DOCUMENTEN BOKKENRIJDERSPROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Uit de brief d.d. 6 dec. 1774 aan de Staten-Generaal over
het verzoek tot uitlevering van Joannes Pijls  Nat. Arch.  ASG  5868

 
Schepenen van het gerecht Valkenburg aan de Staten Generaal in Den Haag

“...dat eenige der complicen uyt de Banke Beek voorvlugtig geworden sijnde hun schuylplaetse naer't Oostenrijkse Valkenburg genomen hadden. Dat den Luitenant Drossard deeses Landes Mr. W.D. Vignon hier af verwittigdt, ons gevraegd heeft brieven requisitoriaal op den Drossard van Amstenraedt, om voornoemde vlugtelingen te doen apprehendeerenen en aen ons over te leeveren. Denwelken dan ook op voorschreven brieven seer geredelijk Joannes Pijls op den 4. Julii 1774 gevat en op den Casteele van Amstenraed in hechtenisse geset heeft, dog geweygert voornoemde Pijls ons uyt te leeveren om reeden soo hij ons geschreeven heeft: dat deese uytleeveringe teegens hunne Lands privilegiën, bij de blijde inkomsten der Hertogen van Brabant verleendt, aenlopende was. Dus hij sulxs sonder een speciaele order van't Hoff van Brussel niet vermogte te doen. ...”

“... hebben gemelde officiers
(Drossard etc. van de Oostenrijkse Landen van Overmaes)
het Hoff van Brussel daer af verwittigt. 'Twelk dan van dit gevolg is geweest dat sijne Koninglijke Hoogheyd den Heere Gouverneur Generael der Staten van't Hertogdom Limborg en haere landen van Overmaese, bij een Depesche in dato den 12 oktober jongstleeden gerequireert heeft, de Complicen meergemelder Bende, welke hun op haer Majesteits gebied mogten vlugten, op behoorlijke Requisitie van de Rechters der gevlugdens te apprehendeeren, en teegens versekeringe van reciproque behandelinge uytteleeveren. Twelk dan ook bij de Staeten voornoemdt op den 15 gepasseerden maendts is worden toegestaen. Allen twelkU Hoog Mogende sal consteeren uyt de copie der Resolutie dies aengaende te Henri Chapelle genomen welke ons is worden gesuppledeteerdt en welke wij hier de vrijheyd neemen te voegen.
Deese generaele concessie, waeraf geen weergae soo lange u Hoog Mogende deese Landen van Overmaese beheerst hebben ...”

 

Naar boven

Email
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER