DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

PROCESSTUKKEN

Arrestatie Mergen Arets en inbeslagname van goederen, Schaesberg 19 juli 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7828Extraordinaria gehouden op den casteele van
Schaesberg den 19° julij 1743 coram scabinis
Dortant, Dautzenbergh, Demacker, Cremers
ende Pet. Dautzenbergh, secretaris
  Den heer officier nomine officij etc. geeft te kennen dat Mergen Arets huijsvrouw van Michiel Arets inwoonersse, niet alleen verwettigt en is geweest van diverse door haeren man geperpetreerde diefstaellen maer oijck de gestoelene mobilien in haere huijs heeft gebruijckt ende versleeten ende van het gelt geleeft ende vleesch genoeten. Ende dat deselve Mergen Arets oijck mede gecoöpereert heeft met Joannes Derricks haeren eijdomme aen het worgen ende ombrengen van haere dochtere Christin, door den selven Derricks doens noch bevrucht sijnde. Gelijck alles breeder bij bekentenissen ende responderinge door haeren man gedaen claerlijck consteert,
  soo versoeckt Decret van desselver apprehensie en dat deselve in stricte criminele detentie gehouden sal worden omme ..

  Verders versoeckt arrest inventarisatie ende sequestratie van alle de goederen, gereijde ende immeubile deselve toebehoirende ende dat die bestialen ende andere effecten quo servando servandis non possunt mogen worden den meestbiedende verkocht, met eenen kerckenroep ende affixie overmorgen t'exploiteeren met limitatie van daegh tot vercoop derselver ende dat den coopprijs worde geconsigneert ad opus jus habendis.
Decret
Gesien ende geëxamineert voorstaende geproponerde van den Heere Officier, mede de confessiens daer bij beroepen,
  Accordeeren de apprehensie van de voorss. Mergen Aerets ende decreteren met eenen tot derselver Laste stricte detentie.
  Dijen onvermindert verleenen arrest op de goederen der voorss. geapprehendeerde ende vercoep der Effecten derselver naer voorgaende inventarisatie voor soo veel bestaende in bestialen ofte andere effecten, welcke sonder verderf niet en kunnen bewaert worden. Daertoe limiterende daegh tegens den 23° deses s'morgens ten negen uijren daervan aenkondinge doende  tegens overmorgen bij proclamatie ende affixie op de kerckdeure.Extraordinaria gehouden 23° julij 1743
coram dominus prætor. et scabinis Dortant,
Dautzenbergh, Demacker, Cremers ende mij
Pet. Dautzenbergh, secretaris
  D'here officiere deeser heercheijt nomine officij etc. tegens Mergen Arets alhier gedetineerde ende criminele beclaeghde versoeckt dat ingevolge decret vande 19 deses bij biljet ad volvus op den 12 deeses geaffigeert ende oijck gepubliceert die teerende panden ende den inventaris vervat als nu mogen ten meestbiedende worden vercogt, als mede den grasswass, claveren ende t'geene in den coolhof staet gepackt.
  Ende dat de penningen mogen geconsigneert worden in handen van dese justitie, alles ingevolge die criminele Ordonnantie.
Den boeden relateert d'affraie ende publicatie van t'biljet hier boven vermelt behoirlijck gescheit te sijn op den 21° deses.
Decret
Het sije als nu geprocedeert tot t boven gemelde vercoop ende sullen de penningen geconsigneert worden in handen van den secretaris ad opus jus habentium

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER