DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Deurwaarder over dagvaarding van Emond Smeets — 22 apr. 1774
BHIC 's-Hertogenbosch — Raad van Brabant 447.0268

©
              Maaike van Eekelen


Relaas van de Deurwaarder
die het annexe 3e Defaillement
en het 4e Mandement heeft
geexploiteert
...........in dato 22 april 1774
—°—°—°—°—°—°—°—°—°—°—°
Den Procureur Generaal
van Brabant ende
Landen van Overmaze,
Impetrant van Mandement
Crimineel met de Clausule
van Apprehensie in
Edicte
...........
Contra
Ewoud Smeets, Gedaagde,
Herdaagde en Defaillant

It 3e

Fiscus


..............................
Pro Fisco


  Eedele Moogende Heeren

Uijt Cragte en Vermoogens Uwer Mijn Eedele Moogende Heeren Van Den Rade en Leenhove Van Brabandt en Landen Van Overmaze origineele Open Brieven of acte Van Derde Default en Opgevolgde Vierde Mandement Crimineel En Super abundanti Van Dagvaerdinge in Persoon Met De Clauzule Van Aprehensie en Edicte, in Dato 13 April 1774 aan Dit Mijn Relaas Annex, Geďmpetreert Van De Ed'len Rade en Leenhove Van Brabandt en Landen Van Overmaze, bij Den Procureur Generael Van Brabandt en Landen Van Overmaze, Soo ist Dat ik Ondersz. Ordinaris Deurwaerder Van Welgem. Rade Des Versogt Zijnde Van Weegens Den Voorn. Impetrant Mij Op Den 22 April 1774 hebbe bevonden buijten mijne Residentie Plaets van Gulpen, aan De Schrijvers Heijde in de Heerlijkheijd Heerlen Lande van Valkenborgh, Overmaze Partage Van Haar Hoog Moog. en aldaer ten Huijse Van Ewoud Smeets, en Mij Versien Met behoorlijke assistentie, Soo hebbe het Huijs Van Voorn. E.Smeets Doorsogt of DenSelven hadde konnen Apprehendeeren Dog te Vergeefs.
Soo hebbe Mij Van daer op Den 22ste Voorsz. Vervoegt binnen Heerlen en na voorgaende klokke geslag Uijt Den Naem en van Weegens de Hooge Overigheijd bij Openbare Edicte Voor De Vierde Mael Ex Super abundanti Geroepen en Gedagvaert den Voorns. Ewout Smeets te Compareeren ter Rolle Van Mijn Edele Moogende Heeren Rade en Leenhove van Brabandt en Landen van Overmaze in'S Gravenhage Op Woensdag Die Weesen Sal Den 8de Junij Eerstkomende, Omme te Sien Intendith overleggen en Verificeeren, Met Verdere Inthimatie en bekent makinge Dat Indien hij Compareerde ofte gemagtigde Sont, Dan Niet, Dat Nogtans bij Den Eedelen Rade Op Den Intendith, Sal Regt gedaen worden als na behooren, hebbe acte Van Dagvaerdinge in Persoon Dar Den Volke Meest Vergadert Waaren Gepubliceert en Op De Kerkdeur Binnen Heerlen aldaar Gebruijkelijk geaffigeert.
Hebbe verder Copie acte Van Dagvaerdinge in Persoon Met Daer Onder gestelt een acte Explociet op Den 22 April aan De Huijs Vrouw Van Ewoud Smeets geďnsinueert ten Eijnde Sig Naer Den inhoude Van Dien te Reguleeren.
Verder hebbe Mij Op Den 23 April bevonden binnen de Stadt Valkenborgh en aldaer Na Voorgaande Klokke geslag bij Openbare Edicte Geroepen en gedagvaert Den Voorn. Ewoud Smeets te Compareeren in Persoon ten Eijnde Soo als Voorsz. hebbe acte van Dagvaerdinge in Persoon  Voor het Stadhuijs Binnen Valkenborgh gepubliceert en op de Geulbrugge aldaer Gebruijkelijk Geaffigeert.

Eedele Moogende Heeren alle het Geene Voorsz. is Verclare te Zijn Mijn Relaes en Wedervaaren ten Dage en Plaetse Voorsz.
Wilh. Wolf Ploem
Deurwaarder
EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER