DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenConfrontaties

Confrontatie van Henricus Kreijten en Andries Gorné tegen Nicolaas Herschelen
  3 mei 1773 • Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168a
  Coram de schepenen vCraen
  Swildens, Pelt, Wintgens
  Landman et Nijssen


Confrontatie gehouden
op den Landtshuijse
binnen Valkenbergh
  Ter instantie van
Den Welledle gestrenge Heer en
mr. J.G. Farjon Lt.-Hoogdrossard
s'Lants Valckenborg nom. officij
Informant

  Tussen


Hend. Kreijten, en Andries Gorné
ter eenre
ende Nicolaes Herschelen
ter ander sijden

Mandag den 3 maij 1773

De voormelde Persoonen van wegens dheer drossard gesisteert sijnde,
en naar dat aen deselve serieusel. was aengemaand, de waarheijd gestand te doen

Art. 1

Verklaaren de twee Gedetineerden
Nicolaes Hersschelen wel te kennen,
den eersten omdat hij kort bij hem
gewoont heeft
Verclaard Nicolaes Herschelen
de beijde gedetineerdens wel
te kennen.

Art. 2

Verclaaren de beijde gedetin.
wel meermaelen, met Nicolaes
Hirschelen over het pleegen
van diefstallen en huijsbraeken
gesprooken te hebben
Ontkent den inhoudt
van dien

Art. 3

Verclaaren de beijde ge-
detineerdens dat Nicolaes
Hirschelen met hun beijde en
meer andere gecoopereert
heeft aen den diefstal gebeurt
bij Martinus Schroders aen de
Handt
Nicolaes Hirschelen negeert
als voor

Art. 4

Verclaeren beijde Gedetin.
dat Nicolaes Hirschelen meede
præsent en hendtdaedig is ge-
weest aan den diefstal gebeurt
bij Hend. Ritzen tot Winants-
raede in het panhuijs.
Nicolaes segt noijt bij geene
diefstallen te sijn geweest.

Art. 5

Verclaaren beijde gedetineerdens
dat denselven Hirschelen meede
gecoopereert heeft, aan den dief-
stal begaen bij den Pastor van
Heugen, en dat sij hem aldaar
met hunne oogen gesijn hebben
Nicolaes Hirschelen negeert
soo als voor

Art. 6

Verclaaren de beijde gedetin.
dat Nicolaes Hirschelen mede
geassisteert heeft bij den ge-
weldigen diefstal begaen tot
Havert bij de Juffrouwe Stein-
tjens. Geevende hij tweede
gedetin. Andries Gorné voor
reedenen van weetenschappe
dat hij in thuijs geweest is
Segt noijt tot Havert
geweest te sijn

Art. 7

Verclaaren de beijde Gedetin.
dat hij nicolaes Hischelen meede
Gecoopereert heeft aan den dief-
stal begaen bij de wed. Jansen
tot Immendorff, wanneer Andries
Gorné door Hend. Kreijten in sijn
huijs aengeroepen sijnde bij
Nicolaes Herselen aan sijn huijs
hem aengeroepen hebben.
Segt van neen

Art. 8

Verclaaren de beijde gedetin.
dat Nicolaes Herschelen meede
geassisteert heeft, aan den dief-
stal gebeurt tot Wörm lande van
Gulig, en dat Herschelen met
in t huijs aldaer geweest is
Verclaard daarbij meede
niet te sijn geweest

Art. 9

Verclaaren de beide Gedetin.
dat Nicolaes Herscheler meede
handdaedig is geweest aan den
diefstal, begaen bij Pastoor
tot Hunshoven
Nicolaes Hirschelen
ontkent daarbij te sijn
geweest

Art. 10

Expedierunt se articulis præcedentibus
En hebben alle drie de gedetineerdens naar prælecctuijre
bij hunne depositiens over al blijven persisteeren ten
fine deeses vermits schrijvens onervaeren gehandmerkt

Dit is het merk van
Hindenus kreijten

Dit is het merk van
Andries Gorné

Verclaard ik ben bij
geene geweest
Nicolaes Hirschelen

[Vervolg]


Naar boven

Email

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER