DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Goedkeuring arrestatie van Nicolaas de LaHaije, Gulpen 14 mei 1776
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8707


Gelet op den inhoud deeser requeste
met annexe Extracten, Scheepenen
der Heerlijkheijd en Hoofd Bancke
Gulpen approbeeren de gedaene pris
du Corps van N. LaHaije met per-

Aan D'Edele Eerentfeste
Heeren Schepenen der
Hooft banke Gulpen


missie aen den Heer Suppliant om denselven in stricte detentie te
brengen en welck sonder de minste præjuditie en voorbehoudens
't regt deesen Justitie om hunne Crimineele op den Casteele van
Neuborg te mogen
setten. tot meerder
seekerheijd op den
Landshuijse van
Valckenborg. Dien
onvermindert Fiat
arresteren, inventa-
risatie der Meu-
billaire Effecten
van den gedetin.
Daartoe Deputee-
rende D'Hrn Sche-
pen van Craen en
Bausch beneffens
den Secretaris.
Actum in Judicio
Extr. Coram Dnis.
Scheepenen Jus-
tenius van Craen
Bausch et van
Cotzhuijsen heden
den 14°maij 1776
...Ter Ordin.
J.R. van Craen
...Secr.

Verthoont met Eerbiedigheijt
D'Heer officier deser Hooftbanke
hoe dat aan UEd. Erentfeste bij
examinatie der extracten uijt
de personeele responsiven gedaan

door Anthon Overkoren, Frans
Ant. Brasse en Anthon Bosch
onwedersprekelijk voor komen
moet dat Nicolaes La Heije
alias den Stomp, schoenmaker
alhier mede gehoort onder
de alomme berugde bende nagt-
dieven en hem beneffens andere
pligtig gemaakt heeft aan
diefstallen en huijsbraaken
waar omme D'Heer verthoonder
genootsaakt geweest is hem
van voorsz. Nicolaes La Heije
te versekeren en der selver
in civile detentie te houden.
Redenen waar omme D'Heer
exponent versoeckt approbatie
van gedaane gijsselinge mits
teffens aan hem te willen per-
mitteeren van gem. Nicolaes
Laheije in stricte detentie
te meugen stellen en sulx
tot meerder sekerheijt tot
Valkenborg op de Landthuise
mitsgaders arrest op  alle
desselfs mibiliaire en immo-
bliaire effecten met deputatie
op twee Heeren ex gremio
om den inventaris der selve
quanto itius te voltrekken
't welk doende
C.L. De Limpens
1776Naar boven

 

Email

 

 

 
 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER