DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree Documenten Processtukken Arrestatie

Besluit tot visitatie van huis en hof van Christian Geilens 19 okt. 1743
Kerkrade RHCL Maastricht Landen van Overmaas 2388Extraordinaris dagh gehouden op den
Casteele van s'Hertogenrode den
19 octobris 1743 overmits den Heere
Schoutet, P.C. Poyck, Dionys Delahaije,
Alexander Souren ende P.C. Poyck
resp. Schepenen ende greffier der
Bancke en justitie van Kerckrode

  Den heeere officier nomine officij gesien hebbende uuijt de persoonele responderinge van Christian Gielens, gedetineerde en beclaeghde op heden gedaen, waerbij denselven uuijt sijne eijgene libere confessie gestaet, dat hij vleschelijke geleeft ende geconverseert heeft met sijne schoondochtere Anna Barbe Barwasser, ende dat hij met dieselve ter werlt gebrocht heeft twee kinderen. Waervan sij beijde omtrent sesthien maenden geleden een veersch gebooren kind in eenen top waeter verdroncken, ende omgebrocht hebben, ende dat hij gedetineerde het selve daetelijck genommen ende gedraegen tot in sijnen coolhof, alwaer hij het selve gedoode kindt begraeven hadde.
  Oversulcx versoeckt voorss. heere officier dat dese weth over dit schroemelijken mordaet sal gelieven visitatie doen, als mede desselfs mobilien, vindtbaere effecten onder behoirlijcken inventaris t'inventariseren omme etc.
Decret
Fiat de versochde visitatie resp. ende inventarisatie om etc.


EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER