DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10, 11, 12 en 13 juli 1771 Herzogenrath
Gedeeltelijk ••• RHCL Maastricht ••• Hs 102

©
        Maaike van Eekelen
Geëxhibeert
18 Julii 1771


Naerdere vrijwillige bekentenise
door den gedetineerden Peeter
Muller gedaen op den Casteele
van s'Hertogenraede den
10 Julij 1771 ten overstaen van
de Schepenen Vaessen en Reijnartz ende mij J.F. Daelen
Subst. Greff.


© Maaike van
        Eekelen

Eodem et coram iisdem is van weghens den heer officier gesisteert geworden en heeft gecompareert den gedetineerden Peeter Mullers. De ghenen verclaert heeft aen desselfs personeele respondeeringhe gedaen bij scherpere examinatie den 31 januarij ende recollectie van den 1 februarij als mede aen desselfs vrijwillige bekentenisse de datis 6, 8 en 21 dito februarij, 7 meert, 19 en 28 junij ende 9 deeses, bij dewelcke hij gedetineerden overal blijft persisteren nah te adderen,

Dat seeckeren Rootcrantz van Merxstein, sonde nochtans desselfs voornaem te weeten, sijnde een en middelmaetigen mensh, wat swartachtigh van gesicht ten mersten glijck hem gedetineerden bij den avont gebleecken mede geassisteert heeft aen den diefstal begaen tot  Hoghen in actis vermelt. Ende dat hij gedetineerden desen Rootcrantz als wanneer sij naer Hoghen giengen om den diefstal aldaer in de pastorije te comitteeren, gevonden heeft ten huijse van Baltus Kerckhoff, van welcken huijse den selven Rootcrantz met hem in't geselschap gegaen is naer dito Hoghen toe. Dat deesen Rootcrantz oock mede geassisteert heeft aen den diefstal begaen bij de weduwe Janssen tot Immendorp.

Dat aen twee voors. diefstallen van Hoghen en Immendorp oock geassisteert heeft seeckeren Joannes Boijmans van Ubach, wonende recht teghens over het huijs van den gedetineerden Adolf Steins, sijnde ene cleenen corten mensch, hebbende een perdt. Sijnde den ghenen den welcken hij gedetineerden op gesteren [zag] in geselschap van meer andere als naementlijck
Goert Pauwels ofte den 'Swarten Goert' den cuijper uijt gen hemel, ende meer andere beneffens den schepen Reijnartz uijt de venster van sijn prison naer den casteele alhier opgaen.
En dat dese Boijmans ontrent tuschen vijf of ses uhren s'avonts door de poorte wederom opcoemende
aen hem gedetineerden geseijt heeft, dat hij tuijgnisse gegeven hadde in saecke van den gedetineerden Willem Ploum.
Ende dat desen eerstgenoemden Rootcrantz als wanneer sij naer Hooghen giengen aen de Hoogher linde met Joannes Boijmans voors. en Peeter Pauwels gesproocken hebben, dat sij tot Hooghen meer verhoopden te crijgen als sij tot Wurm en aen de handt op den wegh van Aacken bij den diefstal aldaer gecregen hadden.

Ende heeft noch veerders verclaert mede plichtigh te sijn aen den diefstal begaen tot Wurm onder het ampt Randerath ontrent acht jaeren geleden. En dat aen deesen diefstal noch mede geassisteert hebben Peter Pauwels,
Leonart Steins,
Gabriel woonende aen de Kerck tot Ubach in't huijs van den pachter van t'huijs Briel,
Francis Bergh van Gyrions Weiler in den lande van Gulich, hebbende een perdt hetwelck hij is drijvende,
Joannes Boijmans sijnde denselven hiervoor genoemt,
Regingen Philip van Ubach (Philippus Henricus Zimmermans ~ 01-05-1725 zoon van Regina Bruls?),
zijnde sijn vaeder overleden, sijne moeder edoch noch levende, haer noemende Regina, woonende bij sijne moeder neffens Jouchems Willem, alias Willem Ploum, hebbende twee perden, hebbende neffens hun huijs noch een huijs genoemt 'den Swaen', op den misthof van alweck huijs genoemt 'de Swaen' is staende eenen grooten put. En dat gemelden Philip tot Wurm op schiltwacht gestaen hadde, hebbende in sijne tasche twee sackpistoolen, en eene flinte op sijne seijde. Den Crampen van Ubach hebbende een witt perdt, sijnde getrout met, hebbende kinderen, woonende aen de kant van Ubach naer Drinhuijsen toe, Leonart Louppen van Ubach oock daer de wacht gehouden hebbende, met twee sackpistoolen in sijne tasche, Bejassen Cobus van Gyrions Willer hebbende twee perden sijnde gebortigh van Wurm ofte van Beeck, zijnde denselven tot int huijs ingeweest, den tolner van Weltz, in de wandelinge genoemt Bute ..,
Jan den coster van Weltz,
Henricus Steins,
Baltus Holthuijsen, sijnde hij tegenwoordigh eenen mollenaaer van professie,
Peter Holthuijsen, sijnde in sijn tweede houwelijck, hebbende een perdt het welck hij is drijvende, woonende naer den cant van Broichhuijsen op de lincke handt als men van Ubach uijtgaet.
Verclaerende den gedetineerden veerders dat den voornoemden Leonart Louppen noch geassisteert heeft aen de twee diefstallen begaen op de pastorije tot Hoghen en bij de weduwe Janssen tot Immendorp en dat denselven Leonart Louppen tot Wurm in het hijs ingeweest is en eene sackpistoole in sijne tasche hadde.
Seggende voorders dat noch aen den aen den diefstal tot Wurm geassisteert hadde Nellis Dautzenbergh, Jochems Willem genoemt Willem Ploum hiervorn noch genoemt, the.. Peter van der Stegh, hebbende een perdt, en sijnde ongetrout, Vilm? Rutzelfelt van Gyrionswiller, den ghene oock geassisteer hadde aen den diefstal tot Immendorp bij de weduwe Janssen, Wilhelmusop den ... Ubach sijnde getrout hebbende een perdt het welck sijnen soon is drijvende, Jacobus Otten, sijnde denselven tot Wurm in t'huijs ingeweest, en hebbende daer oock op schiltwacht gestaen met eene sackpistoole in sijne tasche,
den Schuijrman van Ubach, die aldaer die trom slaet,
der slachter van Broichhausen met de vusse haaren door den gedetineerden op gesteren bij sijne vrijwillige bekentenisse genoemt,
den Chirurgijn Kerckhoff woonende alhier tot s'Hertogenraede, sijnde aldaer bij den diefstal present geweest te perdt,
desselfs broeder Baltus Kerckhoff,
en dat Joannes Dammers voors. aldaer oock te perdt geweest was,
Adolf Steins,
Henricus van Broichhuijsen woonende ontrent en niet verre van t'huijs van schepen Nijss, vaerende denselven met den voerh.., den Puttman van Ubach brannende en tappende brandwijn, woonende teghens over den gaert van de pastorije tot Ubach.
Verclaerende den gedetineerden van eenigen tijdt bevoorns dat den diefstal tot Wurm begaen geweest te sijntot Ubach ten huijse van Adolf Steins, en dat denselven Adolf Steins, en sijnen soone Leonart Steins hem tot Linnich gesproocken hadde van den diefstal tot Wurm te begaen, ende hem geseijd hadden dat hij tot hunne huijse tot Ubach soude coemen. En dat wanneer den gedetineerden ten hunne huijse gecomen was, dieselve hem gezeijt hadden dat met naer Wurm soude gaen, en datter hun soo veel bij malcanderen souden sijn dat niet te vreesen hadden.

Versoeckende den gedetineerden voorders tijdt om hem te bepeijsen tot morgen, is dienvolghens weghens den invallenden avont opgehouden worden.


Op heden den elfden deeses maendts Julij is wederom door den heer officier gesisteert worden, en heeft gecompareert den gedetineerden Peeter Muller. Den ghenen lecture gehadt hebbende van t'ghene voorschreevenen continuerende sijne vrijwillige bekentenisse heeft verclaert
dat aen den diefstal tot Wurm geassisteert den coster van Hoghen, broeder van Baltus Kerckhoff, doctor Joannes van Bettendorp, den Swarten Peeter van Immendorp. Hubbe Bertus van Vrijaldenhoven  tot .. getrouwt, teghenswoordigh tot Gulich in detentie sittende , den Butz van Beggendorp, oock tot Gulick in detentie, Henricus aen het Hooever Huijs tot Ubach, hebbende een perdt, sijnde wedeman, den Rootcrantzvan Merxstein.
Schieffers Thijs van Merxstein, sijnde denselven door hem gedetineerden bij sijne vrijwillige bekentenisse van den negeneden deeses noch geaccuseert, welcken Schiffers Thijs hij gesien heeft dat een eijser was hebbende, en denselven heeft hooren seggen, dat hij daermede gebroocken hadde.
Henricus Vorst van Merxstein alhier gedetineert, denwelcken in het huijs tot Wurm ingeweest was, desselfs soon Joseph Vorst van Rutzelvelt,
Scheuvens Nijs van Merxstein met sijn soon, welcke hij wel is kennende, sonder nochtans desselfs naem te weeten.
Hermanus Mangels van Gyrionswiller, ampt Aldenhoven,
Francis Bergh, Bertje Jan den coster van Weltz, bejassen Cobus.

En dat te saemen gegaen waeren tot aen de elf linden staende in het velt tuschen Wonken en Beggendorp, en dat aldaer aen de elf linden noch bij hun gecoemen van der Spansche Peter Holthuijsen, Baltus Holthuijsen, regingen Philijs, Henricus van het Hoover Huijs van Ubach, Gabriel aen de Kerck tot Ubach, Schuijrman, Wilhelmus op den cant van Ubach, Joannes Boijmans hebbende alreets sijn perdt bij hem, waerop hij doens was sittende.
Leonart Louppen, niet weetende of denselven doens al tot Ubach was woonende ofte niet, Jochems Willem, alias Willem Ploum, den Putman van Ubach, den Crampen van Ubach, Thielen Petter van der Stegh,
Den slachter van Brouchuijsen met de vusse haeren, Henricus den voerman van Broichhuijsen.
Dat noch mede aen deesen diefstal tot Wurm geassisteert hadde Willem Ploum uijt de Vivat, die oock aen voormelde linde bij hun gecomen was. En dat de gesellen seijden van denselven aengeroepen te hebben ten sijnen huijse, in de Vivat ingeweest te sijn en daer bier gedroncken te hebben.
Dat Leonart Ploum met de laem handt oock aen den selven diefstal geassisteert en bij hun gecomen was aen voors. linden en dat Leonart en Henricus Steins hem geseijt hadden, dat denselven Leonart Ploum met de laem handtdaerbij waeren. Dat noch aen deselve linde bij hun gecomen Hendrick Vorst, Schiffers Thijs, Scheuvens Nijs met sijnen soon
en den Schleijpen van Merxstein den ghenen oock aen deesen diefstal tot Wurm mede geassisteert heeft.
En dat aen de deselve linde bij hun oock gecomen was Baltus Kerckhoff, en desselfs broeder den Chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede sittende op sijn perdt, de coster van Hooghen,
docter Johannes, noch bij hun hebbende noch vijf of ses van Floverich ofte Gulicker welcke hij teghenwoordigh niet en weet te noemen.
Item Joseph Vorst, Henricus Steins, en Adolf Steins.
En dat de gesellen aldaer gesproocken hadden, dat sij op vier platzen tot Wurm souden wachten uijtstellen, en dat Adolf Steins met de gesellen daer oock was hebbende een dingh gelijck eene handt en seijden dat sij daer eene kertze in souden aensteecken.
En dat sij van deese linde voortgegaen sijnde naer Wurm, en dat sij noch op den wegh tuschen Beeck en Wurm eenen hoop hoop van hunne gesellen gevonden hebben, die hun waeren afwachtende, die hij nu niet en weet te noemen. Verclaerende hem daerover te sullen bepeijsen en daernaer soo hem die souden invallen, die noemen.

En comende tot Wurm de gesellen op vier platzen schiltwachten uijt gestelt hebben ende hem gedetineerde aldaer niet verre van het huijs alwaer sij giengen steelen op de straet hebben doen Schiltwacht houden, Baltus Holthuijsen, Peeter Holthuijsen, Regingens Philip, Leonart Louppen. Ende met hem gedetineerden schiltwacht gehouden hebben. Regingens Philip en Jacobus Otten hebbende denselven Philijp twee sackpstoolen, en eene flinte, en dat Leonart Louppen, Baltus Holthuijsen, Peeter Holthuijsen, bejassen Cobus. ... en meer andere in t' huijs ingeweest waeren. En dat wanneer de gesellen in t' huijs een weenigh tijdt ingeweest waeren, hij de luijdens in huijs heeft hooren roepen, en dat de gesellen in t' huijs eenighen tijdt ingebleven sijn.
En de gesellen uijtcoemende ten eersten bij hem gecomen was Leonart Louppen, Baltus Holthuijsen en Peeter Holthuijsen hem seijden, dat sij veel gecregen hadden, dat de luijdens wacker werden en sij moesten loepen gaen. En hij gedetineerde met jacobusOtten, Regingen Philip en meer andere  vortgegaen sijn en de gesellen seijden, dat sij wat souden wachten, sij moesten een huijs in Wurm ingaen, en dat den men uijt het huijs mede daerbij ende geweest was, in t'huijs waer sij gestoolen hadden.
Ende daer in t'huijs ingeweest waeren den Schuijrman, Joannes Boijmans die met sijn perdt aen dit huijs aengereden was, gelijck de gedetineerden dit van d'andere gesellen heeft hooren seggen, den Cramp .. Thillen Petter van stegh, Gabriel aen de Kerck, Henricus aen ... huijs (moet sijn) Hoover huijs, sijnde den schoonvaeder van
---------------------
Verclaerende den gedetineerden noch, dat ten eijnde dat hij gevangen geweest in de winter lestleden in den thorn ende eens int'vroegjaer op de poort bij hem geweest is, en hem gelt gegeven heeft Leonart Louppen, seggende dat hij niet en soude  seggen en dat hij hem ten lesten op de poort een half kopstuck gegeven
---------------------
Heeft den gedetineerden noch verclaert van mede plichtigh te sijn aen den diefstal begaen aen de handt seecker huijs
gelegen op den wegh van s'Hertogenrade naer Aecken. Sijnde dat huijs wat van dien wegh afgelegen, nu al eenen tijdtlangh en enige jaeren geleden ...
.... noch drij gesellen van Broeckhuijsen te weeten Anthon de slachter met de vusse haern, Franz Willem den slacher voors. en den voerman Henricus ....
----------------------
Heeft den gedetineerden voorders verclaert dat nu eenighe jaeren geleden de gesellen hadden wiilen gaen steelen op d'abdije van Cloosterraede ...
Jacobus Hensseler  ...
dat Kneullen van den bergh, alhier gedetineert oock geweest was bij de diefstallen van Wurm en aen de handt ....
... en meer anderen in St Lennerts Capellen op meergemelden bergh waeren ingegaen en daer licht aengesteecken hadden. En dat hij gedetineerden aen de duhr op de Capelle heeft gaen sien en doens gesien heeft dat peeter Pauwels een cricifix in sijnen hande hadde en segde sij moesten godt afsweeren, en den deuvel toesweeren. En hij gesien heeft dat Henricus Steins, en Leonart Steins deesen Eedt in handen van Peeter Pauwels gedaen hebben. En dat Peeter Pauwels segde, soo sij Iemant van de gesellen daeden verraeden, dat sij dan euwigh deuvels waeren met lijf en siel. En dat daernaer Adolf Steins het crucifix van Peeter Pauwels gecregen heeft, en dat doens drij persoonen voor hem Adolf Steins gestaen hebben, welcke drij persoonen hij niet en weet te noemen. En dieselven den voors. Eede van godt af te sweiren en den deuvel toe en noch meer andere saecken gesworen hebben in handen van Adolf Steins. En dat daernaer het crucifix van Adolf Steins gecregen heeft Baltus Kerckhoff. En dat Peeter Pauwels doens bij hem aen de duhr gecoeme en hem gedetineerde afvraegde, ofte hij oock voors. Eede wilde doen. Den gedetineerden daerop seijde van niet en Peeter Pauwels hem doens van de duhr vortgejagt heeft, seggende so hij het niet en wilde doen dat hij dan moeste vortgaen, van die in de Capelle inquaem dat die den Eede moeste doen. En dat het doens van deesen Eede van de gesellen in gemelede Capelle we eene uhr langh geduijrt heeft.

En is wegens den invallende avont opgehouden worden, belovende den gedetineerden op morgen de me..te te sullen seggen het ghene hij weet.


Op heden den twelfden julij 1771 is wederom gesisteert geworden en heeft gecompareert den gedetineerden Peeter Muller vervolgende sijne voors. vrijwillige bekentenisse, heeft verclaert
dat degheene welcke voor Peeter Pauwels in de capelle waeren staende den Eedt doende hunnen hout af waeren hebbende, en Peeter Pauwels den sijnen ophadde. En hebbende hij Peeter Pauwels de crucifix in sijne handen, seijde dat sij dit crucifix aensien en gogt afsweeren, en den deuvel toe. En dat denselven Peter Pauwels oock noch gesproocken heeft van heijligen, sonder dat hij gedetineerden weet wat, En dat Peeter Pauwels een vierkandigh boeck hadde het welck hij mede gebracht hadde en dit boeck in de gemelde Capelle afgegeven heeft aen Adolf Steins en dat den Chirurgijn Kerckhoff in dit boeck geschrieven hadde. En dat hij gesien heeft, dat sij het blatt waeren omslaende, dat het vol was, en dat wel twee blaeden in dit boeck gescheven hebben, en dat Adolf Steins oockeen weinigh in dit boeck geschreven heeft. En dat hij gedetineerde teghenswoordigh niet en weet te seggen wat in dit boeck geschreven hadden.
Heeft den gedetineerden noch verclaert, dat Henricus aen het Hoover huijs hem met sijnen toenaem is noemende Vaessen en dat eenen van de drij die welcke voor Adolf Steins waeren staende den Eedt was gemelde Henricus Vaessen. En dat denselven Henricus Vaessen sijne houth af hadde, en dat Adolf Steins sijnen houth op hadde, en Henricus Veassen met sijne handt hadde. En dat de naemen van de twee andere welcke voor Adolf Sten gestaen hebben den Eedt doen hem teghenswoordigh niet in en vallen.
En dat soo haest de gesellen in de Capelle geeijndigt hadden met het doen van de Eede sij voortgegaen sijn  naer voors. abdije toe.
en dateenighe van de gesellen den wegh door Hertogenraede genomen hebben om te sien ofte de wacht van aldaer in de wegh was . En dat hij gedetineerde met d'andere gesellen den wegh op d'Abdije genomen hebben langs Hertogenraede, laetende Hertogenrade liggen op de linkerhandt. En dat sij wederom bij malcanderen gecomen waeren aen den slagboom aen den Aacker wegh tuschen de weijde van d'Abdije. En dat hij gedetineerde en den slagboom aen den Aacker wegh tuschen de weijde van d'Abdije met Jacobus Otten, Baltus en Peeter Holthuijsen is blijven staen schiltwacht houden. En dat de gesellen noch eene schiltwacht uijtgetelt hadden op den voetpath naer s'Hertogenraede gaende door de weijde van d'Abdije van Cloosterrode en dat sij noch eene schiltwacht uijtgestelt hadden op den anderen wegh ter zijde van Kerckrode toe. En dat in de Abdije ingegaen waeren den Chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede, sijn broeder Baltus Kerckhoff en sijnen anderen broeder den coster van Hooghen, Rootcrantz van Merxstein, Hendrik Vorst, Henricus Vaessen, Leonart Louppen, den Crampen van Übach, Gabriel aen de Kerk tot Übach, Jochems Willem hem noemende Ploum, Pieter Joseph van Holthuijsen, Willem Ploum uijt de Vivat, Joannes Boijmans. Alwelcken Joannes Boijmans sijn perdt met op St. Lennerts bergh gebracht hadde, en dat denselven met de gesellen met sijn perdt naer Hertogenraede ingereden was, wanneer naer dd'Abdije giengen, maer dat hij dit perdt aen den slaegboom aen de weijde van d'Abdije niet gesien en heeft, en dat de chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede hem gesegt heeft, dat gemelden Joannes Boijmans sijn perdt bij hem gesat hadde. Heeft den gedetineerde verclaert dat Rootcrantz van Merxstein en voormelden chirurgijn Kerckhoff op voors. St. Lennerts bergh gevraegt heeft, waerom dat sijn perdt niet mede gebracht hadde, denselven chirurgijn daerop seijde dat hij het hadde  willen metbrengen, dat daerop noch een goed pack daerop hadde kunnen leggen. Sijnen broeder Baltus Kerckhoff hierop seijde dat hij het niet en hadde willen hebben, dat hij andersints  het wel mede gebracht konde hebben.
Verclaerende den gedetineerde voorders van niet te weeten, waer de gesellen op gemelde Abdije ingecomen en gebroocken sijn ...
Verclaerende den gedetineerden voorders dat Wilhelmus Schiffers van Merxstein, hebbende eenen pukkel in sijnen ruck mede geassisteert heeft aen de diefstallen begaen op de pastorije tot Hoghen, sijnde denselven bij hun gecoemen aen de Hoogher linde, ende oock aen dae diefstal begaen bij de weduwe Janssen tot Immendorp, en dat denselven oock mede geweest is bij den diefstal begaen tot Wurm ende met die van Übach en Merxstein bij hun gecomen was en aen de elf linden tuschen Worcken en Beggendorp, dat denselven ook mede daerbij geweest is bij den diefstal begaen op  d'Abdije van Cloostrode en doens ook op voors. St. Lennerts bergh bij hun gecomen.
Verclaerende den gedetineerden dat Regingens Philip van Ubach bij de diefstal begaen op d'Abdije van Cloosterrode mede op d'Abdije ingeweest was, en dat hij doens twee sackpistoolen en Baltus Kerckhoff eene flinte, en dat Leonard Loupen twee sackpistoolen hadde en ook eene flinte.
Verclaerende den gedetineerden dat Boschtelen Merten van Scherpenseel mede geweest is bij den diefstal begaen op de pastorije tot Hooghen bij den ghenen begaen tot Immendorp bij de weduwe Janssen, en dat denselven Merten met noch ses van Scherpenseel en. eenen van Freelenbergh, noemende die van Freelenbergh hem Peeter Hermans soon van Mathijs Hermans van Scherpenseel woonende denselven Peeter Hermans als meester perdtsknecht op den Bersseler Hof onder het ampt Geilenkirchen, alle te saemen geassisteert hebben aen den diefstal begaen tot Wurm. En dat sij waeren staende aen de heggen wat uijt den weg tuschen Beeck en Wurm, en hij gedetineerde met de andere gesellen, soo van het Spansch als van Gulicks coemende van de elf linden om naer Wurm te gaen, daerbij gecomen sijn aen de heggen tuschen Beeck en Wurm.
En dat Boschtelen Merten en Peeter Hermans met de andere gesellen van Scherpenseel die hij niet gekent en heeft ook geassisteert hebben aen den diefstal begaen aen de handt, en doens bij hun gecomen sijn op St. Lennerts bergh. En dat deselve deselve Boschtelen Merten en Peeter Hermans met d'andere gesellen van Scherpenseel oock mede geweest sijn bij den diefstal op d'Abdije Van Cloosterrode, en doens oock bij hun gecomen op voors. St. Lennerts bergh. En dat deese twee met de gesellen van van Scherpenseel naer lestgemelden diefstal op d'Abdije van Cloosterrode oock met d'andere gesellen geweest waeren ten huijse van Baltus Kerckhofs tot Merxstein, en van Baltus Holthuijsen tot Ubach.

Heeft den gedetineerden verclaert van mede geweest te sijn bij den diefstal begaen nu tuschen acht en negen jaeren geleden gelijck hij gedetineerden vermeint aen het velt tot Ubach
 ...
En dat denselven chirugijn Kerckhoff, Baltus Kerckhoff, Baltus Holthuijsen, Rochus Dammers, Leonard Louppen, Regingens Philip, den Cramp van Ubach, en meer anderen in t'huijs ingeweest waeren. ...

Heeft den gedetineerden noch verclaert, dat nu ontrent anderthalf jaer geleden de gesellen noch hadden willen gaen steelen op de hof van Drinhuijsen onder Ubach ...
... den Chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede met sijn perdt, dien anderen man van s'Hertogenraede, die met Kohlen vaert ...
Heeft den gedetineerden noch tijdt versocht tot morgen om hem te bepeijsen over de diefstallen die hem noch mogten invallen, en is dienvolghens opgehouden worden.

Op heden den 13 dito julij is wederom gesisteert geworden en heeft gecompareert den gedetineerden Peeter Mullers den gheenen continuerende  sijne voorstaende vrijwillighe bekentenissen, verclaert heeft
van nu ontrent vier of vijf jaer geleden mede geassisteert te hebben aen eenen diefstal begaen tot Hunshoven onder het ampt Geilenkirchen ...

Den gedetineerde noch ex officio gevraegt sijnde ofte hijkennisse heeft van den diefstal voor eenighe jaeren begaen tot Wijnandtsraede binnen den lande van Valckenborgh, heeft verclaerd mede aen deesen diefstal geassisteert te hebben ...
... van de platze ontrent den waerden gegaen sijn tot op de Waubacher driessen en van gemelde driesschen gecomen sijn aen eenighe huijsen welcke de gesellen seijden Nieuwen Haeghen te weesen ...

Heeft den gedetineerden noch verclaert dat Peeter Pauwels eenen boeck hadde in den vierckant ter dickte van twee fingers, hebbende eenen ombant van swart leeder, waerinne de gedetineerden met uijtgiengen steelen aengeteeckent wirden, en dat Peeter Pauwels, Baltus Kerckhoff, en den Chirurgijn Kerckhoff voors geseijt hadden, dat in dit boeck alle de gesellen aengeschreven wierden, en dat ghene mede en gieng ofte hij moeste daerin aengeschreven sijn. En dat hij gedetineerde op eenen sondagh bij Willem Ploum in de Vivat in dit boeck aengeschreven is worden door Peter Joseph van Holthuijsen. ...

Heeft den gedetineerden noch verclaert, dat sij gesellen coemende van Winentsraede, en van Broichhuijsen van Frantz Willem en gaende naer Ubach hun in den wegh aen den Kratzbosch tegengecomen is eene kaer met vier of vijf liedens. en dat sij doens naer den Kratzbosch ingegaen waeren. En Peeter Pauwels daer verlooren hadde een boecksgen, het welck gelijck Peeter Pauwels hem geseij heeft gecregen hadde in t'huijs tot Winandtsraede, waer sij gestoolen hadden. En dat Peeter Pauwels hem noch geseijt hadde, dat in het door hem verlooren boeckgen noch geweest waeren twee acten van obligatietoecoemende aen den man van t'huijs tot Winendtsraede waer sij gestoelen hadden ...

En deese wel duijdelijck van woorde tot woorde aen den gedetineerden voorgelesen sijnde, heeft verclaert van alsoo waer en waerachtigh te sijn, daerbij overal te blijven persisteeren en tot dien eijgenhandigh onderteeckent
(was geteeckent) Peeter Muller
(leger stondt) quod attestamur
(geteeckent) Nicolaes Vaessen, schepen, L. Reijnartz, schepen
(daeronder stont) In Fidem
(geteeckent) J.Fr. Daelen, subst. greff.
....

Naar boven
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER