DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Protocol van het verhoor onder foltering van Jan Schorens d.d. 2 december 1743
RAL LvO 2024


Personele Responderinghe
bij scherper Examinatie
geeffectueert door Jan
Schorens van Tull gedetineer-
de en beclaegde op de ar~len
van wegen den heere officier
tot desselfs laste geexhibeert
ten overstaen vande schepenen
en secretaris der heerligheijt
Schinnen op het huijs Schinnen
heden den 2.decembris 1743

.........................
Eodem et Coram eiusdem is gesisteert sijnde gecompareet Jan Schorens van Tull gedetineerden denwelcken heeft naer gehadde behoorlijcke territie naer de schrouven op de duijmen en op een been gehadt te hebben, verclaert waerachtigh te wesen dat hij mede plichtigh ende handaedigh is geweest aen verscheijde huijsbraecken ende diefstallen.

Ad 2dum

Dat hem aen verscheijde Diefstallen geholpen hebben de volgende persoonen, naementlijck
Johannes Heijnen,
Peter Selissen,
 Dijrck Winckens, dese drij van Tull,
Hendrick Scrijen,
Lenert Jessen,
Anthon Winckens,
Hendrick Witmaeckers,
Lambert Cremers,
Jan Sijben alias Witsjanne,
Gerlingh Daniels,
Daem Coumans,
Geurt Feijts,
Joannes Catsbergh den ouden
met desselfs soon Henske,
sekeren Jacob woonende tot Puth wesende middelmaetigh en smael van postuijre, hebbende swarte en een weenigh grijse smesighe haeren en sijnde verwant aen Heijn den gegingenmaecker van Puth,
Houb Palmen,
Lens Knooren,
Melser Bemelmans, dese drij van Vaesrade,
Nol Coenen,
Steven Drummen,
Joannes Kraens,
Corst en Joannes Klinckers,
de afdoenders Uijt het Honsbroeck,
Wijn en Hendrik Meels,
Peter Ubachs,
Martinke speelman tot Doenraede ende noch meer andere die hij seijt niet gekent te hebben.


Ad 3tium

Verclaert ende bekent mede present te sijn geweest aen den getenteerden Diefstall begaen ten huijse van Mevr. Duijckers in het Roet. Verclaerende hij beclaegde dat Joannes Catsbergj vader en soon, Geurt Feijts ende Jan Sijben ten sijns gedetineerdens huijse gecomen Waeren hem aenroepende om met hun te gaen bestelen het huijs van Mevrouwe Duijckers voorschr. Dat hij beclaegde met hun effectivelijck naer het Roet gegaen sijnde, aldaer ontrent de heggen ten dijen eijnde vergaedert gevonden hadden Martijn speelman tot Doenraede, Hendrick Scrijen, Dijrck Winckens, Gerlingh Daniels, Anthon Winckens, Wijn Wijnen, Lambert Cremers, den hier vorens breder gedesigneerden den swarten Jacob van Puth, Houb Palmen, Melser Bemelmans, en Lins Knooren van Vaesrade, Joannes Craens, Wijn en Hendrick Meels, ende noch meer andere die hij seght niet te konnen noemen. Dat sij van daer all te saemen niemandt uijtgesondert hun getransporteert hadden tot aen het voorschr. huijs van mevrouwe Duijckers, alwaer sij met gewelt eene venster willende opbreecken, eenige luijdens gebaedert sijnde ende tumult makende sij alle genootsaeckt waeren de vlucht te nemen. Verclaerende edoch dat hun aller intentie ende voornemen was van dit huijs te bestelen ende te beroeven, dat hij gedetineerde ten dijen eijnde gewaepent was met eenen stock en de andere deels met stocken en andere dergelijcke instrumenten.


Ad 4tum


Verclaert mede geassisteert te hebben aen den inbreuck ende diefstall van Sr Clemens op den Steenwegh achter Sittaerdt. Dat Joannes Catsbergh den jonghen hem beclaegde van desen te doenen dieffstall geadverteert hebbende, saemen der handt gegaen waeren tot Puth alwaer sij aengeroepen hebbende Lambert Cremers ende den voorschr. hier bovens gedesigneerde Jacob, met de selve hunnen wegh gecontinueert hadden tot op den Steenwegh achter Sittardt, alwaer sij de meerreste vande complicen deels op de straete hadden vinden staen ende deels uijt een herbergh aldaer gelegen tot hun gecomen waeren. Bestaende in Hendrick Scrijen, Lenert Jessen, Gerlingh Daniels, Anthon Winckens, Wijn Wijnen, Daem Coemans, Geurt Feijts, Jan Sijben alias Witsjanneke, Joannes Heijnen, Peter Selissen, Dirck Winckens, Houb Palmen, Melser Bemelmans en Lins Knoren, Nol Coenen, Steven Drummen, Joannes Klinckens, Joannes Crans, Wijn en Hendrick Meels, Martinke speelman tot Doenraede, ende meer andere aen hem beclaegde onbekent. Dat sij van daer het voorse huys genaedert hebbende, eenighe van sijne medegesellen de deure van het voorse huys geforseert hadden. Dat sij doens den huijse waeren ingegaen, maer dat hij gedetineerde buyten was bliven schiltwacht houden tot dat deselve wederom uuijtgecoemen waeren, dewelcke bij hun waeren hebbende. Maer seggende hij beclaegde niet te weten wat deselve waeren behelsende. Dat Joannes Craens , Corst en Joannes Klinckers ende dije van Mergelsbeck deese voorse packen mede naer huys genoemen hadden. Ende hem beclaegde voor sijn deel gegeven hadden eenen pattacon, alsmede dat sij doens met deselve wapenen voorsien waeren.

Ad 5
tum

Verclaert ende bekent mede gecoöpereert te hebben aen den diefstal ende inbreuck begaen aen de Capellanie van Honsbroeck. Verclaerende voor omstanden dat Joannes Catsberg den ouden ten sijns gedetineerdens huys gecoemen was hem ten dijen eijnde aenroepende, en dat sij doens te saemen gegaen waeren tot Vaesraede, ende aldaer aengeroepen hebbende Houb Palmen, Melser Bemelmans ende Lins Knoren. En met deselve gegaen waeren met Hendrick Scrijen, Gerling Daniels, Anthoon Winckens, Lenerdt Jesse, Hendrick Witmaeckers, Wijn Wijnen, Daem Coumens, Lambert Cremers, den hier voorens breder gedesigneerde Jacob van Putt, Joannes Heijnen, Dirck Winckens, Peter Selissen, Jan Sijben alias Witsjanneke, Geurt Feijts en Joannes Catsbergh den jonghen (de welcke oock tot Vaesraede bij hun gecomen waeren) tot Honsbroeck aen de linde aldaer, alwaer sij aengetroffen hadden Korst en Joannes Klinckers, Joannes Craens, Peter Pons, Wijn en Hendrick Meels, Nol Coenen, Steven Drummen, ende meer andere hem onbekende. Van waer sij alle hun getransporteert hadden tot aen de voorschr. Capellanie, alwaer eenige van sijne medegesellen eene ledder gehaelt hebbende, Corst en Joannes Klinckers ende noch eenige anderen daer over aen eene venster geklommen, de welcke geforseert hebbens ten huijse daer door ingegaen waeren. Dat hij beclaegde voor het huijs in de weijde hebbende blijven schiltwacht houden, de selve eenighen tijdt daer naer wederom hadde sien uijtkomen, belaeden met packen, de welcke Corst en Joannes Klinckers ende andere van Honsbroeck mede genomen hadden. En Corst Klinckers hem beclaegde voor sijn deel gegeven hadde op staende voet eenen halven pattacon.

Ad 6tum


Verclaert mede geholpen te hebben aen de kerck dieverije van Amstenraede. Dat hem aen desen dieffstall geholpen hebben Hendrick Scrijen, Hendrick Witmaeckers, Lenerdt Jessen, Wijn Wijnen, Gerlingh Daniels, Daem Coumans, Lambert Creners, seker Jacob van Puth hier voorens breder gedesigneert, Joannes Heijnen, Peter Selissen, Dirck Winckens, Geurt Feijts, Jan Sijben vulgo genoemt Witsjanneke, Lins Knooren, Nol Coenen, Steven Drummen, Corst Klinckers en sijnen soone Joannes, de afdoenders uijt het Honsbroeck, Joannes Craens, Wijn en Hendrick Meels, Martin den speelman, ende noch eene merckelijcke andere die hij verclaert niet gekent te hebben. Verclaerende voor omstanden dat de afdoenders van Honsbroeck en noch meer andere met gewelt eene vinster van dito kercken opgebroken hebben ende daer door in de kercke geklommen sijnde aen de andere de kerck deure hadden komen open doen. Dat doens meer andere oock ingegaen waeren maer dat hij gedetineerde op den kerckhoff hadde blijven staen ende over sulx niet en kan specificeeren wat sijne medegesellen in de voors. kercke gecommitteert hadden, als dat sij eenigen tijdt daer naer sijn wederom uijtgekomen ontvoerende eene quntiteijt kercke paramenten, Seggende nochtans de beclaegde de selve niet gesien te hebben omdit wille sijne medegesellen de selve in eenen sack gesteken hadden. Dat de afdoenders van Honsbroeck dese gestolene saecken medegenomen hadden, ende hem beclaegde voor sijn deel immediatelijck daer op gegeven hadden drij specie schellingen als mede dat sij doens gewaepent waeren ut ante.

Verders heeft den gedetineerden proprio motu ende tot exoneratie van sijne conscientie verclaert geholpen te hebben aen den moordt vanden persoon van Lambert Philippens vulgo genoemt den duijveken. Verclaerende voor omstandigheeden dat Houb Palmen ende den Voors. Lambert Philippens uijt het veldt t'saemen eenighe gerven terwe stelende op het feijt waeren betrapt worden van twee luijdens, de welcke den voors. Lambert Philippens gekent hadden. Dat Houb Palmen vresende dat den voors. Lambert Philippens  soude gevanghen, ende hij Houb Palmen alsoo soude ontdeckt worden, den selven tot hem gedetineerden gecomen was hem versoeckende dat hij met hem soude gaen den voors. Lambert Philippens uijt sijn huijs roepen ende den selven vermoorden. Dat hij gedetineerde doens met den selven gegaen was naer Vaesraede ende aldaer aengeroepen hadden Melser Bemelmans ende Lins Knooren, met dewelcke sij desen moordt overleght hebbende t'saemenderhandt gegaen waeren ten huijse van Lambert Philippens voors. Dat hij gedetineerde doens den delven uijt sijn huijs geroepen hadden seggende dat daer luijden waeren die hem geerne souden aenspreken. Dat den selven Lambricht Philippens doen bij hun gecomen zijnde met hun gegaen waere tot buijten het dorp op de gemeente aldaer, alwaer sij den selven met gewelt aengegrepen, met eenen Doeck (den welcken Houb Palmen expresselijck hadde medegebrocht) hem den mondt toegebonden ende alsoo gevoert hadden tot in den aunover bosch aldaer gelegen naest bij Vaesrade. Verclaerende hij beclaegde dat Houb Palmen doens ende Lins Knooren, met een groff en dick houdt denselven Lambricht Philippens soo daenigh geslaegen hadden op sijn hooft, dat hij ter aerde doodt viel en alsoo den selven vermoort hadden dat sij doens het doodt lichaem in eene diepe Cuijle de welcke sij te voorens onder malkanderen ten dijen eijnde verveerdight hadden ingesteken ende begraeven hadden. Bekennende hij gedetineerde dat Houb Palmen hem daer voor gegeven hadde ontrent vier pattacons. Addendo verclaert hij gedetineerden dat de plaetse van dese Cuijle gelegen was in de diepte van voorschr. bosch op de lincke sijde als men van Honsbroeck naer Vaesraede gaet niet verre van de aechte afgelegen naer de kant van Vaesraede.

Ende naer dat aen den beclaegde dese sijne responderinghe, bekentenisse ende verclaeringhen duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen sijn, heeft den gedetineerden Jan Schorens daer bij per totum over all wel uijtterlijck gepersisteert, ende dus met verclaeringe niets te willen daer bij nochte aff doen, tot meerdere corroboratie, mits hij verclaert schrijvens onervaeren te sijn eegenhandigh behandtmerckt dato, loco, en ten overstaen als boven.

Was gehandtmeckt:
De handtmerck van  Jan Schorens
schrijvens onervaeren.

Onderstondt
Quod attestamur, was geteeckent:

Daem Gielen, Hendrick Pijls, Nicolas Campo,
J.D. Lambermont, schepenen en secretaris.
        1743

   


Naar boven
 
Vervolg van dit verhoor


EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER