DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Arrestatiebevel voor een groep mannen uit Heerlen 7 juni 1773
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 1168

 Maaike van
       Eekelen


Aan d'Eedele Eerentfeste
Heren Vice-Schout ende
Scheepenen der Vrijheijd
ende Hoofdbancke Heerlen
Verthoont reverentelijck den Luit. Hoog Drossard deeses Lands hoe dat uijt de responsiven en bekentenissen van verscheijde gedetineerdens op de Landshuijse van Valckenborg, dat nog meede plichtig ende handdaadig sijn aan verscheijde gequalificeerde diefstallen, en onder de bende gehooren Peter Nacken, Frans van Roobroek, desselfs soon Thomas, Peter Vrusch, Emondus Smeets, Lambertus uijt het straatje en Willem Deegens, zijnde een kanneschurger, relaas tot dezelve bekentenissen.
In diervoegen dat den heer suppliant sich tot publique straffe oefeninge verplicht vind om dezelve te doen apprehendeeren en in hegtenisse te stellen.
Weshalven wend sich tot UWErentfeste met versoek om aan den heer suppliant te verleenen Decreet van apprehensie corporeel tot laste der voornoemde seeven personen, en authorisatie om dezelve na den Landshuijse van Valkenborg in stricte detentie te stellen
T'Welck Doende
J.a.Pelt
adv.
[in de marge]
Geleth op den inhoude deser requeste, Schepenen der vrijheijd ende hoofd bancke van Heerle, accordeeren aan den heere Luit. Hoogdrossard de versogte apprehensie corporeel tot laste Peter Nacken, Frans van Roobroek, desselfs soon Tomas, Peter Vrusch, Emondis Smeets, Lambertus uijt het straetje en Willem Deegens en autoriseeren gem. heere drossard om obgemelte persoonen nae den Landshuijse van Valckenborgh in stricte detentie te stellen, actum in judicio extraordinario op den Landshuijse van Valckenborgh de 7 junij 1773 coram de schepenen vCraen, Swildens, Pelt, vCotzhuijsen, Wintgens, Landman en Neijssen.
Ter Ordonnantie
J.B.vCotzhuijsen
Secretaris
 
 Maaike van
       EekelenNaar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER