 29 Oct. 1773

Is gesisteerdt van weegens den Heer Informant
den Gedetineerde Joannes Eeven om gerecolleerdt
te worden. Aen dewelke, gebrocht sijnde buijten de
plaetse van tortuur, handen en voeten vrij, sonder
vrees nog territie, derselver Responsiven gedaen
onder Scherper Examen op den 22 en 28 Oct. 1773
heeft verclaerdt in alle deelen (nadat deselve aen
hem duijdelijk sijn voorgeleesen) daerbij te blijven
persisteeren sonder iets daer bij of af te willen
gedaen hebben. Verclaerende verders aen alle
daerbij aengehaelde diefstallen plichtig te staen
en dat de daerbij genoemde persoonen waerlijk
complicen sijn en aen de opgegeevene diefstallen
plichtig staen. Willende daer op leeven en sterven.
En heeft naer duijdelijke voorlesing deser hier bij
blijven persisteeren ten fine eijgenhandig
onderteekendt
Johannes eve

Nobis presentibus

P.VandenHeuvel ♦ J.Wateler ♦ A. WilmarNaar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER