DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Verzoek en bevel tot aanhouding van verdachte (Dirk Spee)  2 november 1775
Nat. Arch.  ASG  5870

      Geleth op den inhoud deeses word aen Hr Suppliant geaccordeerdt 't versogde decreet van apprehensie tot laste van Dirk Spee met authorisatie denselven in stricte Detentie op den Lands-huyse te stellen quo

Regt

Aan D'Edele Agtbaare
Heeren Lt Voogt en
Schepenen der Stadt en
Vrijheyt Valkenborg

   
facto arrest opalle denselven goederen en Inventarisatie van deselve met deputatie op d'Hrn Schepenen vd Heuvel en Rookhuysen ten eynde deselve te voltrekken. Actum in Judicio Extraordinario op
2 Nov. 1775
Ter Oorkonde
R.van den Heuvel

Secr.is

Den weledelen gestrengen Heer en Mr. W.D. Vignon Lt. Hoogdrossard deses Landts exponeert met eerbied hoe dat bij visitatie der acten personeele verantwoordingen en gehoudene recollectiens door
fr. Wilm Heusschen,
joannes Hasen,
Meijs tragten,
Stephen ekken,
Peter Boesten en
Merten Duysch, gedaan aan Vgd. agtb. voorkomen moet dat Dirck Spe gewesenen pagter op den Hoff Steijnhuijsch onder Voerendaal nu woonende op't Retersbeck onder Climmen mede gehoort onder de berugde bende nagtdieven en knevelaars, en hem beneffensandere pligtig gemaakt heeft aan diefstallen en andere euweldaaden bij de berugde bende gecommitteert waaromme D'Heer exponent hem officie wegen verpligt vindt om sig van gem. Dirck Spe te versekeren en in Stricte detentie op den Landthuyse alhier om hem naar meriten van saake de straffe te doen erlangen te doen stellen, te meer daar hij sig verschyde eer geabsenteerd heeft. Welk egter sonder UEd. agtb. permissie en authorisatie niet mag geschieden. Redenen van recours tot UEd. agtb. oodtmoedelijk versoekende gelieven gedient te wesen van aan d'Heer exponent tot laste van gen. dirck Spe te verleenen decreet van apprehensie of prise du corp mitsgaders arrest op des selfs soo mobiliaire als immobiliaire goederen met deputatie op twee Heeren ex gremio om der inventaris der selve te formeeren.
 


Twelck Doende
C.L. De Limpens
    Secr.
T. Guinoseau
Proc.

 

Naar boven

Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER