DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Protocol van Scherp Examen van Peter Gerrits 3 augustus 1773
 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168 •    
Continuatio gehouden den 3

augustus 1773


 


Is van weegens voormelde Heer Drossard gesisteert den
voornoemde gedetineerde Peter Geerits om verders ondervraegt
te worden. Over de articulen op gesteren geëxhibeert verclaerde

Art.5. verclaard, soo als voormeld meede handdaedigh te
weesen, en pligitg te staen, aen de diefstal gebeurt in
de herberge op den Eschen bij Joseph Wilders, dat daar-
bij
meede geassisteert hebben Jacobus Ritzen,
Peter Nacken,
Bernardje, Dirck uijt het Straetje,
alsmeede welcke
met hem geassisteert hebben, bij den
Diefstal gebeurt
ende begaen tot winantsraede, aen hem
gedetineerde
distincte luijt voorgeleesen. Dat hem tot
deesen diefstaal
den eersten aensat gegeeven heeft,
Jacobus Ritzen,
en met denselven gegaen sijnde op den
Eschen aan, alwaer
de anderen waaren, Dat hij
vervolgens, in den weg op des
Vieren aan op schiltwagt
gestelt is geworden en oppassen
of jemand quam, en als
iemandt soo koomen, soo moeste
hij eens dugen? Dat de
andere gesellen naar het huijs in
geraekt sijn, maar weet
niet hoe, om dat een verre 
distancie daarvan afstond.
Dat hij aldaar schiltwagt
gehouden heeft omtrent een
uijr, alswanneer Jacobus Ritzen aldaar op sijn post bij
hem is gekoomen, en
hem tien marck gegeeven hebbend
wegens dien diefstal,
seggende gaet nu naar heim maar.
Dat de andere
met de gestoolen goederen, op de heijde
soo als ver
noomen heeft aen gemarcheert sijn. Sijnde hij
gedetineerde
bij deese occasie gewapent geweest met
eenen stock,
maar weet niet te seggen, hoe de andere
gewaapent
sijn geweest, door dien hij deselve bij nagt
soo niet
konde kennen, en wat voor waapenen deselve
hadde.


Art.6. verclaard niet geassisteert te hebben bij het
tentamen
tot Roerdorp

Art.7. verclaard soo als gesteren bekent heeft, meede
pligtig te weesen, bij den diefstal begaen bij den Pastor
tot Hunshoven, waarbij meede geassisteert hebben.

Juneman, Leijendecker, den Glaser, Peter uijt den Uijl,
Jacobus Ritzen, Peter Nacken, Benardje, Dirck uijt hetStraetje, Willem Vroomen Thijskens soon, Willem Linsen soon, den vilder Nicolaes, den
Kreijt, Kreijten Lintjen
Manus en Mathijs Sengen,
  Hermanus uijt de Gansweijde en meer andere die hij niet
gekent heeft, dat hem tot
deesen diefstal den eersten
aenslag gegeeven heeft,
den glaser.
Dat sij, hun gesellen, sich s'avonts versamelt

bij de vilder Nicolaes aen de heijde, en van
daar door de heijde op Hunshoven aen gegaen sijn.
Dat hij door den Vilder aldaar op schiltwagt gestelt
is geworden. Dat de andere inmiddels op het huijs sijn
aengemarcheert, maar op wat wijse deselven aldaar in
't huijs gebroocken sijn, kan den gedetineerde niet
Detailleren, om dat eene verre distantie van 't huijs
af op schiltwagt stond, maar oock niet wel en hoort.
Dat hij op dien post is blijven staen, omtrent drie vierdel
uijr. Dat het Leijerdeckerken, met de andere naar
geperpetreerden Diefstal te rugge bij hem gecoomen sijn,
voorsijn met sacken en packen der gestoolene goederen,
waarvan Andriesken, den gläser, en Peter Meijer, die
oock bij desen diefstal assisteert heeft, ieder een pack
hadden, met welcke sij zijn naar huijs gegaen. Hebbende
hij Gedetineerde des selven nagts uijt dien diefstal
ontfangen ende geprofiteert, uijt handen van den
glaser tien vett marckens. Sijnde hij Gedetineerde
bij desen diefstal Gewaapent geweest als voor met een
stock, en de andere voor soo verre hij gesijn heeft, oock
met stocken.

Art.8. bekent soo als gesteren verclaerd heeft, meede
pligtig te weesen aen den diefstal begaen tot Haavert
bij Juffr. Steintjens, waarbij meede geassisteert hebben
Peter Harzog, Sijbes, Meijerken, Andriesken, Juneman,
Gläser, Root Hensken, Steen Hens, Houben Hens, den
vilder Nicolaes, Manus en Mathijs Sengen, Kreijt,
Lintje ...
Dirck in het Straetje, als meede eenen die
nevens Dirck
woont, sijnde een vreembden aldaar –
getrouwt met 
een dogter uijt het Lutt? hofken, – maar
weet sijn naem
niet, Bernardje Kempener, Jacobus
Ritzen, Hermanus
uijt de Gansweijde, den glasmacker  uijt gen Heek, den Langen Herman van Roebroek, wiens vader sich noemt Wijn, Frans en Thomas Boumans, Leonard Hoenen, Emond woonende aan de
schrijvers heijde,
Nicolaes Emond, uijt de Colver?
Lambert woonende op
Roebroeck bij Frans Boumans,
spinnende wol, hebbende
een dick been, eenen
Weever woonende op het Retersbeek,
bij den caris?,
getrouwt met de Roode Anna haaren
bastard, genoemt
Catrijn, genoemt Paulus Oden
kerken,
Meijske van Caardemig, Peter Jutten

eenen weever van Reetersbeck, welk Meijsken
ook meede in de Herberg op ten Esschen bij Jo-
annes Boest geweest is, Willem Jongen,
Joannes Eenen weever van Reetersbeck sijnde den
Neef van Frans van Lowestein, Peter Moulin
van Voerendal uijt de Jeugstraat. Eenen Willem
uijt het Wustenraed sijnde den swaeger van Willem
Jongen hebbende maar Een oog, nog eenen Hans
eenen weever uijt het Wustenraedt, getrouwt met
Heleen woonende naast de Roode Poort, wel-
ke drie laaste bij den Dieftsal op ten Esschen
en te Wijnands Rade geweest sijn, dog niet te
Havert en Hunshoven.   Nog eenen kalverdrijver
van't Overbroeck wiens vaeder eenen blinden
man is, soo hij vermeent, – denwelken meede op
den Eschen geassisteert heeft – en geene verdere
Complicen willende bekennen, heeft men hem de
Regter Schruijve doen appliceeren, als wanneer
bekende, dat nog Pligtig Stond aan den Diefstal
tot WijnandsRade en op Ten Esschen T'Mangele
Peterken, Willem Maas van den Camp den
weijerman ook op Ten Eschen en te Wijnands Rade,
den wijsvrouwen soon van Hulsberg, genoemt
Andries hebbende voor knegt gewoont op de Peer-
boom, nog een snijder van't Reetersbeek genoemt
Joannes, denwelken gesegt heeft dat soo Dikwijls
bestoolen was, deesen is geweest bij den Diefstal
te WijnandsRade, op ten Eschen, en te Havert,
Vossen Lintjen van Welten.

Verders verklaarde den gedetineerden ook

uijtgeswooren te hebben den Eed in de Capelle
op S'Linnerts Berg bij S'Hertzogenraede
Peter Jongen van gen Trepken te Voerendal, den-
welcken segt meede op Ten Eschen geweest te sijn.
In t'selve oogenblick segt weederomme, dat geenen
van alle, dewelke hij genoemt heeft, daarbij is geweest
Ick hebbe alles uijt Pijn moeten seggen als naementlijk
Paulus Odekerken, den swaeger van Willem
Jongen, Mangele Peterken, Willem Maas
Joannes den Snijder en Peter Jongen.

En vermits over middag is geresolveert hem los te
laaten en met verder ondervragen te superen-
deeren tot agtermiddag, ten welke eijnde hem
deese sijne Depositën sijn worden voorge-
leesen en heeft daarbij blijven persisteeren
Ten fine deese vermits schrijvens onervaeren
gehandmerkt


Dit is het hand X merk van Peter Geritz
Quod attestamur
J.Theodr Craen
C. Swildens
L.G. Pelt
J.B. VCotzhuijsen   J.Wintgens
N. NeijssenContinuatio 
Post Meridiem

gehouden Eodem

Is weederom Gesisteert den Voormelten
Peter Geritz en aan denselven gevraagt of
nog iemand meer bij de voormelte Diefstallen
hadde geassistert, heeft denselven verklaart
Dat bij den Diefstal tot Wijnands Rade en
tot Havert nog geweest sijn Bussen Geerken
en Caspar Den Bode, Hans Peter Vrösch
Homperts Hans, den Kalverdrijver uijt de Ganseweijde
en verders geene meer gekent te hebben. Dat hem
tot deesen Diefstal den Eersten aanslag
gegeeven heeft Nicolaes den Vilder en wel aan
desselfs woonhuijs, van waar sij gegaen sijn
langs Rompen op Havert aan; alwaar hij
alweederomme door den Vilder Eene verre
Distantie van het huijs af op Schiltwagt
gestelt wierde en Dus niet weet te seggen
wat aldaar in huijs is voorgevallen, als
alleenlijk dat gesien heeft als sij terugquamen
dat den Vilder, der Kreijt, Hermanus en
Matthijs Sengen ieder een Pack gehad _heeft _
en het selve naar huijs gedraagen hebben, sonder
dat hij gedetineerde weet, waar deese Packen
gelaaten hebben bij welke geleegenheijd hij
gewaepent met eenen Stock en d'overigen voor
soo veel hij gedetineerde gesien heeft ook
met Stocken.   Van welke Diefstal den
gedetineerde ontfangen en geprofiteert heeft
uijt handen van den Glaser Jacobus Schosmans
vijftien merk

Verders verklaart ad articulum 3. Soo als
reets deesen morgen bekent heeft, Pligtig
te sijn aan den Gruwelijken Eed, gedaan in
de Capelle aan S'Linnerts Berg waernae
toe hij in geselschap van den Glaser, Andries,-
ken Meijerken, Caspar den Bode, Swart
Peterken en Peter uijt den Uijl gegaan
sijnde, Aldaar gevonden hebben een groot
Swart Ding, sonder dat hij weet wat het ge-
weest is, en heeft verders daaraf niets willen
bekennen
...........En nae dat aan hem deese sijne
Depositiëns waeren voorgeleesen heeft daerbij
blijven persisteeren ten fine deese gehandmerkt

Dit is het hand + merk van Peter Geritz


Quod attestamur
J.Theodr Craen
C. Swildens
L.G. Pelt
N. Neijssen
J.Wintgens
J.B. VCotzhuijsen
st Secretaris

   Recollectie van dit verhoor

Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER