DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Nadere respondering van Anne Barbe Pennarts 20 juni 1743
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 7829

©
        Maaike van Eekelen
 Naerdere Responderingh, bekentenissen ende verclaeringen gedaen door Anne Barbe Pennarts gedetineerde alhier
op haer eijgen versoeck gedaen heden den 20en junij 1743 op de Casteele van s'Hertogenrode ten overstaen van de schepenen Trumpener, Kessels, Noelen ende mij J.C. Poijck greffier der Bancke van Merksteijn
© Maaike van
        Eekelen


Eodem et Coram ijsdem Anne Barbe Pennarts door den heere officier alhier in judicio gesisteert sijnde ende naerdijen deselve in handen van  den oudsten schepen den eede uuijtgeswooren heeft van niet te seggen als die oprechte waerheijdt, heeft deselve naeders verclaert ende bekent dat sij naer haere leste bekentenissen naerders bedacht hebbende, bevonden heeft verswijgen te hebben drije Complicen dewelcke met haer mede plichtigh ende handaedigh sijn geweest aen verscheijde huijsbraecken, knevelerijen ende diefstaelen bij haere voors. bekentenissen voormelt.
Ende vervolghens denuncieert ende bekent sij naerders voor Complicen boven haere eijgene persoon
Caspar Konings van den Scheijdt,
Gabriel Brull,
Rener Woelgens beijde van Overbroeckhuijsen, Bancke van Ubach
Wecke drije persoonen sij gedetineerde verclaert mede plichtigh ende handaedigh sijn geweest aen de diefstaelen ende inbreucken op den nieuwen Hof Waerden, item op die pastorije van Mergenbergh ende dan ten huijse van Anne Sijpekotten wed. Willem Ploum tot Twembruggen.
Verclaerende oock dat dese drije naerdere Complicen de ontvoerde ende gestoelene saecken met de andere gesellen hebben helpen verdeelen ende dat een elck van hun soo veel als d'andere sijn deel daeruijt genooten en geprofiteert heeft.
Verclaerende verders voor redenen van welwetenschappe, dat den voors. Rener Woelgens denselven soo wel als den voors. Gabriel Brull ende Caspar Konings met groote kluppelen versien waeren. Adderende verders dat dito Caspar Konings daerenboven alnogh gearmeert was met eene sackpistool.

Ende naerdijen aen de beklaegde dese haere naerdere bekentenisse en de verclaeren van worde tot Woorde deughdelijck sijn worden voorgelesen, heeft deselve niet alleen daerbij overal gepersisteert, maer oock alle de responderingen door haer gedaen bij recollitie van den 29en meij 1743 nochmaels per totum geconformeert, met verclaeringhe van niet te willen ijet daer bij nochte afdoen, ende daerop te willen leven ende sterven.
Tot welcken bekrachtinge heeft die gedetineerde dese mits sij schrijvens onervaeren is in onse presentie gehandmerckt.
Ende was getekent,
dit is het eijgen + handmerck van Anne Barbe Pennarts
sulx betuijgen,
Frans Trumpener schepen, Wilhelm Kessels schepen, Jan Noelen schepen, J.C. Poijck greffier

 


Pro Copia concordante
J.C. Poijck greffier
Naar boven

Vervolg van dit verhoor
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER