DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Recollectie en toch continuatie scherp examen van Erke Erkens 'den Hoesaer' 26 jan 1774
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

 


 


                                                        Recollectie gehouden op den
                                                        Landshuijse van Valkenburg
                                                                             Ter Instantie
                                                        van den Wel Edel Gestr. Heer
                                                        Lt. Drossard deses Lands nom.
                                                        off. Informant
                                                                                  Door
                                                        Erke Erkens van Beek Gedetin.
                                                                                  Over
                                                        derselver Responsiven onder
                                                        Scherper examen gedaen


                              Woensdag den 26. Janrij 1774

          Is gesisteerd van  weegens den Hr. Lt. Dross. deeses Lands
          den Gedetineerden Erke Erkens om behoorlijk gerecolleerdt
          te worden. Dewelke gebragt sijnde buijten de plaatse van
          torture, sonder eenige vrees of dreijgementen, buijten pijn
          en banden, nae dat aen hem voorgeleesen waeren desselfs
          responsiven onder Scherper Examen gedaen, verclaert in alle
          deelen daer bij te blijven persisteeren sonder daer iets bij
          ofte af gedaen te willen hebben, willende op dezelve leeven
          of sterven. En heeft naer duijdelijke voorleesing hier bij
          blijven persisteeren, ten eijnde gehandmerkt met een
          kruijsje hier onders, wegens
          de pijn kunnende schrijven                       merk van
                                                                     Erke   +   Erkens

                                        Nobis pręsentibus

         J.Theod.VCraan         J. Wateler               P.VandenHeuvel 

         A. Wilmar                 L.G. Pelt             J.L.Wintgens

 
                    Continuatie van Verhooringe gehouden
                    den 26 Januarij 1774 's naemiddags
                    begonnen ten half drie uuren

          Is wederom gesisteerdt den voornoemden Gedetineerde
          Erke Erkens. Den welken verders aengemaent zijnde om
          de waerheijt gestand te doen, en verder ondervraegt over
          voorschreven  overgegevene Artikelen, heeft Art. 3tio sig
          geėxpediėert arts pręcedenti.

          Art. 4to. Segt geene andere Complicen te kennen onder de
          Bende te gehooren, als de ghenen die vooren door hem
          zijn opgenoemt, alsmede aen geen verdere diefstallen pligtig
          te zijn als hiervorens door hem opgegeven zijn.

          Art.5  Expedivit se art. pręcedenti

          En verders ex Officio, gevraegt zijnde of den gedetineerden
          den Eed bij de Bende gebruijkelijk uijtgeswooren, heeft
          Verclaert geenen Eed gesworen nogte oijt door ijmand
          daertoe aengesegt is geworden.

          Verders Verclaart niets meer te weeten, en heeft naer
          duijdelijke voorlesinge, daerbij blijven persisteeren,
          en dese ten dien eijde gehandmerkt
                    Dit is het  +  handmerk van Erke Erkens,
                    niet konnende schrijven

                              Nobis pręsentibus

                  J.Theod.VCraan         J. Wateler              

                   A. Wilmar             J.L.Wintgens

                                                    P.VandenHeuvel   


                                                       L.G. Pelt
Vervolg van dit verhoor                                                     Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER