DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenScherp examen

PROCESSTUKKEN

Recollitie van Peter Muller 1 febr. 1771 Herzogenrath
RHCL Maastricht ••• Hs 102

© Maaike van Eekelen
   Geëxhibeert den  1 febr. 1771
   N° 4.°


Recollitie van den gedetineerden Peter Muller gedaen op den Casteele van s'Hertogenraede heden den eersten februarij 1771 over desselfs respondeeringhe bij Scherper Examinatie op gisteren gepasseert
Ten overstaen van den Heer officier en schepenen Streiffels ende Reinartz
beneffens mij Fr, A. Cox
greffiers'Hertogenraede hiertoe geassumeert

© Maaike van Eekelen

Eoden et coram iisdem is door den Heere officier gesisteert en gecompareert den gedetineerde Peter Muller Extra locum torturæ manibus pedibusque liberis et sine ullo terrore ten eijnde van recollitie over desselfs responderringhe en bekentenissen op gesteren den 31. januarij bij scherpere examinatie gedaen.
Alwelcke responderinghe en bekentenissen hem deudelijck voorgelesen sijnde ende naer aenmaninge van d'oprechte en suijvere waerheijt te bekennen en gevraght ofte bij sijne depositie op gesteren bij scherpere Examinatie gedaene bekentenissen blijvende persisteeren ofte noch iet bij ofte af te doen hadde, heeft den gedetineerde verclaert van den geheelen inhoudt van sijne depositie op gesteren gedaen waer en waerachtigh te sijn, soo ten opsichte van diefdens daerbij vermelt als complicen en gesellen ende circumstantiens.
En dat Adolf Steins wanneer naer Hoegen gegaen oock swart was, en dat denselven Adolf Steins, wanneer sij van Hoegen naer Ubach wederom terug gingen, die ghene van Ubach getelt heeft.
En dat de vrouwpersoon van Merxstein dewelcke mede gegaen was naer Hoegen aen hadde eenen blouwen tockedel,
en dat hij sijnens wetens ten huijse van Baltus Kerckhoffs die niet gekent heeft, maer dat hij op den wegh van Merxstein naer Hoegen vernoemen hadde, dat het eene vrouwe persoon was, terwijlen d'andere gesellen den geck daermede hadden, seggende daer deselve was voorgaende, dat sij stout en goet voor eene mans persoo.

Heeft den gedetineerden noch verclaert, glijck hij gesteren oock verclaert sonder dat het is aengeteeckent worden, dat nu ontrent een jaer geleden ten huijse van Derich Gaspers waeren Adolf Steins, Leonart Steins en desselfs stiefsoon Nijs, Jacobus Otten, Nellis Dautzenbergh.
En dat Jacobus Otten en Nijs voors. noch geroepen hebben
Gabriel en Joseph Dammers.
Ende dat Lenart Steins en Nijs sijnen stiefsoon ende Adolf Steins doens aen hun bekent hadden, dat sij bij Loefken tot Ubach, woonende vast neffens Joseph die den gedetineerden genoemt 'den heer van de Sanckel' gestolen hadden vijftigh pattacons.
En dat doens Jacobus Otten, Nellis Dautzenberg, den Schuijrman, Joseph Dammers en Joannes Dammers ende Leonart Ploum met de laem handt, de alle daer waeren beneffens hem gedetineerde, hun gedeelte daervan gevraght hadden.
En de voors. gesellen Adolf Steins, den heer van de Sanckel, Lenart Steins doens waeren seggende dat het niet veel geweest was en hun niets daervan gegeven hadden.

Bovendien heeft den Gedetineerde noch verclaert dat in het vroeghjaer in den jaere 1770 seventigh op seekere avont in sijn huijs gecoemen sijn vijfthien gesellen van Ubach ende eenen van Immendorp.
Als te weeten  deghene van Ubach, Derich Gaspers, Nellis Dautzenberg, Adolf Steins, Jacobus Otten, Leonart Steins en desselfs stiefsoon Nijs, Gabriel woonende aen de Kerck tot Ubach in't huijs van den pachter van den huijse briel binnen het ampt Geilenkercken, Joseph Dammers, den Schuijrman, diecle Cobus, hem noemende met sijnen toenaem glijck als nue verclaert, heeft Henseler, den heer van de Sankel, Joannes Dammers den veldschut en noch den soon van Adolf Steins, waeraf hij de naem niet en weet.
En dat den gedetineerde de naem van de voordere gesellen tegenwoordigh oock niet en weet.
En dat doens buijten op de straet voor sijn gedetineerdens huijs door Adolf Steins en den heer van Sanckel de gesellen sijn getelt geworden.
En dat dengenen van Immendorp hem was noemende Peter, sonder den toename te weeten.
En dat sij doens all te saemen gegaen sijn naer het hoever lintgen aldaer staende in het velt aen de hoever gewande om op den hoeve te gaen steelen.
En dat sij aldaer eene cleene uijre gewacht hebben op de van Immendorp en Beckendorp.

Dat den gedetineerden ondertusschens aen Adolf Steins, den heer van de Sanckel, Derich Gaspers en Jacobus Otten gevraght wie den diefstal voor langen tijt gepasseert van de Kerck tot Wels moghte begaen hebben.
Dat deselve hem tot antwoordt gaeven, dat d'ouden van Ubach sulx gedaen hedden, seggen in woorden, wij d'ouden allemael.
Ende dat Adolf Steins doens hadde een ding gelijck eene handt met fingeren waerin sij een licht ofte Kertze staecken als sij steelen gingen, seggende dat alsdan alle die ghene welcke sliepen niet wacker en wierden en soo sij niet en sliepen deselve niet connende sprecken noch opstaen.

En dat daernaer die van Beckendorp en Immendorp coemende omtrent hunner thien, waervan hij geenen gekent heeft, maer alleen gehoort heeft dat sij eenen aenriepen hem noemende Peter.
En dat sij doens alle te saemen gegaen sijn naer den hove onder Ubagh gelegen ontrent ten twaelf uijren om aldaer te steelen, maer dat doens noch licht daer was en de liedens noch op waeren.
Sij doens noch eenighen tijt gewacht hebben maer vermits de luijdens waeren op blijven, sij alle hebben moeten vertrekken.

Voorts heeft den gedetineerden noch verclaert, dat de voors. gesellen de geseijde species van eene handt oock bij hun hadden, als sij naer Immendorp en Hoegen hadden gaen steelen.

En aen den gedetineerden wel duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen sijnde dese recollitie, heeft verclaert noch waer te sijn, dat ten tijde als hij gedetineerde onden op de port geseten heeft, doens ontrent in het midden van de nacht aen en ontrent deselve port gecoemen sijn Adolf Steins, Joseph Dammers, Gabriel, den Schuijrman, Nellis Dautzenberg, Jacobus Otten, Derich Jaspers en leonart Steins en meer andere soo hij gedetineerde niet en kenden.
En dese gesellen hem doens aengeroepen hebben en geseijt, dat hij hun niet en soude verraeden, dat de pijn gemacklijck was uijt te staen, dat sij hem veel gelt souden geven.
En dat sij hadden willen haelen eene geerde om daermee gelt op te reicken, Maer dat hij gedetineerde geen gelt hadde willen hebben.

Den gedetineerde heeft noch verclaert, dat als wanneer sij naer Hoegen waeren gaende den heer van de Sanckel eene liste afgelesen van de naemen van de gesellen, en dat men doens seijde, datter wel seventigh daerop waeren staende.
En dat Adolf Steins als wanneer sij van Hoegen te rugge quaemen de liste van de van Ubach in t'getal van seventhien gelesen heeft.

Ende aen den gedetineerde voorgelesen sijnde den geheelen inhoudt van dese sijne depositie ende recollectie, heeft verclaert van geheel waer en waerachtigh te sijn en daerop te willen leven en sterven en in alles blijven persisteren en dese eijgenhandigh onder teeckent.
(was geteeckent) Peter Muller
(leger stont) quod attestamur
(ende waeren geteeckent) Philip Streiffels, schepen, L. Reinartz, schepen
(noch leger stonde) In fidem hujus
(ende geteeckent) Fr. A. Cox greffier assum.

Gevaceert ½ uhr


Dese Copie gecollationeert zijnde met het origineel dier is daermede van woorde tot woorde bevonden t'accorderen. Actum in judicio extraordinario den 26 meert 1771
quod attestamur
Nicolaes Vaessen schepen
D. Reinckens schepen

In fidem J.Fr. Daelen, subst. greff.
Naar boven

Vervolg van dit verhoor
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER