DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Protocol van Scherp Examen van Peter Gerrits 2 augustus 1773
 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168 •  
Personeele Responderinge
bij Scherper Examen
..........Gedaen door
Peter Geerits Gedetineerde op den
Lanndshuijse van Valckenborg
en Beclaegde
..........Ter instantie van
Den Weleedel Gestrenge Heer en mr J.G. Farjon
L-Hoogdrossard deses Lands
nomine officci informant en
Claeger


Mandagh den 2 augusti 1773

Is van wegens dheer Drossard alhier gesisteert voornoemde Peter Geerits en naar denselve aengemaend te zijnde om de waarheijd te bekennen, egter sijn onschuld aen de dagh Geevende, is hem het vonnis van Scherper Examen voorgeleesen, en behoor de territie Gedaen sijnde, en denselven niet willende bekennen sijn de duijmschruijve geappliceert geworden, en vorders bij sijn halsterige negative Blijvende is vervolgens de Lincker Scheen Schruijve geapplicert, waernaar bekende dat pligtig stonde
aen de diefstal begaen bij Ritzen tot Winandsraede
in het Panhuijs, alsmeede tot Haavert bij Juffrow
Steintjens, alsoock in de herberge op den Ackens
mitsgaeders bij den Pastor tot Hunshoven, en nae dien
den Gedetineerde seggende om de opregte waerheijd
met alle omstandigheeden te sullen bekennen is Los
Gelaeten, bekend dien volgens als volgt:


.................
Art.1. bekende meede te Gehooren onder de bende
   Gaudieven, en meed pligtig te staen aen
   verscheijde huijsbraeken en diefstallen.

Art..2. soo als hier nae volgt ofte als reets
   hiervooren gemelt heeft

Art.3. verclaard geenen Eed ofte verbond bij
   hunnen bende Gebruijkelijck gedaen te hebben.

Art.4. verclaard als hier vooren reets bekent heeft
   pligtig te weesen, aan den diefstal begaen bij
   Ritzen in't Panhuijs tot Winantsraede. Dat hem
   tot deesen diefstal den eersten aenslag gegeeven
   heeft de reets Geëxecuteerde Wilhelmus
   Cordeweener hebbende doen ter tijd gewoont op
   den Stein in't kirspel van Voerendal, dat hij met
   voormeld Helmuske en den Kreijt gegaen is op
   Winantsraede aan, alwaar sij nog gevonden
   hebben Hermanus uijt de Gansweijde
   Swager van Leemusken, Juneman, t
   Leijendecker, den Gläser, den vilder
   Nicolaes, den Sijbes, den Meijer den van
   Bensenraed op ...tenraed gewoont hebbend,
   en tot Valckenborg uijtgebroocken, Manus en
   Mathijs Sengen, Frans en Thomas Boumans,
   Leonard Hoenen, den langen Herman kucker
   creemer van Roebroek, mulvegters Pitt, Lins
   van Welten, Lins uijt gen Hout, hebbende een
   swager in Hulsberg woonen Genoemt Johannis,
   sijnde den Lins een timmerman of Schrinewerker,
   seggende sich te noemen Lins Schouteten,
   Willem Vroomen Linsensoon, woonend tot
   Caumer, alsmeede desselfs neef Willem
   Vroomen Thijskenzoon, Item Hens Houben
   Hens, Kreijte Lintje, en meer andere, ... niet
   gekent heeft. Sijnde hij gedetineerde omtrent het
   heerenhuijs op schiltwagt, door Juneman gestelt
   geworden, als wanneer de andere het huis
   opgebroocken hebben.
   Konnende positief geene omstandigheeden
   daarvan melden hoe sij het in huijs gemackt
   hebben, omdat niet wel en hoort en eene van
   distantie van het panhuijs schiltwagt hilt, maar
   dat sij nagtsgesellen alles wat in huijs vonden
   gestoolen ende meede genoomen hebben. Dat hij
   aldaer wel eene uijr op schiltwagt gestaan
   hebbende, wierde afgeroepen met een seeker
   woord heij la, als wanneer sij met elkanderen
   hun wederom vergaedert hebben aan het
   valderen, aen't velt. Als wanneer Juneman een
   pack, der glaser een pack, en de Leijendecker
   oock een pack van die gestoolen goederen hadde,
   en daarmeede weggegaan sijn naar hun huijs.
   Seggende hij gedetineerde dien selven nagt van
   Juneman uijt dien diefstal geprofiteert ende
   ontfangen te hebben eenen schilling. Sijnde hij
   Gedetineerde bij die occasie gewaepent geweest
   met eenen stock, mitsgaeders de andere met
   stocken, hebbende geen ... gewekt bij de
   nagtgetije.
..............En vermits het bij den avond soo hebben
   met de verder onvraeginginge Ge...ckeert en hem
   Gedetineerde tijd van bedenckinge gegeeven tot
   morgen
   En naer prælectuijre heeft denselven bij sijne
   voors. bekentenisse blijven persisteeren ten fine
   deese vermits schrijvens onervaren gehandmerckt     dit is het + mirk van Peeter Geerits

Nobis præsentibus
L..G.Pelt
J.L. Wintgens
C. Swildens

   
Vervolg van dit verhoor

Naar boven

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER