DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Arrestatiebevel groep inwoners Heerlen 1 mei 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

 Maaike van
       Eekelen

Gesien dit nevenstaende Requeste Schepenen der Vrijheijd ende Hoofdbanke Heerle accodeeren aen dheere informant en claeger de versogte Corporeele apprehentie tot laste van de hier inne genomineerde Persoonen, met verdere authorisatie om deselve om den Landthuijse van Valckenborgh in stricte detentie te laeten stellen.
Actum in Judicio Extraordinario op den Landshuijse van Valckenborg heeden den Eersten maij 1773
Coram de scheepenen vCraen, Swildens, Pelt, vCotzhuijsen, Wintgens, Landman et Niessen
  Ter ordonnantie
  J.B. V Cotzhuijsen
  Secretaris
Aen de Edele Erent-
feste Heeren Vice Schout
en Schepenen der Vrije
Hoofdbanke Heerlen
  Remonstreert met verschuld. respect de Lt. HoogDrossard deses landts, hoe dat uijt de responsive, informatiens, denunciatien en bekentenissen ter acten berustende blijkt en manifesteert dat
Nicolaes Hertzeler, Wilhelmus Cordewener, Bernard Kempeners, Joannes Cordewener, Leonard Spiers, Matthijs van den Bergh, Hermanus Zenden, Matthijs Zenden, Dirk Roseboom en Gerardus Schurger mede pligtig en schuldig staen aen verschijde diefstallen en geweldenarijen.
Weshalve de publique rust en sekerheijd der goede ingesetenen vereijscht en requireert dat diergelijke euveldaeden en delinquenten op het regoure(u)sten anderen ter exempel gestraft en gecorrigeert worden, welk niet gevoeglijker kan geschieden dan naer Versekeringe van hunne personen.

  Redenen waeromme den heer Suppliant tot UEd. Erentfeste is wendende met versoek om gelieven gedient te sijn aen sijn Eed. te verleenen decreet van Corporele apprehensie tot laste der voorn. boosdoenders. Soo als oock permissie en autorisatie om de selve naer den Landthuijse van Valkenborg in stricte detentie te brengen en te stellen.
T'Welckdoende
  J.A.Pelt

 Maaike van
       EekelenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER