DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Vrijwillige verklaring van Peter Muller 6 febr. 1771 Herzogenrath
RHCL Maastricht ••• Hs 102

© Maaike van Eekelen
 Geëxhibeert
 den 19 februarij
 1771   N° 2°.


Vrijwillige responderinghe en
bekentenissen gedaen door den
gedetineerden Peter Muller
ten overstaen van J.Cox
en P.J. Hennes ende Fr.A. Cox
schepenen respective en greffier van haer Majesteijts hooftjustitie
s'Hertogenraede daertoe
gerequireert van weghens
den heere Schouteth der bancke
van Ubach op ten Castele
s'Hertogenraede heden
den 6en februarij 1771

© Maaike van Eekelen

Eodem et Coram iisdem is van weghens den heer officier der bancke Ubach gesisteert en heeft gecompareert den gedetineerden Peter Mullers, ende heeft verclaert,
Dat in den sommer lest op een sondagh s'morgens ten tijde dat de Kischen riep waeren, hem gedetineerde heeft coemen aen roepen Dirck Jaspers met sijne huijsvrouwe hem vraegende ofte hij met hun ging.
Den gedetineerden antwort heeft, als het niet verre en was, hij wel soude mede gaen, dat Dirck Jaspers doens seijde: dat sij naer Woercken giengen.
En hij gedetineerde met Dirck Jaspers en desselfs huijsvrouw gegaen naer Worcken ten huijse van Hube Bertus aldaer getrouwd seijnde met de dochter van Poelen Hensgen,
Dat wanneer sij daer gecoemen men hun brandewijn gegeven heeft en dat Dirck Jaspers doens met voors. Hubbe Bertus naer een Kaemer ingiengen, en hij ondertusschens met de huijsvrouw van Dirck Jaspers in het huijs was blijven brandewijn drincken.
Dat daernaer Dirck Jaspers met dito Hubben Bertus uijtkaem, den lesten in sijne handt hebbende eenen Kelck die geheel roedt en van buijten goudt.
En Dirck Jaspers naer dat desselfs huijsvrouw hem Dirck Jaspers gevraeght hadde ofte men hem gedetineerde het derfte laeten sien, Dirck doens segde van jae, hij is jae eens met mij geweest.
Doens hij Dirck Jaspers uijt sijne taschen getrocken heeft eenen deckel van eenen Kelck, seijn oock roed overgoldt en van binnen with hebbende deesen deckel een creuxgen op, en noch uijtgetrocken heeft eenen silveren Eetlepel.
En dat Dirck Jaspers gemelden deckel en loepel mede genoemen heeft naer sijn huijs en hem gedetineerden op dien wegh noch heeft laeten sien den deckel en oock den loepel.
En aen hem gedetineerde geseijt, dat Jacobus Otten daeraf sijn deel moeste hebben, dat hij gedetineerde daernaer gehoort heeft van Dirck Jaspers dat Jacobus Otten voors. loepel gecreghen.
Dat hij gedetineerde aen Hubbe Bertus gevraeght, wear hij voors. effecten gecreghen hadde, dat hij Hubbe Bertus doens geantwoort heeft verre in t Limbourgse Land.
En dat gedetineerden doens noch gevraeght, waer gemelden ..ten gecregen, den selven Hubben Bertus daerop niet geantwoort heeft.

Den Gedetineerden heeft voorders verclaert dat voors. Hubbe Bertus mede geweest was bij den diefstal begaen bij de weduwe Janssen tot Immendorp en denselven oock mede gewest was, wanneer sij in t' vroeghjaer leste hadden willen gaen steelen op den hove onder Ubach.
Dat noch eenen van Immendorp mede geweest was bij den diefstal begaen bij de voors. weduwe Janssen tot Immendorp en oock daerbij geweest was, wanneer sij hadden willen steelen op de hove voorseijt,
Woonende deese persoon tot Immendorp, hebbende swarte haeren, sijnde den ghenen welke in de Stadt Aecken, glijck hij aen den gedetineerden selfs bekent heeft, eenen halven kraem waaren gestoolen hadde, waeraf hij evenwel den naem niet en weet, nochtans den selven wel soude kennen, als hij hem daede sien.

Heeft den gedetineerden noch verclaert, dat al over het jaer geleden Dirck Jaspers en Jacobus Otten tot Marienbergh bij Custers Henricus eenen beij gestoolen hadde.
Gevende voor reden van weetenschappe dat gemelden huijsvrouw van Dirck Jaspers hem gedetineerde heeft coemen roepen ten huijse van hem Dirck Jaspers.
Dat doens coemende ten huijse van Derick Jaspers, den selven Dirck Jaspers en Jacobus Otten hem gedetineerden versocht hadde van te willoen mede gaen bij voors. Custers Henricus, hem noemende Henricus Peltzer om voormelden beij aldaer te steelen eEn dat sij hem belooft hadden eenen beij swerm van eenen beij te geven, dat hij gedetineerde nochtans niet mede geweest was.

Voorders heeft verclaert dat de huijsvrouw van Nellis Dautzenberg hen in de soemer lestg. ten haeren huijse heeft laeten sien eenen groeten silveren soupe loepel, en dat doens haeren man Nellis Dautzenberg niet daer en was, en dat sij gemelden lepel gecregen hadde uijt de kiste van Cornelis Dautzenberg.
Dat doens deselve huijsvrouw van Nellis Dautzenberg noch gethoont hadde drij pistoolen aen drij marke stucken, en hem voorders seijde dat sij in de kist hadde tot seventigh pattacons aen gelt.
En hij gedetineerde oock effectivelijck gesien heeft bij den loepel in de kaede van de kiste liggen eene groote somme gelt als voors. drij mercke stucken als daerenboven differente cronenstucken liggende in voors. laede in de kiste bij de lepel.
En deselve huijsvrouw van gemelden Dautzenberg hem oock daernaer geseijt hadde, dat hij eene somme van in de seventigh pattacons gelt hadde, hetghene hij so gecreghen hadde en hem sulx geseijt hadde  ten tijde dat denselven Nellis hem gedetineerde gesonden hadde bij den schepenGerardus Roerings om af te vragen ofte hij het stuck landt wilde quiteren.

Bovendien heeft den voors. gedetineerden noch verclaert en geconfirmeert dat alle de ghene welcke hij genoemt heeft bij sijne responderinghe bij scherper examinatie gedaen op den 31¬januarij lestg. als bij sijne recollitie daerover gehouden den eersten deeses maendts, plichtigh sijn aen die diefstallen daerbij vermelt, te weeten,
dat bij den diefstal begaen op de pastorije van Hoegen geweest sijn
Dirck Jaspers,
Cornellis Dautzenberg,
Jacobus Otten,
Lenart Steins en desselfs stiefsoon Nijs,
Gabriel woonende tot Ubach in het huijs van den halfman van Briel,
Joseph Dammers,
Schuijrman den trommeslaeger,
Lenart Ploum met de laem handt,
Jacobus Henseler, vulgo Dickele Cobus,
den heer van de Sanckel,
– seggende den gedetineerden dat deesen eenen grooten brief hadde wanneer sij naer Hoegen gegaen, seggende denselven heer van de Sanckel, dat daerop waeren staende wel seventigh man van hunne gesellen,–
Adolf Steins met sijnen anderen soon, die bij hem werckt, woonende teghensover t'huijs van hem Adolf Steins, sijnde getrout en hem noemende Henricus, Joannes Dammers den veltschut, Joseph Keijser.
En verclaert den voors. gedetineerden nochmals dat met de voors. gesellen en hem gedetineerde seventhien sijn geweest van Ubach bij gemelden diefstal begaen op de pastorije van Hoegen, waeraf hij eenen niet in .. weet te noemen.

Ende dat hij bij voors. personeele respondeeringhe bij scherper examinatie gedaen abusivelijck Joannes Jaspers  geaccussert heeft geassisteert te hebben aen voormelden diefstal tot Hoegen.
De post heeft den gedetineerden verclaert van waer en waerachtigh te sijn dat gemelden Joannes Jaspers, sijnen schoenvaeder mede geassisteert heeft aen voors. diefstal begaen op de pastorije tot Hogen, naar dat hij dien aengaende door de heere officier serieuselijck was worden aengemaent van d'oprechte waerheijt te seggen

Voorders oock verclaert, dat alle de voors. gesellen van Ubach oock mede geassisteert hebben aen den diefstal begaen bij de weduwe Janssen tot Immendorp, alleen uijtgenoemen gemelden Joseph Keijser, den welcken doens in de gevanckenis was.
En dat deselve gesellen uijtgnoemen gemelden Joseph Keijser en Joannes Jaspers mede geweest sijn tot den hove van Ubach ten eijnde van aldaer te willen steelenin t vroeghjaer lestg.
En dat Lenart Ploum  met de laem handt aldoens op den hove was en hun gesellen geselle daer soude afwachten en bij hun gecoemen was , wanneer sij bij malcanderen waeren aen de linde staende in het velt ontrent den hoeve, seggende dat aldaer licht was, en dat het nue niet goet en was.
Dat Adolf Steins daerop seijde dat hij iet hadde soo sij oock wacker waeren, dat sij edoch niet connende opstaen noch spreecken.
En dat doens den selven Adolf Steins met Dirck Jaspers, Lenard Ploum met laem handt met meer andere gesellen geweest waeren sien aen gemelden hoeve, en te rugge coemende seijde dat men naer huijs moeste gaen.

Den gedetineerden heeft noch verclaert, dat Joseph Querin, sijnde een rostascher, woonende tot Gyrionswiller onder het ampt Aldenhoven mede geweest was bij den diefstal begaen tot Immendorp bij de weduwe Janssen en dat den selven doens swart was.
En den gedetineerden hem was kennende aen de spraeck en den gedetineerden aen denselven seggende, mij dunckt, dat ick u ken aen de spraek, dat doens den selven seijde dat kan sijn.
En hij gedetineerde hem doens vraegende of hij den rostascher was van Willer, denselven daerop geantwoort van jae.

Ende naerdien den gedetineerden nochmaels sijne naedere depositie van woorde tot woorde deudelijck voorgelesen sijnde, heeft verclaert overal in alle sijne leden te bestaen in de suijvere waerheijt en daerpop te willen leven en sterven en in oirconde eijghenhandigh onderteeckent
(was geteeckent) Petrus Muller
(leger stond) quod attestamur
(waeren onderteeckent) J. Hennes, Scabinus, J.C. Cox, Scabinus
(daeronder stond) In fiden hujus
(was geteeckent) Fr.A. Cox st greffier

Ex post heeft den gedetineerde noch verclaert, dat ten tijde dat hij op de port heeft geseeten wanneer differente van sijne gesellen op eene nacht bij hem geweest waeren, glijck bij recollitie den eersten deeses maendts gedeponeert, heeft van deese gesellen als Adolf Steins, Derick Jaspers, en Jacobus Otten geseijt hebben, ten tijde dat sij vertrocken waeren vertrocken waeren, soo sij den Schouteth van Ubach daeden becoemen dat het hem nimmer soude gaen, en hem van het perdt souden afschieten.

En dese verclaeringhe naer voorlesinghe aen den gedetineerden gedaen, heeft verclaert van alsoo waer te sijn en daerbij te persisteeren, en diens volghens eijghenhandigh onderteeckent
(was geteeckent) Petrus Muller
(leger stond) quod attestamur
(waeren onderteeckent) J. Hennes, Scabinus, J.C. Cox, Scabinus
(daeronder stond) In fiden hujus
(was geteeckent) Fr.A. Cox st greffier
 Gevaceert
    ½ uhr


Dese Copie gecollationeert met
het origineel  dier is daermede van
woorde tot woorde bevonden t'ac-
corderen. Actum in Judicio extra-
ordinario den 26 meert 1771
quod attestamur
Nicolaes vaessen, schepen
D. Reinckens, schepen
In fidem J. Fr. Daelen,
subst. greffier
Naar boven

Vervolg van dit verhoor
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER