DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Arrestatiebevel tegen Hendrik Glaesmakers en Peter Schols
Geleen 30 december 1750 • RHCL Maastricht • LvO 1246
Extraordinaire Criminele Rolle
gehouden in het Raeth heden
den 30 decembris 1750
Ten overstaen van den Heere
Drossard, Zelis, Banens, Claessens,
Bormans en Corten respective
Schepenen en Secretaris der Graef-
schappe Geleen
    Den Heere Drossard van dese Bancke nomine officij produceert de judiciele declaratie bij responderinge van Nol Caldenbergh gedetineerde tot Schinnen, gedaen den 15 decembris 1750. Daerbij blijckende numero primo in subvirgulatis, dat eenen van Geleen, woonende op den pesch het 3de of vierde huijs boven Peter Keulers als men wilt Geleen ingaen, en denwelcken getrouwt is met de dochter van Jeughsken van Daneken, in gemelte responderinge naerders is gedesigneert in sijn postuir en wesen, mede  plichtig soude sijn aen de huijsbrake, knevellarije ende diefstal begaen ten huijse van Henric Petri tot Puth onder Schinnen voors.
    Hetwelck oock conform werd bevonden met de judiciële  declaratie van Anthon Hamers van den 30 Junij 1750, mede tot Schinnen gedetineert geweest.
Ibi numero primo in subvirgulatis, eenen van Geleen met name Henric getrouwt met de dochter van Jeughsken van Daneken. Denwelcken moet sijn  Henric Glaesmaekers, woonende ter gedesigneerde plaetse ende huijs en getrout met Maria Custers die de dochter is van Jeughsken van Daneken [In de marge .. moet bewijs bijgelegt worden dat dese Maria Custers dese dochter is]
    Hierbij gevoegt dat den voornoemden Henric Glaesmakers met sijn vrouw soo goed als overwonne is is van anno 1748 uijt de kercke van Geleen te hebben gestolen eenen sack met twee vaeten rogge voorsien, t'welck aldaer , onder anderen gevlucht was en toebehorende aen Anna Penners, weduwe Jan Penris. Soo als consteert uit de medegaende informatie, waer uit resulteert eene genoghsaemen provisionele probatio ofte seer urgente inditiën dat dito  Henric Glaesmakers aen den voors. diefstal moet hebben gecoöpereert.
    Dat den voors. Nol Caldenbergh oock als Complice heeft gedeclareert Peter Schols van Spaubeeck uti bij deselve responderinge n° 6 in subvirgulatis. Ad idem concurreert de depositio voors. van Anton Hamers n° 6 in subvirgilatis. Soo wordt geconfirmeert door de justitiële declaratie van Francis Hamers en desselfs recollectie van den 15 decembris laest leden, ibi n° 6 subvirgulatis.
    Dat verders als mededaeder werd gedeclareert Peter den Capiteijn woonende tot Geleen aen het Eijnde, sijnde een slotmaecker, welckers huijs oock naerders staet gedesigneert in de voors. depositie van Nol Caldenbergh n° 5° in subvirgulatis. T'welck geadjuveert word door gelijcke designatie in de respondeeringe van den voors. Francis Hamers van den 14 decembris voors. n° 5° in subvergulatis.
    En geconsidereert dat de nachtige huijsbraecke en Roverijen dagelijks meer toenemen en tot dien dient ende nootsaeckelijck is daer tegens op het kraghtighste mogelijck voorsien te worden.
    Den Heere Officier versoeckt tot laste van de drij voorgenoemde en gedesigneerde, Cappiteijn Peter van het Eijnde, Peter Schols van Spauwbeeck ende Henric Glaesmekers van Geleen decreet van prise de Corps, met arrest en annotitie van desselve respective goederen.

Decreet
Gesien het voorenstaende verbaele
neffens die daerbij gedesigneerde
personele responderinge ende recol-
lectiën der criminele gedetineerdens
tot Schinnen, Schepenen voor ende alles
te accorderen het versoeck ter sijden
van den Heere officier bij gemelte verbael
gedaen, versenden dese neffens deselve
personele responderingen en Recollectiën, ten
adviso van eenen of twee onpartijdige Rechts-
geleerden, om t'selve advijs gesien hebbende
te doen so als behoort
Ter ordonnantie
R. Corten secretarius


EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER