DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor


Responsiven onder scherp examen van Erke Erkens 'de Hoesaer' 25 jan 1774
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

 


Personeele Responsiven
onder Scherper Examen
gedaen
Ter Instantie
van den Wel Ed. Gestr. Hr.
Lt. Dross. deses lands nom.
off. Informant
..........Door
Erke Erkens Gedetineerde op
den Landshuijse van Valken-
burg
..........Over
D'Artikelen Interrogatoir
op heeden ter crimineele
Rolle geëxhibeert
 ..........Martis hac 25 Janrij 1774

Is gesisteerdt van weegens den Heer Informant voornoemt
den Gedetineerde Erke Erkens uijt de Molestraat, dewelke
aengemaendt sijnde de waerheijdt gestandt te doen, bij de
negative is blijven persisteeren. Waer om't vonnis van
Scherper examen aen hem voorgelesen en den Gedetin.
40 minuten over negen op den stoel van tortuur gebonden
en om 47 minuten de Duijmschruijve geappliceerdt.
En voortvarende is vijf minuten voor thien uuren de regter
Scheenschruijve geappliceert.
Als wanneer denselven nog niet willende bekennen is aan
denselven tien minuten naer tien Uuren de Linker Scheen-
schruijve opgeset worden.
Wanneer deselve, voortvarende, is om half elf uuren aen de
Stroppade gebragt en de handen bijeen gebonden, sijn hem
op Goedt vinden van den Heer Lands doctor vijf en twintig
slagen op de rug gegeeven met haseleere geerden nae dat
den selven opgetrokken was waer nae hem wederom vijftig
gegeeven sijn. Nog niet willende bekennen is denselven
tien minuten voor Elf Uuren afgelaaten en vijf minuten voor
Elf met de handen op de rug aan de Enkele Estroppade
opgetrokken. Wanneer op Goedtvinden van den Heer Lands
doctor vijf en twintig minuten na elf uur hem vijf en twintig
ponden gewigt aen de teenen gebonden en is den selven
op goedt vinden van den Heer Lands doctor vijf minuten
voor twaelf uuren afgelaeten en op't strooij gelegt.
Aldus bij ons onderschrevenen geprothocolleerdt,

J.Theod.V.Craen..........G.J. van Gendt

J. Wateler..........P.VandenHeuvel

A. Wilmar .......... J.L.Wintgens

L.G.Pelt
  ¼ voor 2...........Continuatio van verhooring Post meridiem eodem Die

Is gesisteerdt van weegens den Heer Informant voornoemt
den Gedetineerde Erke Erkens. Dewelke aengemaendt sijnde
de waerheijdt gestandt te doen en verder ondervraegt over
over voorschreven artikelen geandtwoordt heeft onder de
bende gauwdieven te gehooren. En niet verder willende
bekennen is thien minuten voor twee uuren op goedtvinden
van d'Heer Landsdoctor aen de stroppade met vijftig ponden
gewigt gebonden en opgetrokken. Waer nae om quartier nae
drie uuren bekende plichtig te staen aen de diefstallen
begaen
1° In de Maesbandt
2° bij den Pastoor te [Greven]bigt 
Dat Martin de Wael en de Vrusch van't Wolfendt hem 't
eerste verleijdt heeft.

Wanneer den selven op vaste belofte van de waarheijdt te
sullen seggen, is afgelaten geworden. Wanneer gevraegdt
sijnde over voorschreven artikelen geantwoordt heeft:

art. 1. te gehooren onder de bende gauwdieven t'sedert
ontrent twintig jaeren, dat Martin de Wael hem verleijdt
heeft.

art. 2. plichtig te staen aen de diefstallen begaen
1° In de Maesbandt
2° Bij den Pastoor te Grevenbigt
  
Verders dat met hem in de Maesbandt geassisteerdt hebben
1. de Wael, 2. de Vrusch, 3. Gerrit Steijnen, 4. Wilhelmus
Glasemakers.
Dat Martin LeGros hem Gedetineerde den eersten aenslag
gegeeven heeft, ten tijde hij Gedetineerde denselven avond
aen 't Wolfendt was komende vier á vijf andere Complicen
hem aen't Wolfendt aenroepen. Waerop sij over de heijde
op Steijn aen sijn gegaen, van daer op de Maesbandt, alwaer
komende sij een meenigte complicen in ontelbare getal
gevonden hebben. En hij gedetineerde aen een Huijs twee
scheut weegen van 't Huijs van Walraeven op Schildtwagt
is gesteldt geworden door een onbekende keerel dewelke
't Haeijr gebonden hadde. Dat hij gedetineerde ontrent een
uur op schildtwagt gestaen heeft, in dewelke tusschentijd
de andere Complicen in huijs gebroken sijn en, soo hij heeft
hooren seggen, alles gestoolen hebben wat vinden konden
en de mensen gebonden en geknevelt hebben. Dat hij als
doen meede door eenen onbekende Complice is afgeroepen,
neemende hij de weg dewelke sij genoemen hadden naer
huijs toe terug. Dat hij gedetineerde bij die gelegentheijdt
gewapent is geweest met eenen stok, hebbende hij Gedetin.
gesien dat eenige pakken door de vreemde complicen
gedraegen sijn geworden. Hebbende hij Gedetineerde voor
sijn aendeel uijt voornoemde diefstal genooten denselven
nagt uijt handen van de geene dewelke hem is koomen
aflossen elf stuijvers.

Verders dat hij bij den diefstal gebeurt bij den Pastoor van
Grevenbigt geassisteerdt hebben, Martin, de Vrusch, Gerrit
Steijnen, de Scheeremaker en een meenigte andere
complicen de welke hij niet gekendt heeft. Dat Martin de
Wael hem verleijdt heeft en den eersten aanslag gegeeven
heeft, addendo segt dat den vilder van Neerbeek meede
geweest is, den dag te vooren ten tijde hij Gedetineerde
in sijne weijde, leggende tegen de deur van Le Gros over,
was. Dat sij Complicen alsdoen sig aen't Wolfendt vergae-
dert hebben en gegaen sijn over de Heijde alwaer een
meenigte onbekende complicen bij hun gekomen sijn, en
aldus over deselve tot in Bigt aen de Pastoreij gegaen. Dat
daer komende hij Gedetineerde door den Martin Le Gros
drie huijsen daervan daen op schildtwagt is gesteldt
geworden, met order dat indien iets hooren soude, 't selve
alsdan melde moeste. Dat in tusschentijdt de andere Com-
plicen sijn ingebrooken, dat hij Gedetineerde heeft hulp
hooren roepen, dat sij den Pastoor vermoordt hebben, soo
als hij van Martin gehoordt heeft. Dat naer een uur op
schildtwagt gestaen te hebben, hij Gedetineerde door Martin
is afgeroepen geworden. Dat hij alsdoen heeft pakken uijt
't huijs sien dragen  waer van de Beeker complicen een
hadden, wordende de andere pakken door de vreemde Com-
plicen gedragen. Sijnde hij Gedetineerde bij voornoemde
diefstal diefstal gewaepent met eenen stok en heeft hij uijt
voornoemde diefstal voor sijn aendeel den selven nagt van
Martin Le Gros geprofiteerdt derthien stuijvers.

En nadien den Gedetineerde tijdt van bedenking van node
hadde is met verdere verhooring gesuperceedeert en heeft
hier bij naer duijdelijke prælectuur blijven persisteeren,
ten eijnde dese gehandtmerk

Merk van..........Erke Erkens niet
anders kun+nende scrijven
weegens pijn

Nobis presentibus

J.Theod.VCraan.......... A. Wilmar..........J.L.Wintgens

J. Wateler..........P.VandenHeuvel..........L.G. PeltVervolg van dit verhoor

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER