DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

Goedkeuring arrestatie Anton Haeseliers, Schaesberg 17 aug. 1743
RHCL Maastricht ♦♦♦ Landen van Overmaas 7828
Extraordinaria den 17° Augusti 1743
ten overstaen van schepenen, Dortant,
Dautzenbergh, Demaecker, Cremers
ende mij Petr. Dautzenbergh Secretaris
der heerlijckh. Schaesberg

  Den Heere officier nomine officij gefft te kennen dat hij in verseekringe hefft laeten neemen Anton Haeselers ende sulx uuijt vreese van doorvluchtigheijt, als sijnde denselven genoeg overwonnen uuijtwijsens veele Confessiens van vele Complicen alhier gevangen, ende de actis sijnde, gecoöperert te hebben aen verscheijde dievstaelen, huijsbraecken, ende knevelareijen, veele jaeren heerwaerts successive inde nabuijrschaeppe met groot gewelt en banden van diven geplegt.
  Oversulx soo versoeckt bij decret van dese justitie te worden alsnu verclaert d'apprehensie van den voorschr. Anton Haeselers te rechte gedaen, dat voorsulx denselven sal gehouden worden in stricte Crimineele detentie.

  Verders versoeckt arrest, inventarisatie ende sequestratie van alle de goederen gereijde en immeubile den voors. gedetineerden toebehoerende, ende dat de bestialen en andere effecten qua servandda servari non possunt moegen worden den meest biedende vercocht met eenen kerckenroep ende affixie morgen te Exploiteren met limitatie van dag tot 't vercoep derselve ende dat den coopprijs sal worden geconsignert ad opus jus habentis.

Decret
  Schepenen Approbeeren d'apprehensie persoonel van Anton Haeselers ende Accordeeren de stricte detentie, glijck oijck den versoechden Arrest, inventarisatie en sequestratie op en van desselfs mobiliere goederen alles servatis servandis en stellen daegh tot vercoep der bestialen ende andere meubilen qua servando servari non possunt tegens den 19° deses s'morgens ten negen uuijren en fiat affixie op morgen als sondaegh bij biljet ende publicatie. Sullen de penningen ad opus jus habentis geonsignert worden.


EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER