DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken           Scherp examen

PROCESSTUKKEN

Recollectie na scherp examen van Jan Schorens d.d. 5 december 1743
RAL LvO 2024..................................................

Extraordinaria gehouden
op het huijs Schinnen
heden den 5en dec. 1743
ten overstaen van Gielen,
Pijls, a Campo, Lambermont
respective schepenen ende
greffier der heerligheijt
Schinnen

...........................
Eodem et coram iisdem is door den heer officier alhier in judicio heeft den selven per totum gepersisteert bij desen present te sijn geweest. Confirmeerende noghmaels alle omstanden ende Complicen door hem dijen aengaende aengehaelt.Verders aen den beclaegde duijdelijck voorgelesen sijne respondeeringen ende bekentenissen gedaen aen gaende den inbreuck ende diefstal begaen aen de Capellanie van Honsbroeck, heeft denselven soo bij alle omstanden als gedenuncieerde Complicen per totum wel uijterlijck gepersisteert.Aen den beclaegde duijdelijck voorgelesen sijne respondeeringen ende bekentenissen gedaen raeckende de kerckdieverije van Amstenraedt, heeft denselven soo bij het hetgheene hij ten sijnen opsighte dijer aengaende, als ten opsighte van de omstanden ende Complicen verklaert heeft per totum wel uijtdruckelijck gepersisteert.
Eijndelijck aen den beclaegde duijdelijck van woorde tot woorde voorgelesen desselfs bekentenissen ende verclaeringen gedaen proprio motu raeckende het moorden van Lambert Philippens, heeft denselven per totum wel uijtterlijck gepersisteert ende noghmaels geconfirmieert dat Houb Palmen hem ten dijen eijnde aengeroepen. Dat sij doens waeren gaen aenroepen tot Vaesraedt Melzer Bemelmans ende Lins Knooren met dewelcke sij ten huijse van Lambert Philippens gegaen waeren, dat hij beclaegde denselven uijt sijn huijs geroepen, dat sij denselven doens met gewelt aengegrepen, met een doeck, denwelcken Houb Palmen expresselijck hadde medegebrocht ten dijen eijnde, denselven den mondt toegebonden ende gevoert hadden tot in den aunoverbosch, alwaer Houb Palmen ende Lins Knoren den selven met een grof ende dick houdt doodt geslagen, ende aldaer in eene cuijle het doodt lichaem gesteecken en begraeven. Alsmede dat Houb Palmen hem voor sijne moijte gegeven hadde ontrent vier pattacons. Alles gelijck hij in sijne voorighe verclaeringen ende bekentenissen verclaert ende gespecifieert heeft.


Ende naer dat aen de beclaegde duijdelijck van woorde tot woorde dit act van recollectie voorgelesen is, heeft den selven daer bij per totum over al wel uijtterlijck gepersisteert, ende dus dese met verclaeringe niets te willen daerbij nochte daeraf doen tot meerder corroboratie eijgenhandigh behandtmerckt, dato, loco ende ten overstaen als boven.

(Was gehandtmerckt)
de handtmerck + van Jan Schorens
schrijvens onervaren.
Onderstondt    Quod attestamur
Was geteeckent, Daem Gielen, Hendrick Pijls, Nicola Campo, J.D. Lambermont schab. et secretarius 1743

  Pro Copia
  J.H. Dullens Secret.

   


Naar boven
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER