DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Verzoek arrestatie Jan Wijnand Depreez • Geleen 17 september 1751
 • RHCL Maastricht • LvO 1246 •Eodem 17en septembris et
Coram Eisdem
Den Heere Drossard verhaelt de middelen van sijn verbael nomine officij ter Rolle van den 5 meert 1751 tot laste van Willem de Gavarelle ende Jan Wijnand Depreez, beijde van Geleen. En beijde betigt en seer suspect te gehooren onder de vereede bende der gaudieven ende te hebben gecoöpereert respective aen die geweldige diefstallen ten huijsen van Juffrouwe Gadee tot Luttelraed ende van Henric Petri tot Puth. Tot dien hadde d'Heere Clager tegens hun beijde versogt provisie van justitie, dog dat voor alsdan is wederhouden daerop te disposeren tot nader bewijs, blijckende het advis alhier gereproduceert n° 4° beneffens de depositien van drije Complicen n° 1°, 2°, 3° ten voors. verbaele geëmploijeert.
Dat ex post bij nadere informatie en Consonante betightingen van andere geapprehendeerden medegesellen der voors. bende den voormelden Gavarelle is worden in soo verre geconvinceert aen de hem op
 ... ...
dito justite heeft laeten presenteren de medegaende requeste cum annexis n° 6° op den voors. 5 meert 1751, daer mede pretenderende te bewijsen sijnen alibi ten tijde van de begaene diefstal ten huijse van juffrouwen Gadee, waerop de weth geen regard heeft konnen nemen soo uijt reden dat deze requeste niet en was gemaekt en geteeckent door eenen legalen Rechtsgeleerden in conformiteijt van het reglement penael van den 23 april 1728.
Alsoock voornamentlijck uijt dien in saeken Crimineel geene extrajudiciële declaratie aennemelijck en sijn als maer streckende tot het retardement van Justitie. Ende dat den geaccuseerde niet bij declaratiën, dan wel in persoon sijn defensie moet proponeren, of t'waere dat met kennisse van sake anders soude sijn gedisponeert: t'welck desen suppliant quidem schijnt betracht te hebben in den Souvereijne Raede van Brabant navolgens Copije sub n° 7° door den Gerechtsbode  van dese justitie ter vergaederinge des selve geproduceert den 19 meij 1751.
Maer aengesien den voors. bode tot exploit van gemelte copije requesto en appointement van surseancie bij den voors. raede niet en is geauthoriseert geweest, dese insinuatie als niet gedaen door een deurwaerder van gemelten Raede, is notoirlijck Nul en van sulcke onwaerde te houden, dat daeraen niet en moet nog en kan gedefereert worden: soo als dese justitie oock niet en heeft gedefereert aen het gevraegt advis op den pretense Regte, ende ten anderen den suppliant heeft deselve alsoo sonder vervolgt en onbesorgt laeten ruste.
Dat boven de voors. Consonante betichtingen door den doodt van die drije geëxecuteerden geconfirmeert als dat d° Depreez in geselschap van den voors. Gavarelle, sijnen aengehouden oom (soo als tot Geleen en allomme notoir is) geassisteert heeft aen den voors. diefstal bij juffrouwe Gadée, komt nu nog daerbij de depositiën van Peter Schols onlangs geapprehendeerde, gevoegt n° 8°.
Declarerende met merckelijcke circumstantiën dat denselve Depreez oock heeft gecoëpereert met d° Gavarelle aen den diefstal van Henric Petri met sulcke designatie, dat hij tegens hem , den diefstal verricht sijnde, heeft geseijt "Mon oncle komt laet ons gaen".
Ende verders dat dese beijde mededaeders sijn geweest aen den geweldigen diefstal ende moort begaen ten huijse van den pastoor van Grevenbicht. In voegen dat uijt de declaratie van Daem Gielen dato 23 meert 1751 N° 9° blijckt dat denselven Depreez in familiaire Conversatie id geweest met This Swinnen, oock eenen fameusen dief, nu geëxecuteerd tot Schinnen.
Ende geconsidereert dat uijt de voorstaende middelen en bewijsen niet schijnt te twijffelen te zijn dat den voors. Depreez mede gehoort onder de voors. Bende ende aen de voors. diefstal of diefstallen mede plichtigh wesen, versoeckt den Heere Claeger provisie van Justitie tot last van d° Jan Winand Depreez
(Was geteeckent) J.S. Rasquin
Decret
voor ende aleer hierover te
disponeren  sie dese versonden
ten adviso van een of twee
onpartijdige Rechtsgeleerden


EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER