DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie Jabichs

Verzoek aanhouding verwanten Pieter Jabigs, 5 juli 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1177

 Maaike van
       Eekelen


Aan d'Eedele Eerentfeste Heeren
Vice Schouth e Scheepene der
hooftbanke Heerlen
Verthoontreverentelijk den Lt. HoogDrossard deeses Lands, hoe dat uijt de bekentenissen door Magdalena Cornips is  gebleken heeft, dat meede plichtig waren aan het berooven der galgen, Marten Geurts en desselfs huijsvrouwe beneffens Lambertus Smeets, dien wegens deselven insgelijken behooren gestraft te worden.
Waaromme den heer suppliant bij deesen versoekt decreet van apprehensie tot laste van de voornoemde persoonen, alsmeede authorisatie om deselve in den Landshuijse van Valckenberg te transporteeren en in stricte detentie te stellen
T'Welck Doende
J.a. Pelt
[in marge]
Scheepenen gesien dit nevenstaende Requeste accordeeren aen dheer Drossard de versogte apprehentie tot laste Martin Geerits en desselfs huijsvrouwe alsmeede Lambertus Smeets, met autorisatie om deselve in stricte detentie te stellen op den Landshuijse van Valckenborgh.
Actum in judicio extraordinario binnen Valckenborgh den 5 julij 1773 coram de scheepenen VCraen, Swildens, Pelt, Wintgens en Nijssen
Ter ordonnantie
 S.G. Pelt
subst. secretaris


 Maaike van
       EekelenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER