DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree • Documenten • Processtukken • Arrestatie

Citatie van de voortvluchtigen in Geulle 22 juni 1774 e.v.
RHCL Maastricht ••• LvO 5725


   Citatie brief ad Vavas van den 22 Junij 1774
   Ten Laste van Pieter Janssen, Johannes Her-
   mans alias het Schotsmanneken, Hendrick
   Ghijsen alias Heerijken, Marten Nijsten, en
   Leendert Boers alias de Proum, alle inwoon-
   ders van Geull en fugitiven, ten eijnde van
   Comparitie in eijgener Persoonen tegens
den 6 Julij 1774

   Den ondergeschreevene Gereghts bode Relateert
   dese Citatie nae voorgaenden Klockenslagh bin-
   nen de Heerlijkheijd Geull, behoorlijk gepubliceert
   en geaffigeert te hebben op den 26 Junij 1774

      C. van Offerweert

   De tweede Citatiebrief is op de wijze als boven
   gepubliceert en geaffigeert tot Geull op den
   17 Julij 1774 om te Compareeren tegens den 20 dito
Publicatie
     Wort mits desen van wegens de Heeren Scheepenen deser Heerlijkheijd Geull, en ter Instantie van
     den Heer Crimineelen Officier nomine Officii bij desen openbaere Edicte en Klockenslagh voor de
     Eerste Reijse ad Valvas geciteert en gedaghvaart de persoonen van Pieter Janssen, Johannes
     Hermans het Schots manneken, Hendrik Ghijsen alias Heerijken, Marten Nijsten en Joannes
     Leendert Boers alias de Proem, alle Inwoonders deser Heerlijkheijd en fugitiven, als betight
     Sijnde te behooren onder de fameuse Bende Gaeuwdieven ten eijnde om ad primam wesende
     den 6 Julij aansaande, alhier in Judicio te Compareeren, en persoonlijk te antwoorden op
     alsulke Artikelen Interrogatoir en beschuldiginge, als van wegens den welgemelten Heer
     Crimineelen Officier ten daege dienende sullen worden overgegeven, op poλne dat bij non
     Comparitie tegens de voorgenoemde Vijf Persoonen eventueel sal worden voorts geproce-
     deert volgens de Reglementen en Placaeten van den Lande, en dat gewesen sal werden
     defaut primo met versteek van de Exeptie Declinatoir
     Actum in Judicio ordinario den 22 Junij 1774
Ter Ordonantie

     Dese eerste Citatie met klockenslagh gepubliceert en geaffi-
     geert binnen de Heerlijkheijd Geull op den 26 Junij 1774
     De tweede Citatie met klockenslagh is gepubliceert en geaf-
     figeert binnen de Heerlijkheijd Geull Den 11 Julij 1774 en den
     dagh van Comparitie geordonneert tegens den 20 Julij 1774
     De derde als boven gepubliceert aldaer den 31 Julij om te
     Compareeren tegens den 3 Augustus
1774
     De vierde en laatste ex Superabondatie gepubliceert met

     klockenslagh binnen Geull op den 21 Augustus
1774 om te Compareeren tegens den 24 dito
Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER