DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Verzoek tot uitlevering van Willem Willems uit Arensgenhout
28 dec. 1774 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167

 


 Eedele Erenfeste Wijse Voorsienige Heeren
 Vrijnden en Naebuuren

Het  Hooge Officie deeses Lants voorts. procederende tegens de berugte Bende Knevelaers en Boosdoenders welke zeedert eenige jaaren deese en naebuurige geďnfecteert en bevonden dat Willem Willems uijt Arets gen hout, Banke Climmen in resort deses Lants meede is een lit deeser godloose bende. Alwelken Willem Willems hier fugitif hem actuelijk is ophoudende en schuijlende bij sijnen swaeger de smit tot Vaesraede, UEdle Erenfeste Coertien.
En also dese Justitie niet alleen, maer selfs onse Heeren naebuuren ten aller hoogsten daer aen geleegen is, dat voorz. Willem Willems in onsen handen geraeke, heefd d'Heer Lt. Drossaerd deeses Lants ter rolle van heeden versogt onse brieven requisitorial op UEdle Erenfeste:
Wij versoeken derhalven bij deesen UEdle Erenfeste vriend en naebuurlijk en tot accellereeringe en handhaevinge van de heilsaeme Justitie voornoemden Willem Willems te willen doen apprehenderen en in strickte bewaeringe te doen stellen, soo dan desen selven W.Willems aen ons regt over te leveren, alles ten onsen costen.
Wij verwagten dat voorsz. ons versoek ons sal werden toe gestaen, in aenmerkinge het Hof van Brussel en de Vergaederinge der Staten van Haer Majest. Landen van Overmaaze bij resolutie van gepasseerden maend. Waeraf wij onsen Souverain hebben kennisse gegeven en gelijke authorisatien gevraegt, sulx vastgesteld en geaccordeert heefd.
Terwijlen wij UEdle Erentfeste gelijke attentien des gerequireerd sijnde verzeekeren gelijk ook
Dat wij met hoogachtinge blijven.

UEdle Erenfeste Wijse Voorsienige
Heeren

Valkenborg den
28° December 1774

UEdle Erenfeste DW Dienaeren
Den Lt. Voogt en Scheepenen van
het Hoogen Geregte van Stadt en
Vrijheijd Valckenborg p. v. H.H.Moo.

 

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER