DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 10 juli 1771 Herzogenrath
Gedeeltelijk ••• RHCL Maastricht ••• Hs 102
Geëxhibeert 18 Julii 1771


Naerdere vrijwillige bekentenise door den gedeti-
neerden Peeter Muller gedaen op den Casteele
van s'Hertogenraede den 10 Julij 1771 ten over-
staen van de Schepenen Vaessen en Reijnartz
ende mij J.F. Daelen Subst. Greff.

Eodem et coram iisdem is van weghens den heer officier gesisteert geworden en heeft gecompareert den gedetineerden Peeter Mullers. De ghenen verclaert heeft aen desselfs personeele respondeeringhe gedaen bij scherpere examinatie den 31 januarij ende recollectie van den 1 februarij als mede aen desselfs vrijwillige bekentenisse de datis 6, 8 en 21 dito februarij, 7 meert, 19 en 28 junij ende 9 deeses, bij dewelcke hij gedetineerden overal blijft persisteren noch te adderen,
Dat seeckeren Rootcrantz van Merxstein, sonder nochtans desselfs voornaem te weeten, sijnde een en middelmaetigen mensh, wat swartachtigh van gesicht ten mersten glijck hem gedetineerden bij den avont gebleecken mede geassisteert heeft aen den diefstal begaen tot  Hoghen in actis vermelt. Ende dat hij gedetineerden desen Rootcrantz als wanneer sij naer Hoghen giengen om den diefstal aldaer in de pastorije te comitteeren, gevonden heeft ten huijse van Baltus Kerckhoff, van welcken huijse den selven Rootcrantz met hem in't geselschap gegaen is naer dito Hoghen toe. Dat deesen Rootcrantz oock mede geassisteert heeft aen den diefstal begaen bij de weduwe Janssen tot Immendorp.

Dat aen twee voors. diefstallen van Hoghen en Immendorp oock geassisteert heeft seeckeren Joannes Boijmans van Ubach, wonende recht teghens over het huijs van den gedetineerden Adolf Steins, sijnde ene cleenen corten mensch, hebbende een perdt.
Sijnde den ghenen den welcken hij gedetineerden op gesteren [zag] in geselschap van meer andere als naementlijck Goert Pauwels ofte den 'Swarten Goert' den cuijper uijt gen hemel, ende meer andere beneffens den schepen Reijnartz uijt de venster van sijn prison naer den casteele alhier opgaen.
  En dat dese Boijmans ontrent tuschen vijf of ses uhren s'avonts door de poorte wederom opcoemende aen hem gedetineerden geseijt heeft, dat hij tuijgnisse gegeven hadde in saecke van den gedetineerden Willem Ploum.
Ende dat desen eerstgenoemden Rootcrantz als wanneer sij naer Hooghen giengen aen de Hoogher linde met Joannes Boijmans voors. en Peeter Pauwels gesproocken hebben, dat sij tot Hooghen meer verhoopden te crijgen als sij tot Wurm en aen de handt op den wegh van Aacken bij den diefstal aldaer gecregen hadden.

Ende heeft noch veerders verclaert mede plichtigh te sijn aen den diefstal begaen tot Wurm onder het ampt Randerath ontrent acht jaeren geleden. En dat aen deesen diefstal noch mede geassisteert hebben
Peter Pauwels, Leonart Steins,
Gabriel woonende aen de Kerck tot Ubach in't huijs van den pachter van t'huijs Briel,
Francis Bergh van Gyrions Weiler in den lande van Gulich, hebbende een perdt hetwelck hij is drijvende, Joannes Boijmans sijnde denselven hiervoor genoemt,
Regingen Philip van Ubach (
Philippus Henricus Zimmermans ~ 01-05-1725 zoon van Regina Bruls?), zijnde sijn vaeder overleden, sijne moeder edoch noch levende, haer noemende Regina, woonende bij sijne moeder neffens Jouchems Willem, alias Willem Ploum, hebbende twee perden, hebbende neffens hun huijs noch een huijs genoemt 'den Swaen', op den misthof van alweck huijs genoemt 'de Swaen' is staende eenen grooten put. En dat gemelden Philip tot Wurm op schiltwacht gestaen hadde, hebbende in sijne tasche twee sackpistoolen, en eene flinte op sijne seijde.
Den Crampen van Ubach hebbende een witt perdt, sijnde getrout met, hebbende kinderen, woonende aen de kant van Ubach naer Drinhuijsen toe,
Leonart Louppen van Ubach oock daer de wacht gehouden hebbende, met twee sackpistoolen in sijne tasche,
Bejassen Cobus van Gyrions Willer hebbende twee perden sijnde gebortigh van Wurm ofte van Beeck, zijnde denselven tot int huijs ingeweest,
den tolner van Weltz, in de wandelinge genoemt Bute ..,
Jan den coster van Weltz,
Henricus Steins,
Baltus Holthuijsen, sijnde hij tegenwoordigh eenen mollenaaer van professie,
Peter Holthuijsen, sijnde in sijn tweede houwelijck, hebbende een perdt het welck hij is drijvende, woonende naer den cant van Broichhuijsen op de lincke handt als men van Ubach uijtgaet.
Verclaerende den gedetineerden veerders dat den voornoemden Leonart Louppen noch geassisteert heeft aen de twee diefstallen begaen op de pastorije tot Hoghen en bij de weduwe Janssen tot Immendorp en dat denselven Leonart Louppen tot Wurm in het hijs ingeweest is en eene sackpistoole in sijne tasche hadde.
Seggende voorders dat noch aen den aen den diefstal tot Wurm geassisteert hadde Nellis Dautzenbergh,
Jochems Willem genoemt Willem Ploum hiervorn noch genoemt,
the.. Peter van der Stegh, hebbende een perdt, en sijnde ongetrout,
Vilm? Rutzelfelt van Gyrionswiller, den ghene oock geassisteert hadde aen den diefstal tot Immendorp bij de weduwe Janssen,
Wilhelmus op den ... Ubach sijnde getrout hebbende een perdt het welck sijnen soon is drijvende,
Jacobus Otten, sijnde denselven tot Wurm in t'huijs ingeweest, en hebbende daer oock op schiltwacht gestaen met eene sackpistoole in sijne tasche,
den Schuijrman van Ubach, die aldaer die trom slaet,
der slachter van Broichhausen met de vusse haaren door den gedetineerden op gesteren bij sijne vrijwillige bekentenisse genoemt,
den Chirurgijn Kerckhoff woonende alhier tot s'Hertogenraede, sijnde aldaer bij den diefstal present geweest te perdt,
desselfs broeder Baltus Kerckhoff,
en dat Joannes Dammers voors. aldaer oock te perdt geweest was, Adolf Steins, Henricus van Broichhuijsen woonende ontrent en niet verre van t'huijs van schepen Nijss, vaerende denselven met den voerh.., den Puttman van Ubach brannende en tappende brandwijn, woonende teghens over den gaert van de pastorije tot Ubach.
Verclaerende den gedetineerden van eenigen tijdt bevoorns dat den diefstal tot Wurm begaen geweest te sijntot Ubach ten huijse van Adolf Steins, en dat denselven Adolf Steins, en sijnen soone Leonart Steins hem tot Linnich gesproocken hadde van den diefstal tot Wurm te begaen, ende hem geseijd hadden dat hij tot hunne huijse tot Ubach soude coemen. En dat wanneer den gedetineerden ten hunne huijse gecomen was, dieselve hem gezeijt hadden dat met naer Wurm soude gaen, en datter hun soo veel bij malcanderen souden sijn dat niet te vreesen hadden.

Versoeckende den gedetineerden voorders tijdt om hem te bepeijsen tot morgen, is dienvolghens weghens den invallenden avont opgehouden worden.
Volgende


Naar boven
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER