DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

EntreeDocumentenProcesstukkenArrestatie

ARRESTATIES IN HEERLEN
Uittreksel criminele rol van Heerlen 1743-44
Rijckheyt Heerlen – Schepenbank Heerlen 409
Goedkeuring arrestatie Joannes Kersten 27 juni 1743

Extraordinaer gehouden binnen
Heerle den 17 junij 1743 Coram
Domino Prætore ende scheepenen
Craen et Lamberts
Den Wel Edele Heer en Mr. G. van Slijpe Lt.-Hooghdrossard deses Lands nomine officii, hebbende gisteren aen den avont in versekeringe laeten nemen ob periculum in morâ den Veltbode Joannes Kersten, befaemt, en genoeg overtuijgt medeplichtig te sijn aen publicq gewelt van veele huijsbraken, schromelijke knevelarijen ende diefstallen hier en alomme in de nabuijrschappe al over eenige jaeren successivelijk gepleegt, als bij provisie consteert bij Judiciële acten van de naburige Geregten, waer af visie wordt gedaen (salva restitutione) mits gelijk authentique overleggende, so versoekt niet alleen approbatie illico (voor zover nodig) van de voorss. assecuratie van gemelte Joannes Kersten nemaer ook teffens UWEd. Agtb. gelieve te verlenen tot bevorderinge van Justitie Decreet van Criminele stricte Detentie tot last van den voors. gearresteerde Joannes Kersten om etc. sulx conform den 50 art. der Ordonnantiën van Criminele Justitie 5 Julii 1570
Decret
Gesien het boovenstaende geverbaleerde beneffens de judicieele Actens der Naebuerige Gerechten, te weeten de eene van den 11, de tweede en derde van den 14 en de laeste van den 15 junij deeses Jaerts 1743 door den Procureur Westrick namens den WelEedelen Heer en Mr. G. van Slijpe als Lt.-Hoogdrossarddeeses Landts van Valckenborgh nomine officii des naemiddaghts om vijf uijren ter Rolle gedicteert en overgegeeven,
  Scheepenen der Hoofdbancke Heerle Requireeren den Heere ViceSchoutet om de Heeren Scheepenen te Convoceeren ten eijnde om over het versoeck van gemelte heere informant te helpen Delibereeren en decreteeren quo facto etc.

Gesien het geponeerde door den Procureur Westrick ter Rolle van den 27 junij laestleeden gedaen en het Decret daerop gevolght alsmeede gesien het geverbaleerde vanweegens den Heere Lt. HoogDrossard van Slijpe hede ter R


Goedkeuring arrestatie Maria Scheeren 29 juni 1743 (onvoll.)


Extraordinaer gehouden binnen
Heerle den 29 juni 1743 des
naer middaghts naer vijff uijre
Coram Domino Prætore en de
scheepenen Croon en Lamberts
Den Wel Edl. Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deses Landts Nomine officii sijnde geïnformeert, dat Maria Scheeren, huijsvrouwe van Joannes Kersten, mede pligtig is aen huijsbraken, ende diefstallen, dat t'haeren huijse successivelijk veele schelmen hun hebben opgehouden, en bijsonderlijk, dat de Effecten bij die huijsbrake ten huijse van Jan Keulaerts omtrent de Locht voorlede jaer 1742 in julio bij publique gewelt mede door haeren man gegaen, van daer sijn vervoert ende gebracht geweest t'haeren huijse aldaer in de nabuijrschappe gelegen, alwaer de voors. gestolen Effecten sijn verdeelt worden tusschen alle die pligtige gesellen, so als bij provisie te sien bij medegaende acte judiciëel dato 27 deser maend junii, was het so, dat nadien den vertoonder hadde bij provisie in arrest laeten nemen den voors. Joannes Kersten sijne huijsvrouwe op gisteren naermiddag eenige manschap gesonden was met den procureur van het officie om ten huijse van Joannes Kersten de vindtbaere Effecten in sekerheijd te nemen, aldaer bevonden is, dat sulke Effecten waeren ingepakt om die te verbrengen ende dat de voors. Maria Scheren bij het naderen van de voors. manschap, so gelijk haer met de vlugt weg gaf, dog ingevolgt, ende aengehouden is worden, ende aen den avont in den gevangen toren alhier bij provisie in bewaer legt.
  Oversulx so versoekt den heer Vertoonder nomine officii dat UWE. Agtb. approberende de apprehensie van de voors. Maria Scheren, gelieven te verlenen tot der selver last Decreet van Criminele stricte detentie om etc. in gevolge den 50 art. der ordonnantiën op de Criminele justitie van den 5 julii 1570. Dien onvermindert, versoekt, dat der selver Meubilen en Effecten, berustende ten huijse van gemelte Joanne Kersten, ten overstaen van UWE. Agtb. mogen worden behoorlijk geïnventariseert, en onder annotitie ...
Goedkeuring arrestatie Peter Arnoldi 6 aug. 1743

Extraordinaer gehouden binnen
Heerle den sesden Augusti 1743
Coram Domino Prætore en de sche-
penen Croon, Lamberts et Craen
Den Procureur van het Hoogen Crimineele officie in naeme van den Wel Edl. Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deses Landts, nomine officii hebbende op eergisteren in apprehensie genoomen in gevolge UWE. agtbaere Decreet in dato in dato den 1° currentis, de persoon van Peeter Arnoldi, soo vesoekt voormelden Heere dat desselfs mobiliaire effecten onder behoorlijken inventaris bij de Heere Secretaris ten overstaen van Scheepenen te maeken, mogen gebracht worden ter Secretarije donec et usque
Decretum
Word de versoghde Inventarisatie der Mobiliaire effecten van den gedetineerden Peeter Arnoldi geaccordeert om selve ten overstaen en bijweesen van den Procureur des officie in instanti te voltrecken, quo facto den selven in den tooren van alhier gedeponeert worden: donec et usque

D'Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deses Landts, nomine officii etc. etc. versoekt dat de Vruchten staende op de landerijen van Joannes Kersten mogen worden afgemaijt en op eene Secure plaetse gequestreert en geïnhoeraent(?) onder behoorlijke Annotitie, quo facto, dat desselve in instanti worden uijtgedorsen en met het kaef en stroo aen den meest biedende vercoght en de daaer van porvenieerende penningen in handen van d'Heer Schout gesteld ad opus Jus habentium.
  Versoekende noghthans dat de derschers, seghters en invaerders der gemelde vruchten uijt de prov. penningen mogen worden betaeld, met verdere Authorisatie op den Lande om alles behoorlijk te effectueeren
Decretum
Worden de voorstaende versoeken geaccordeert met Last op den boode R. Beerens om in gevolge voors. geprop. sig stiptelijk te reguleeren en hetselve in alle deelen naer te coomen, quo facto daer van pertinent relaes ter griffie over te brengen.
Verzoek goedkeuring aanhouding van zes inwoners van Heerlen 6 sept. 1743

Extraordinaer Gehouden binnen
Valckenborgh Den 6 September
1743 Coram Domino Prætore en
de Scheepenen Croon, Ingenhooven,
Boshouwers, Lamberts en Francken
et Craen
Den Wel Edeelen Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deses Landts, nomine officii Informant, doet verhael hoe dat op naedere ingenoomene informatien en beweijsen sigh ingevolge UEd. Authorisatie van den 1 Augusti laestleeden, heeft doen verseeckeren en alhier in detentie stellen Christiaen Neander, Manus Senden, Jan van den Esschen van de Logh, Jean L'obrie soone van het soo genoemde Welsch wijfken, Joannes Fleck en Hendrick Gerrets, versoekende oversulx dat deese naeders mach worden geapprobeert. Ende dien onvermindert Exhibeert interrogatorien met versoeck dat de Gedetineerdens over derselver inhoudt moogen worden verhoort, gelijck meede Manus Senden over die gisteren ter Rolle overgegeeven Cum Expensis
Decreet
Wordt de versoghte provisioneele apprehensie geaccordeert omme etc.Goedkeuring gevangen zetten van Peter Douven, 5 dec. 1743

Extraordinaer Genachtinge Gehouden
binnen Mastright hac 5= Decembris 1743
Den Wel Edeelen Heer en Mr. God. van Slijpe Lt.-Hoogdrossard deeses Landts van Valkenborgh, doet verhael hoe dat volgens en uijt ingekoomene Informatien en Confessien, van eene Menigte der berichten Boosdoenders is koomen te blijken dat seekeren Peter Douven, gebortig van Herlen, en soldaet int regiment van den Colonel en brigadier van der Leijden, in garnisoen te Naemen door eene groote menigte derselven UWEd. achtb. opgegeven denuntiatiens, als een van hunner Hoofd Complicenen en meede schuldige aan verscheidene enorme gruwelstucken [genoemd is]. Waer van het gerucht en naderhand meer seekerheid te Naemen gekoomen sijnde, den selven Pieter Douven in hechtenis is worden gesteld en over enige bij hem gecommitterde feiten ten overstaen van Commissarissen ondervraeght sijnde, nae het voorbeelt van sijne mackers in ongerechtigheijt alle deselve heefd konnen goetvinden te ontkennen. Weshalven den heer gouverneur en die van den krigsraede, wegens de Distantie der plaetse verleegen sijnde, om den gedetineerde tot Confessie te brengen, aen den Exponent hadden geproponeert om deselven te remitteeren en alhier ter rechter te doen stellen. Welken volgens den voors. Pieter Dauven op een secure wijse heefd doen afhaelen, en op den ouden Stadtshuijse heeft doen Confineeren. Weshalven den heer exponent versoekt dat dese voor notificatie mag worden aengenoomen, en dit transport met opgevolgde Confinement bij UWEd. Decreet geconfirmeert.
  Exhibeerende verders ex ratione officie Informant articulen interrogatoir, met versoek dat den gedetineerden ten overstaen van heeren gedeputeerdens over derselver inhoud mag worden verhoort en desselfs responsiven in geschrifd geredigeert, quo facto daer van Copie ten eijnde etc.
Decretum
Word deese voor notificatie aengenoomen en het gedaene transport en opgevolgde Confinement voor soo veel noodig geconfirmeert en gedeputeert de Heeren Scheepenen Poppelman en Craans, ten eijnde als daer bij versoght daer toe tijtLimitteren tegens naederen dagh ten twee uijren
Verzoek uitlevering Steven Voncken en Willem Hoenen,
Heerlen 2 Maart 1744Extraordinarea hac 2da Martii 1744
Den Wel Eedlen Heere en Mr. God. van Slijpe Lt. Drossaerd deeses Lants vind sig verplight UWEd. mits deesen kennisse te geven, hoe dat onder de beschuldigde complicen van de beruchte benden booswichtens en dieven onder deese Hoofdbanke woonende, meede gedenanceert sijn Steven Vonken en Willem Hoenen van Schandelen. Dat den heere exponent daer van kennisse gecregen heefd, wel bedaght geweest is, om deselve te doen apprehenderen volgens UWEd. appointement van den 4 augusti laestleeden en vervolgens tegens hun nae rechten te procederen, dogh dat van derselver absentie geïnformeert sijnde deese apprehensie niet heefd konen werkstellig gemaekt worden. Waer in tussen de heer exponent door twee onderscheidene missiven uijt den naeme van Steven Voncken aen den heer Secrearis Lambrig geschreven, – de eene in dato den 27 november ende de andere van den 6 december daer aen volgende, beijde hier neffens geëxhibeert wordende, – in het onderright gecoomen is dat den gemelden Steven Voncken door sijne vrinden ter onduijkinge van de welverdiende straffe tot Luijck in hechtenisse was worden gesteld. Dat den heer exponent daer en boven alsnogh van Luijck ontfangen heefd eene missive met de bijgaende request door seekeren Nessel in naeme van voors. Steven Vonken gerepresenteert ende geschreven. Waer uijt niet alleen consteert, dat denselven aldaer actuelijck nogh in detentie is, maer ook dat Willem Hoenen insgelijcks in deselve gevanckenisse is geconfineert.
  En vermits ter bevorderinge der Heilsaeme Justitie ten hoogsten noodigh is dat de voorz. Steven Voncken en Willem Hoenen worden gereclameert en soo doenlijck van daer afgehaeld, om soo wel tegens hem, als andere haere compli[c]en nae exigentie van saecke te procedeeren. Om waer toe geraecken versoeckt den heere exponent UWEd. brieven Requisitoriael addresserende aen den heer Hoogschout der Stad Luijck, waer bij deselve gerequireert wordend om de voorz. Steven Voncken en W. Hoenen te remitteeren, en onder secuur geleide herwaerts te laeten transporteeren
Decretum
Worden de brieven Requisitoriael soo als in deesen versoght aen den Heere Exponent geaccordeert, met last op denselve ten spoedigsten te depesscheeren
Besluit ondervraging Willem Hoenen, Heerlen 6 Nov. 1744


Extraordinaer Gehouden Binnen
Valckenborgh Den 6 November
1744 Coram Domino Prætore en
de Scheepenen Croon Ingenhooven,
Lamberts, Craen et Pelt
Den Wel Edele Heer en Mr. G. van Slijpe Lt. Hoogdrossard deeses Landts van Valckenborgh doet verhael hoe dat onder de beruchte bende roover en dieven als een der voornufte complicen en schuldplichtigen is gedenuntiëert seekeren Willem Hoenen van Schandelen, ressoort deeser Hoofdbancke. Den welcken naer veele aengewende vergeefse dieverijen eijndelijk door den Procureur de officio geapprehendeert ende in heghtenisse gebracht is. Weshalven den Heere Informant exhibeert articulen interrogatoir met versoeck dat den gedetineerden over den inhoud derselven hoc audientie  mach worden verhoort ende desselfs responsiven in geschrifte geredigeert. Laetende aen UWEedele en voorsightigheijt over om geduerende des gedetineerdens andtwoorden op des gedetineerdens vasilatien en contenansse acht te geeven en daer van naer bevindinge aenteeckeninge te doen
Decreet
Fiat verhooringe in instanti


EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER