DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Edict van Citatie van de vrouw van Jan Lenssen— 10 februari 1744
RHCL - Nieuwstadt - 14

    
  T'Gericht verleent tot laste van de vrouwe van Jan Lenssen citatie Edictaal tegens den 19den februarij dese jaers alhier te compareeren en te aenhooren alsulcke aenclaghte als den Heere Cleger ter daghe dienende tot haeren Laste sal willen doen en neemen.


Aen  den Eersaeme Gerichte
der stadt Nieuwstadt

   
Actum in judicio extraordinario
den 10 februarij 1744

  Ter ordonnantie
N.G. Brandts Secr
.

Remonstreert den Heere J.C. Rijcksz Drossart der Steeden ende Dorpen van den Ampte van Monfort,
hoe dat hij tot Laste van de vrouw van Jan Lenssen becommen heeft decretum apprehensionis, welck den Heere Remonstrant tot noch toe niet en heeft connen werck stelligh maecken, ter oirsaecke de selve vrouw tot har aen sigh met de vlucht gesalveert heeft, en oversulcx geenen anderen middel over is om de saecke tegens de gemelte vrouw naer rechten voort te setten als dat de selve bij edictale Citatie modo ordinario wordt gedaghvaert.

Derhalven versoekt den Heere Remonstrant ten eijnde aen hun tot laste van de voornoemde vrouw van Jan Linssen magh worden verleent Citatie Edictoriael om te compareeren op alsulcken dagh als desen Eersaemen sal gelieven te prefigeren om te aenhooren alsulcke aenclaeghte als ten daeghe dienende bij den Heer Remonstrant tot haeren laste sal willen over ende
    nemen twelck doende etc.

 


P. van Ulft
    (onleesbaar)

 


Email


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER