DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Nadere vrijwillige verklaring van Peter Muller 11 juli 1771 Herzogenrath
Gedeeltelijk ••• RHCL Maastricht ••• Hs 102
  Op heden den elfden deeses maendts Julij is wederom door den heer officier gesisteert worden, en heeft gecompareert den gedetineerden Peeter Muller. Den ghenen lecture gehadt hebbende van t'ghene voorschreevenen continuerende sijne vrijwillige bekentenisse heeft verclaert
dat aen den diefstal tot Wurm geassisteert den coster van Hoghen, broeder van Baltus Kerckhoff,
doctor Joannes van Bettendorp, den Swarten Peeter van Immendorp,
Hubbe Bertus van Vrijaldenhoven  tot .. getrouwt, teghenswoordigh tot Gulich in detentie sittende,
den Butz van Beggendorp, oock tot Gulick in detentie,
Henricus aen het Hooever Huijs tot Ubach, hebbende een perdt, sijnde wedeman,
den Rootcrantz van Merxstein.
Schieffers Thijs van Merxstein, sijnde denselven door hem gedetineerden bij sijne vrijwillige bekentenisse van den negenden deeses noch geaccuseert, welcken Schiffers Thijs hij gesien heeft dat een eijser was hebbende, en denselven heeft hooren seggen, dat hij daermede gebroocken hadde.
Henricus Vorst van Merxstein alhier gedetineert, denwelcken in het huijs tot Wurm ingeweest was, desselfs soon Joseph Vorst van Rutzelvelt,
Scheuvens Nijs van Merxstein met sijn soon, welcke hij wel is kennende, sonder nochtans desselfs naem te weeten,
Hermanus Mangels van Gyrionswiller, ampt Aldenhoven, Francis Bergh,
Bertje Jan den coster van Weltz, bejassen Cobus.
  En dat te saemen gegaen waeren tot aen de elf linden staende in het velt tuschen Wonken en Beggendorp, en dat aldaer aen de elf linden noch bij hun gecoemen van der Spansche,
Peter Holthuijsen, Baltus Holthuijsen,
Regingen Philijps, Henricus van het Hoover Huijs van Ubach,
Gabriel aen de Kerck tot Ubach, Schuijrman,
Wilhelmus op den cant van Ubach, Joannes Boijmans hebbende alreets sijn perdt bij hem, waerop hij doens was sittende.
Leonart Louppen, niet weetende of denselven doens al tot Ubach was woonende ofte niet,
Jochems Willem, alias Willem Ploum, den Putman van Ubach,
den Crampen van Ubach, Thielen Petter van der Stegh,
Den slachter van Brouchuijsen met de vusse haeren,
Henricus den voerman van Broichhuijsen.
Dat noch mede aen deesen diefstal tot Wurm geassisteert hadde
Willem Ploum uijt de Vivat, die oock aen voormelde linde bij hun gecomen was. En dat de gesellen seijden van denselven aengeroepen te hebben ten sijnen huijse, in de Vivat ingeweest te sijn en daer bier gedroncken te hebben.
Dat Leonart Ploum met de laem handt oock aen den selven diefstal geassisteert en bij hun gecomen was aen voors. linden en
dat Leonart en Henricus Steins hem geseijt hadden, dat denselven Leonart Ploum met de laem handt daerbij waere.
Dat noch aen deselve linde bij hun gecomen Hendrick Vorst, Schiffers Thijs, Scheuvens Nijs met sijnen soon
en den Schleijpen van Merxstein den ghenen oock aen deesen diefstal tot Wurm mede geassisteert heeft.
En dat aen de deselve linde bij hun oock gecomen was Baltus Kerckhoff,
en desselfs broeder den Chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede sittende op sijn perdt,
de coster van Hooghen, docter Johannes, noch bij hun hebbende noch vijf of ses van Floverich ofte Gulicker welcke hij teghenwoordigh niet en weet te noemen.
Item Joseph Vorst, Henricus Steins, en Adolf Steins.
  En dat de gesellen aldaer gesproocken hadden, dat sij op vier platzen tot Wurm souden wachten uijtstellen, en dat Adolf Steins met de gesellen daer oock was hebbende een dingh gelijck eene handt en seijden dat sij daer eene kertze in souden aensteecken.
  En dat sij van deese linde voortgegaen sijnde naer Wurm, en dat sij noch op den wegh tuschen Beeck en Wurm eenen hoop hoop van hunne gesellen gevonden hebben, die hun waeren afwachtende, die hij nu niet en weet te noemen. Verclaerende hem daerover te sullen bepeijsen en daernaer soo hem die souden invallen, die noemen.
  En comende tot Wurm de gesellen op vier platzen schiltwachten uijt gestelt hebben ende hem gedetineerde aldaer niet verre van het huijs alwaer sij giengen steelen op de straet hebben doen Schiltwacht houden, Baltus Holthuijsen, Peeter Holthuijsen, Regingens Philip, Leonart Louppen.
Ende met hem gedetineerden schiltwacht gehouden hebben Regingens Philip en Jacobus Otten hebbende denselven Philijp twee sackpstoolen, en eene flinte, en dat Leonart Louppen, Baltus Holthuijsen, Peeter Holthuijsen, bejassen Cobus. ... en meer andere in t' huijs ingeweest waeren. En dat wanneer de gesellen in t' huijs een weenigh tijdt ingeweest waeren, hij de luijdens in huijs heeft hooren roepen, en dat de gesellen in t' huijs eenighen tijdt ingebleven sijn.
  En de gesellen uijtcoemende ten eersten bij hem gecomen was Leonart Louppen, Baltus Holthuijsen en Peeter Holthuijsen hem seijden, dat sij veel gecregen hadden, dat de luijdens wacker werden en sij moesten loepen gaen. En hij gedetineerde met Jacobus Otten, Regingen Philip en meer andere vortgegaen sijn en de gesellen seijden, dat sij wat souden wachten, sij moesten een huijs in Wurm ingaen, en dat den man uijt het huijs mede daerbij ende geweest was, in t'huijs waer sij gestoolen hadden.
  Ende daer in t' huijs ingeweest waeren den Schuijrman, Joannes Boijmans die met sijn perdt aen dit huijs aengereden was, gelijck de gedetineerden dit van d'andere gesellen heeft hooren seggen, den Cramp .. Thillen Petter van stegh, Gabriel aen de Kerck, Henricus aen ... huijs (moet sijn) Hoover huijs, sijnde den schoonvaeder van C... die bij den schepen Pliter gewoont heeft, Francis Bergh, Bejassen Cobus, Baltus Kerckhoff, Hendrick Vorst, Joseph Vorst, den Chirurgijn Kerckhoff – met sijn perdt aen dit huijs aengeweest sijnde daer een ... op sijn perdt in eenen sack gecregen hadde, en het selve mede ge... heeft, –  Rootcrantz van Merxstein, den Sleijp van aldaer, Peeter Ploum. En dat Leonart Louppen hem daernaer geseijt hadde, dat in ... den overslaegh gemackt hadden van t'ghene sij in t' andere huijs tot Wurm gestoolen hadden van waaren en gelt.   En dat ten tijde dat de gesellen in lestgemelt huijs ingeweest waeren hij niet verre van daer aff op de straet is blijven staen met Regingen Phlips, Peeter Holthuisen en Jacobus Otten. En dat daernaer de gesellen uijt het huijs wijkende hij gedetineerde met de gulicker vort en naer huijs gegaen is.
  En dat Baltus Holthuijsen en Peeter Holthuijsen hem geseijt hadden dat daernaer soude coemen ten huijse van Adolf Steins tot Ubach. Dat hij soo eenighe dagen naer den begaenen diefstal tot Wurm op eenen sondagh gegaen was ten huijse van Adolf Steins, en aldaer gevonden heeft sijne twee soonen Leonart en Henricus Steins, Baltus Holthuijsen, Peeter Holthuijsen, Leonart Louppen, den ene ... Henricus van het Hoover huijs, Jochems Willem hem noemende Willem Ploum, Willem op den cant, Joannes Boijmans voors. en dat deese gesellen wanneer hij daerquaeme besigh waeren met de caert te speelen.
  En dat van deese gesellen te weeten Leonrt Steins, Peeter en Baltus Holthuijsen, en Leonart Louppen, Henricus aen het Hoover huijs, Joannes Boijmans met hem gegaen sijn ter herberge van Willem Ploum in den Vivat. En sij daer in het huijs den Vivat gevonden hebben Puttman, Thillen Petter van der stegh, Jacobus Otten, Gabriel aen de kerck, den Schuijrman, Baltus Kerckhoff, Rootcrantz van Merxstein. En dat hun noch naergecoemen waeren naer den Vivat Adolf en Henricus Steins, den Cramp, Jochems Willem, Wilhelmus op den cant en dat sij noch daer in den Vivat gevonden hebben den Chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede. En hij gedetineerde eenighen tijdt met de gesellen bier gedroncken heeft, en deselve doens aengevangen hebben met de caert te speelen.
  En hij doens weggegaen is, ende hem Leonart Louppen  gegeven heeft acht schillingen. En dat Leonart Louppen en Leonart Steins aen de andere gesellen seijden dat sij daervan wisten, dat hem dit daeden geven. En dat Baltus Kerckhoff en den Chirurgijn Kerckhoff voors. seijden dat sij hem daernaer oock noch iet souden geven. Seggende deesen Chirurgijn dat hij een groot pack op sijn perdt genomen hadde. Maer dat hij van Baltus Kerckhoff nochte van den Chirurgijn Kerckhoff daernaer niet gecregen hadde. Dat hij gedetineerde voorders noch iet gecregen heeft van die Gulicker, sonder dat hem teghenwoordigh indachtigh is hoeveel nochte waevan en van welcke persoon.

  Verclaerende den gedetineerden noch, dat ten tijde dat hij gevangen geweest in de winter lestleden in den thorn ende eens int' vroegjaer op de poort bij hem geweest is, en hem gelt gegeven heeft Leonart Louppen, seggende dat hij niet en soude seggen en dat hij hem ten lesten op de poort een half kopstuck gegeven hadde.
  Heeft den gedetineerden noch verclaert dat aen den voormelden diefstal tot Wurm noch geassisteert hadde Peeter Joseph, van Holthuijsen ressorteerende onder Ubach, zijnde ongetrouwt, middelmaetigh van postuur, swartachtighe haeren en pockachtigh in sijn gesicht.
  En dat noch aen deesen diefstal tot Wurm geassisteert hadde Rochus Dammers.
  Verclaerende den gedetineerden, dat Wilhelmus op den cant is woonende teghens over Joseph Ploum in de wandelinge genoemt den heer van Sanckel.

  Heeft den gedetineerden noch verclaert van mede plichtigh te sijn aen den diefstal begaen aen de handt, seecker huijs gelegen op den wegh van s'Hertogenrade naer Aecken, – sijnde dat huijs wat van dien wegh afgelegen, – nu al eenen tijdtlangh en enige jaeren geleden, sonder dat den gedetineerden precis weet te seggen hoeveel jaeren.
  En dat aen deesen diefstal noch geassisteert hebben, Baltus Holthuijsen, Peeter Holthuisen, Rochus Dammers, Willem Ploum alias Jochems Willem, Regingens Philip, Leonart Louppen, den Crampen van Ubach, Puttman voors. woonende teghens over den gaert van de pastorije tot Ubach, Thillen Petter van der Stegh, Gabriel woonende aen de kerck tot Ubach, Henricus aen het Hoover huijs van Ubach, Schuijrman die de trom tot Ubach is slaende, Joannes Boijmans hiervoorns door den gedetineerden genoemt, Wilhelmus op den cant, hebbende een perdt het welck teghenswoordigh sijnen soon is drijvende, Peeter Joseph van Holthuijsen hiervoorn noch aen gehaelt, Adolf Steins, Leonart Steins, Henricus Steins.
  En dat deese drij lest gemelde gesproocken hadden van den diefstal aen de handt te begaen eenighe daegen te voorens aen den Swarten Peeter van Immendorp en aen den Butz van Beggendorp. En da gemelde Swarte Peeter en den Butz hem gedetineerde wel vierthien daegen te voorns van deesen diefstal aen de handt te begaen gesproocken hebben. En dat gemelde Peter en Butz aen deesen diefstal mede geassisteert hadden.
  Verclaerende den gedetineerden dat van Ubach noch aen deesen diefstal aen de handt noch geassisteert hebben
Nelles Dautzenbergh, Jacobus Otten, Leonart Ploum met de laem handt, gelijck Nelles Dautzenbergh, en Leonart Steins hem sulx geseght hadden, Willem Ploum van de Vivat. En dat van Merxstein aen deesen diefstal geassisteert Rootcrantz, Baltus Kerckhoff, Hendrick Vorst, Joseph Vorst, Bertus Sleipen, Schiffers Thijs hiervoor aengeaelt, Scheuvens Nijs met sijnen soon. Item van s'Hertogenraede Chirurgijn Kerckhoff, sijnde aldaer te perdt geweest, ende noch eenen van s'Hertogenraede, hebbende swarte haeren, middelmatigh van postur, wat roedt in sijn gesicht.
  Seggende voorders dat noch bij deesen diefstal geweest was den coster van Hooghen nu overleden,
Francis Bergh voornoemt, Bejassen Cobus
Peeter Pauwls, Hermanus Mangels voorss.
Hubbebertus van Worm(?) Henricus den voerman van Broichhuijsen,
en den slachter van aldaer met de vusse haeren hem noemende Anton,
den slachter Frantz Willem, hem noemende Franz Willem tappende brandewein. Sijnde denselven Frantz Willem oock geweest bij de diefstallen begaen tot Wurm, op de pastorije van Hoghen en tot Immendorp bij de weduwe Janssen. Gelijck oock Anthon voorss. den vuss geweest bij de voors. diefstallen begaen tot Wurm, op de pastorije van Hoghen en bij de weduwe Janssen tot Immendorp.
  En dat met bij desen diefstal aen de handt geweest waeren den coster van Weltz en den tolner van aldaer Butze Jan in de wandelinghe genoemt. En dat den Saur van Beggendorp, welcken hij wel soude kennen als hij hem daede sien oock geassisteert hadde aen deesen diefstal aen de handt, als tot Wurm, op de pastorije tot Hoghen en bij de weduwe Janssen ot Immendorp.
  En dat Joannes Boijmans te perdt aen de handt geweest was, en dat eenen van den Cloosterbosch, sijnde wat swartachtigh, middelmaetigh van postur oock geweest was bij den diefstal aen de handt en oock bij den g... tot Wurm begaen. En datter bij den gemelden diefstal aen de handt noch geweest waeren ses van Baerdenbergh, welcke hij niet gekent en heeft en eenen van de Duffes heijde, die hij oock niet gekent en heeft. En dat noch bij deesen diefstal aen de handt geweest waeren drij of vier man van Aacken, die hij oock niet gekent en heeft, en dat hem sulx geseijt hadde den Swarten Peeter van Immendorp, dat die van Aacken waeren, denwelcken die gesellen van Aacken oock is kennende.
  Verclaerende den gedetineerden, dat de ghene van Ubach ende hij met de Gulicker bij malcander gecomen waeren aen St. Lennerts Bergh om naer de handt te gaen, en dat daer oock bij hun gecomen waeren de gesellen van Merxstein. En dat van de Gulicker met hem aen St Lennerts Bergh gecomen waeren den Swarten Peeter van Immendorp, Hubbebertus van Worcken, den Saur van Beggendorp met den Butz van aldaer, Francis Bergh, Bejassen Cobus, den coster van Weltz, den tolner van aldaer genoemt Boutsch Jan en Hermanus Mangels.
  En dat wanneer sij aen St. Lennerts Bergh quaemen de voors. gesellen van Ubach alreets daer waeren en dat sij daer wachtende  noch drij gesellen van Broichhuijsen te weeten Anthon de slachter met de vusse haern, Franz Willem den slacher voors. en den voerman Henricus naercomen sijn. En dat noch vijf of ses Gulicker met den man van Wurm, – uijt het huijs waer sij tot Wurm naer begaenen diefstal aldaer ingeweest waeren, – bij hu aen voors. bergh gecomen sijn. En dat Adolf Steins en Peeter Pauwls aen den man van Wurm seijden, dat sij daeden wenschen dat het daer aen de handt daede gaen gelijck tot Wurm, dat sij daer oock soo veel daeden crijgen. En dat de van Merxstein ten tijde, dat hij gedetineerde met voors, gesellen op gemelden bergh was bij gecomen sijn te weeten: Baltus Kerckhoff, Schiffers Thijs, Rootcrantz, Scheuvens Nijs met sijnen soon, Hendrick Vorst, Joseph Vorst.
  En dat sij van gemelde St. Lennerts Bergh vortsgaende sommige gesellen, te weeten Baltus Kerckhoff, Hendrick Vorst en meer andere gegaen sijn door s'Hertogenraede, en daer aengeroepen hebben den Chirurgijn Kerckhoff. En hij gedetineerde met Baltus Holthuijsen, Peeter Holthuijsen, Willem Ploum uijt den Vivat, en Willem Ploum alias genoemt Jochems Willem, Leonart Louppen en meer andere gegaen sijn om s'Hertogenraede langs Cloosterrode, en dat sij gesellen doens wederom bij malcanderen gecomen sijn aen een eijsere cruijs staende in het velt ter platze genoemt aen het haendoorgen aen deese zijde van het dorp genoemt den Banck. En dat aen dit cruijs bij hem gecomen is den Chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede op sijn perdt sittende. En dat daernaer het selve cruijs gevonden hebben noch eenen hoop gesellen waervan sommig waeren uijt de bancke Kerckrode, – waervan hem gedetineerde teghenswoordigh niet bij valt, wat persoonen dit geweest sijn, – ende eenen van de Duffes heijde die hij oock niet gekent en heeft, en noch ses van Baerdenbergh waervan hij oock voor soo veel hem noch indachtigh is ghenen weet te noemen.
  En dat sij doens all te saemen van gemelt cruijs gegaen waeren naer de handt, en doorcoemende d' Aacker baan naer gegaen sijnde, sij iet van den weg af gegaen sijnde naer het huijs waer sij gestoolen hebben, En hij gedetineerde door Henricus Steins, Leonart Steins en Adolf Steins, Baltus Kerckhoff, en den Chirurgijn Kerckhoff gecommandeert worden van op schiltwacht te staen en hij niet verre van het huijs af op schiltwacht gestaen heeft met Jacobus Otten, en Nelles Dautzenbergh en meer andere.
  En dat den Chirurgijn Kerckhoff hem daernaer op de wegh wanneeer sij te rugge giengen geseijt hadde, dat sijn perdt aen het huijs vastgebonden gehadt hadde. En dat hij van Baltus Kerckhoff heeft hooren seggen dat den selven, sijn broeder den Chirurgijn Kerckhoff, Henricus Steins, Leonart, Adolf Steins, Peeter Pauwls aldaer in het huijs ingeweest waeren. En de gesellen eenen tijdt langh in het huijs verbleven sijnde, daernaer bij hem gecomen sijn Baltus Holthuijsen, Peeter Holthuijsen en Rochus Dammers, en seijden dat sij nu moesten voortgaen, dat den man van het huijs hem soo was weerende.
  Seggende den gedetineerden, dat sij daer gelt gestoolen hadden, sonder te weeten hoeveel, ende noch meer andere saecken gestoolen hadden, die hij niet en weet te noemen. En dat hij gedetineerde ende d' andere gesellen soo van Ubach, Merxstein als eenighe Gulickers naer den gepasseerden diefstal vortgegaen waeren. En passerende door s'Hertogenraede hij gedetineerde aldaer met d' andere gesellen ten huijse van den Chirurgijn Kerckhoff ingegaen is en daer noch brandewein gedroncken heeft. En denselven Chirurgijn hem doens eenigh gelt gegeeven heeft sonder dat hij gedetineerde nu weet te seggen hoeveel dit geweest is. En hij gedetineerde van s'Hertogenraede naer sijne daemaelige wooninge bij den haemmaecker tot Poffendorp, waer hij het handtwerck was leerende, gegaen is. En met hem naer den lande van Gulick ingegaen waeren den Swarten Peeter van Immendorp, Hubbebertus van Worcken, en van Weltz den coster, en den tolner Boutsch Jan en de meer andere.

  Heeft den gedetineerden voorders verclaert dat nu eenighe jaeren geleden de gesellen hadden willen gaen steelen op d'abdije van Cloosterraede. Seggende den gedetineerden dat de gesellen effectivelijck uijtgegaen sijn om op d' abdije van Cloosterrode te gaen steelen, en dat hij gedetineerde oock daerbij present geweest is.
  En dat hem ten eersten van deesen diefstal op de voors, abdije te begaen eenighen tijdt bevoorns heeft Leonart Steins. En dat mede gegaen sijn om op dieselve abdije te gaen steelen, Baltus Holthuijsen, Peeter Holthuijsen, Rochus Dammers, Willem Ploum alias genoemt Jochems Willem, Regingens Philip, Thillen Peeter van de stegh, Leonart Louppen, Puttman .. den Cramp van Ubach, Wilhelm Ploum uijt de Vivat, Henricus aen het Hoover huijs, Gabriel aen de kerck tot Ubach, Schuijrman die de trom slaet, Willem op de cant woonende teghens over Joseph Ploum in de wandelinge den heer van de Sanckel. Peeter Joseph van Holthuijsen, Asolf Steins, Leonart Steins, Henricus Steins, Jacobus Otten, Nelles Dautzenbergh,
Jacobus Hensseler. Verclaerende den gedetineerden dat oock mede geweest was bij de voors. diefstallen begaen tot Wurm en aen de handt den selven Jacobus Henseler.
  En noch mede gegaen waeren omop voors. abdije te gaen steelen Anthon met de vusse haaren eenen slachter tappende brandewein tot Broichhuijsen, Henricus den voerman oock woonende tot Broichhuijsen, Baltus Kerckhoff, Schiffers Thijs van Merxstein, Rootcrantz van Merxstein, Scheuvens Nijs met sijnen soon, Hendrick Vorst, Joseph Vorst, den Chirurgijn Kerckhoff van s'Hertogenraede – aldaer te voet geweest sijnde. – Sijnde denselven Chirurgijn doens geweest tot Merxstein ten huijse van sijnen broeder Baltus Kerckhoff, en met denselven gecomen naer St. Lennerts Bergh alhier, alwaer sij gesellen alle te saemen bij malcanderen gecomen sijn.
  En dat Baltus Kerckhoff, Hendrick Vorst en Joseph Vorst hem geseijt hebben, dat Kneullen van den bergh, alhier gedetineert oock mede daerbij geweest was en op de bergh, wanneer sij naer gemelde abdije giengen om te steelen. En dat hij van dieselve oock heeft hooren seggen, dat gemelden Kneullen oock geweest was bij de diefstallen van Wurm en aen de handt.
  En dat noch op gemelden bergh eenen gecomen was van s'Hertogenraede, sijnde getrouwt, en hebbende groote kinderen, vaerende met kohlen.
  En dat op denselven St. Lennerts Bergh doens noch bij hun gecomen waeren Frans Bergh, en Hermanus Mangels voors. Bejassen Cobus voormelt, den coster van Weltz en den tolner aldaer genoemt Boutsch Jan, ende noch den voors. man van Wurm middelmaetigh van postur, den coster Kerckhoff van Hoogen die doot is, doctor Joannes van Bettendorp, den Swarten Peeter van Immendorp, Hubbebertus van Worcken, den Butz van Beggendorp, Laur van Beggendorp.
  En dat noch uijt de bancke van Kerckrode op den selven bergh bij hun gecoemen sijn drij of vier, waervan eenen is woonende aen den Clooster bosch teghens over de justitie platze, en noch eenen van dieselve van Kerckrode cort daerbij is woonende. En dat oock eenighe van Baerdenbergh, gelijck hij vermeint ses, ende eenen van de Duffes heijde bij hun op meergemelden bergh gecomen sijn, en noch vier van Aacken op deesen bergh bij hun gecomen waeren.

  En dat Peeter Pauwls oock op gemelden bergh bij hun geweest is, en dat denselven Peeter Pauls, met met Adolf Steins, Baltus Kerckhoff en den Chirurgijn Kerckhoff voors. Baltus Holthuijsen, Leonart Louppen, Henricus van t' hoover huijs, Regingens Philip, Rochus Dammers, Peeter Holthuijsen, den Crampen van Ubach, Leonart Steins, Scheuvens Nijs met Rootcrantz van Merxstein en meer andere in St Lennerts Capellen op meergemelden bergh waeren ingegaen en daer licht aengesteecken hadden. En dat hij gedetineerden aen de duhr op de Capelle heeft gaen sien en doens gesien heeft dat Peeter Pauwels een cricifix in sijnen hande hadde en segde sij moesten godt afsweeren, en den deuvel toesweeren. En hij gesien heeft dat Henricus Steins, en Leonart Steins deesen Eedt in handen van Peeter Pauwels gedaen hebben. En dat Peeter Pauwels segde, soo sij Iemant van de gesellen daeden verraeden, dat sij dan euwigh deuvels waeren met lijf en siel. En dat daernaer Adolf Steins het crucifix van Peeter Pauwels gecregen heeft, en dat doens drij persoonen voor hem Adolf Steins gestaen hebben, welcke drij persoonen hij niet en weet te noemen. En dieselven den voors. Eede van godt af te sweiren en den deuvel toe en noch meer andere saecken gesworen hebben in handen van Adolf Steins. En dat daernaer het crucifix van Adolf Steins gecregen heeft Baltus Kerckhoff. En dat Peeter Pauwels doens bij hem aen de duhr gecoeme en hem gedetineerde afvraegde, ofte hij oock voors. Eede wilde doen. Den gedetineerden daerop seijde van niet en Peeter Pauwels hem doens van de duhr vortgejagt heeft, seggende so hij het niet en wilde doen dat hij dan moeste vortgaen, van die in de Capelle inquaem dat die den Eede moeste doen. En dat het doens van deesen Eede van de gesellen in gemelde Capelle we eene uhr langh geduijrt heeft.

En is wegens den invallende avont opgehouden worden, belovende den gedetineerden op morgen de me..te te sullen seggen het ghene hij weet.
Vervolg


Naar boven
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER