DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Verzoek tot arrestatie van Pierre Schrijvers, 3 augustus 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168
Gesien deese requeste, zije deselve met de stucken daertoe relatief gestelt in handen van een onpartijdig rechtgeleerde ten eijnde  van advijs, actum in judicio extraordinario binnen Heerlen den 3 augusti 1773, coram de schepenen VCraan, Swildens, Pelt, VCotzhuijsen en Nijssen
Ter ordonnantie
J.B.VCotzhuijsen

Aan D'Eed. Eerentf. Heeren
Vice schout ende scheepenen
der vrijheid ende hooft bancke
Heerle
Verthoont reverentlijck den Lt.-Hoogdrossard deeses lande, hoe dat niet tegenstaande bij wetten en placaten verboeden en illicit is om eenige gestoolene goederen of suspecte saeken clandestinelijck te verkoepen,
seekeren Pierre Schrijvers woonende binnen deese, sig nogtans tot dusverre vestout en geëmancipeert heeft om bij nagt en ontijden onder de waarde op te koepen alsulcke vrugten als bij Lennert Landelauf dieselve nagt ontvoert en gestoolen waeren,
soo als gebleeken heeft uit de bekentenisse van Jacob Juneman en thans appareert uijt die van Maria Catharina Diricks.
Hoe seer den selven Pierre Schrijvers sulcks heeft tragten te ontkennen in dier voegen, dat den heer suppleant denselven met geen onverschillig oog kan aansien, maar sig ratione officii genooddracht vind desweegens actie tegens Pierre Schrijvers te justitieren.
Weshaleven noodig oordeelt, sijn recours tot UEd. Eerentf. te neemen met versoek om aan suppleant te verleenen decreet van apprehensie of prise de corps tot laste van Pierre Schrijvers, en autorisatie om denselven op den Landshuijse van Valckenborg in detentie te stellen, of dusdanige andere verseekeringe van deselfs persoon als UEd. Erentf. naar exigentie van saaken sullen oordeelen te behoren.

Het Welck Doende
  J.A. Pelt
Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER