DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Henricus Kreijten en Andries Gorné tegen Mathijs van den Berg
  3 mei 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168a

Vorders
is gesisteert tegens de twee gedetineerdens voormelt, Mathijs van den Bergh
meede Gedetineerde, en naar dat aen deselve op het serieust is aengemand
om de waarheijdt te bekennen hebben verclaard

NB: in feite alleen Hend. Kreijten

Art. 1


Verklaart hij eerste Gedetin.
Hindrick Kreijten, Mathijs van
den Bergh wel te kennen, als
sijnde sijne nabuijr
Verclaart hij Gedetineerde
Math. van den Berg hem
Hend. Kreijten oock wel te
kennen

Art. 2

Verklaard Hend. Kreijten
dat hun conversatie geroulleert
heeft, over huijs bracken en
diefstallen te pleegen
Verclaard noijt met hem
Kreijten te hebben willen
gaen steelen of over dief-
stallen gesproocken te hebben

Art. 3

Verclaard Hend. Kreijten
dat Math van den Bergh
meede gecoopereert heeft
aen den diefstal begaen bij
Martinus Schrooders aen
de handt
Verclaard daarbij niet
præsent te sijn geweest

Art. 4

Verclaard hem aldaar niet
gesijn te hebben
Verclaard mede aldaar
niet te sijn geweest

Art. 5

Verclaart dat denselven van
den Berg niet geassisteert
heeft aen den diefstal gebeurt
bij pastor tot Heugen
Verclaard daarbij
niet te sijn geweest

Art. 6

Verclaard dat van den Berg
niet præsent geweest is tot
Havert
Segt noijt daarbij
te sijn geweest

Art. 7

Verclaard Kreijten dat
van den Berg meede Geas-
sisteert heeft bij den diefstal
gebeurt tot Immendorff bij
wed. Jansen
Verclaard daarbij
niet te sijn geweest

Art. 8

Verclaard dat van den Berg
bij den diefstal van Wörm
niet gesien te hebben
Verclaard ik ben bij
geene geweest

Art. 9

Verclaard hem meede niet
gesijn te hebben bij den
Pastor tot Hunshoven
Segt daarbij ben ik
niet geweest

Art.10

Expediverunt pecedentibus

Naar duijdel. voorleesinge hebben de geconfronteerdens
bij hunne depositiens blijven persisteeren ten fine
vermits schrijvens onervaaren gehandmerckt

Dit is het X merk van
Hinderick Kreijten


Dit is het X merk van
Mathijs van den Bergh
vervolg


Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER